Hjem Blogg

Norsk Yrkeshygienisk Forening har oppgradert sin hjemmeside

0

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) har oppgradert sin hjemmeside. “www.nyf.no” er NYF sin offisielle hjemmeside. Informasjon om Norsk Yrkeshygienisk Forening, foreningens kurs og konferanser, samt “Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering” (NYS) vil dere kunne finne der. Oppfordrer alle til å besøke sidene og legge inn lenke til “www.nyf.no” på egne hjemmesider, sosiale medier etc. og på den måten bidra til å gjøre foreningen mer synlig.

Ny versjon av YH-HJELP publisert

Etter en litt prøving og feiling er nå ny versjon av YH-HJELP publisert. YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenlignes mot grenseverdi. Regnearket er tilpasset Arbeidstilsynet veiledning om vurdering av eksponering og NS-EN 689.

Regnearket kan lastes ned fra Kunnskapsdatabasen

https://yrkeshygiene.no/kb/yh-hjelp/

Spørsmål, forslag til forbedringer og tilbakemeldinger på YH-HJELP kan legges inn i kommentarfeltet nedenfor eller sendes til post@yrkeshygiene.no .

Nye bøker om ventilasjon

0

Ventilasjon er et av mange viktige fag vi som yrkeshygienikere må ha god og oppdatert kunnskap om. ACGIH har nå nettopp oppdatett og utgitt to av sine signatur publikasjoner om ventilasjon. Dette er “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design” (2023) og “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance” (2020).

“Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design” (2023) er tilgjengelig både i trykt og digital versjon. Den er nå utgitt i sin 31. utgave. Boken er på 720 sider og er en av de mest dekkende referansebøkene for oss yrkeshygienikere når det gjelder ventilasjon.

Boken inneholder egen kapitler bl.a. om sveiserøyk ventilasjon, punktavsug og avtrekksskap, samt ulike former for allmenventilasjon. Denne siste utgaven av håndboken er utvidet med to nye kapitler om beregningsbasert væskedynamikk og energiberegninger, samt oppdatert informasjon om allmenventilasjon og tilluft.

Denne håndboken gir praktisk veiledning om design, installasjon og drift av industrielle ventilasjonssystemer, og bidrar til å sikre helse og sikkerhet for arbeidere i en rekke industrielle omgivelser. Med sitt klare og konsise språk og omfattende dekning er den en uunnværlig ressurs for både nybegynnere og erfarne utøvere innen faget.

Så enten du designer et nytt ventilasjonssystem eller oppgraderer et eksisterende, gir “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design” den informasjonen du trenger for å ta informerte beslutninger og sikre samsvar med relevante forskrifter og retningslinjer. Med sine nylig lagt til og utvidede kapitler og vedlegg er denne siste utgaven et must for enhver profesjonell som arbeider innen industriell ventilasjon.

ACGIH har også oppdatert (2020) sin bok “Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance”. Den er komplettert med ny, nyttig og praktisk kunnskap, samt verktøy for å installere, betjene og vedlikeholde ventilasjonssystemet ditt. De fleste kapitler inneholder sjekklister og skjemaer som gjør det enkelt for deg å vedlikeholde ventilasjonssystemet slik at det fungerer som det skal. For yrkeshygienikere vil kapittelet om testing av avtrekksskap kunne være spesielt nytting.

Informasjon om bøkene og hvordan kjøpe disse finner du på ACGIH sine hjemmesider: https://www.acgih.org/

K. Wulfert: BETRAKTNINGER RUNDT PROBLEMET MED “GRENSEVERDIER” OG DET YRKESHYGIENISKE ARBEID

Nedenfor følger en artikkel publisert på tysk i 1961 av Karl Wülfert angående utfordringene med grenseverdier og det ykeshygieniske arbeidet. Wülfert jobbet som sjefskjemiker på “Yrkeshygienisk Institutt”. Det som vi i dag kjenner om Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Original tittel er «BETRACHTUNG ZUM PROBLEM DER ”GRENZWERTE ” UND DER GEWERBEHYGIENISCHEN ARBEIT» og artikkelen ble publisert i «Pure and applied chemistry» Vol 3, side 51-56 i 1961. Den oversatte artikkelen kan leses nedenfor.

Det er interessant å tenke over at denne artikkelen er skrevet 17 år før vi fikk våre første norske grenseverdier (Administrative normer i 1978) og 24 år før Norsk Yrkeshygienisk Forening så dagens lys. Dette var på en tid hvor “yrkeshygiene” ikke var et eget fagfelt slik det er i dag, men del av eller synonymt med det vi i dag vil kalle arbeidsmedisin.

I artikkelen nevner Wülfert noen krav til grenseverdier, som vi fortsatt ikke fullt ut har klart å følge opp. Et av disse er bl.a. at det må angis hvilke effekter grenseverdien er satt for å beskytte mot. Dette mangler fortsatt i vår grenseverdi liste. Wülfert stiller også høye krav til utførelse av vårt forebyggende arbeid og til de som leverer laboratorietjenester.

Andre relevante artikler på Yrkeshygiene.no om temaet:

Yrkeshygiene – et fagområde, et yrke og en profesjon

Grenseverdier – artikkel samling

God lesning. Artikkelen er fortsatt aktuell 62 år etter at den ble skrevet.

Hans Thore

«BETRAKTNINGER RUNDT PROBLEMET MED “GRENSEVERDIER” OG DET YRKESHYGIENISKE ARBEID»

av Karl Wülfert (fra tysk til norsk av Hans Thore Smedbold)

Effektiv bekjempelse eller fullstendig kontroll av farene og helseskadene som kan oppstå på en arbeidsplass som følge av kjemikalier (i videste forstand av begrepet) er avhengig av følgende forutsetninger:

(1) Nøyaktig kunnskap om de tilstedeværende kjemikaliene og de potensielle produktene som kan dannes i løpet av en arbeidsprosess, med hensyn til deres kjemiske og fysiske egenskaper;

(2) Nøyaktig kunnskap om virkningene av de aktuelle stoffene på menneskekroppen – altså en kompleks problemstilling av fysiologisk-toksikologisk-farmakologisk art;

(3) Inngående kunnskap om den relevante tekniske prosessen med hensyn til utstyr, trykk- og temperaturforhold, ventilasjonssystemer, installasjon av beskyttelses- og advarselsanordninger, automatisk sikkerhetsutstyr, inkludert alarmanlegg ved forurensning av arbeidsluften med skadelige stoffer;

(4) Grundig studie av; (a) Personlig beskyttelsesutstyr, f.eks. masker, arbeidstøy og skotøy; (b) Effekten av visse beskyttelsesutstyr på arbeidstakere, f.eks. bruk av gassmasker over lengre tid og ved tungt eller lettere arbeid (full effektivitet av filteret forutsettes).

———

Mulighetene for å holde en arbeidsplass helt fri for skadelige stoffer er alltid begrenset av tekniske faktorer, og man må derfor ta stilling til spørsmålet om hvilke mengder stoffer mennesket kan bli utsatt for uten at det oppstår påvisbare skader selv ved langvarig eksponering – måneder og år – over tid. Dette fører til spørsmålet om tillatte grenseverdier, som refereres til som “Maksimalt tillatt konsentrasjon” (M.A.C.) eller Maksimale arbeidsplasskonsentrasjoner (M.A.K.). Den delvis brukte tekniske terminologien M.A.C. bringer med seg en spesiell problemstilling gjennom ordet “tillatt”, fordi spørsmålet oppstår om i hvilken grad “tillatt” blir sett fra rådgivernes synspunkt innenfor yrkeshygiene, altså under medisinsk synsvinkel, eller fra statens lovgivningsperspektiv. Dette kan ha alvorlige konsekvenser når det gjelder både sikring av arbeidsplassen og dens eventuelle tvungne gjennomføring, samt erstatningsansvar.

Som kjent finnes det en rekke lister over “grenseverdier”; noen har internasjonal anvendelse og oppmerksomhet, mens andre er mer lokale i naturen. Avvikene mellom de oppgitte grenseverdiene kan til tider være betydelige. Visse grunnprinsipper bør imidlertid være felles for alle disse listene.

 1. Verdiene er resultatet av både direkte arbeidsplasserfaringer og dyreforsøk. Relatert informasjon finnes i litteraturen, men blir sjelden inkludert i listene. Det er klart at begrepet “påvisbar skade”, som jeg tidligere brukte, spiller en stor rolle i fastsettelsen av grenseverdiene. Disse avhenger direkte av hvor grundig medisinske undersøkelser blir utført og hvilke metoder som brukes. Resultatet avhenger også av om materialet er tilstrekkelig stort for å tillate statistisk analyse og forutsi langvarig eksponering for svært små mengder.
 2. De oppgitte verdiene i listene refererer hovedsakelig til “teknisk rene” kjemikalier. Dette åpner for variasjoner i mengder forurensninger som til tider kan være mye giftigere enn hovedsubstansen. En “grenseverdi” fastsatt under slike omstendigheter er fullstendig meningsløs, fordi den er både kjemisk-analytisk (f.eks. i studier av biologisk materiale som urin, blod, serum) og medisinsk basert på feilaktige og til og med varierende forutsetninger.
 3. Listene inneholder vanligvis ingen informasjon om de fysiologiske tilstandene som kan oppstå ved kortvarig eller lengre overskridelse av grenseverdien med en bestemt mengde. Dette tvinger frem behovet for spesiell opplæring av bedriftslege, tekniske ledere og de ansvarlige for arbeidsplassen. Nødvendig materiale for dette er ikke alltid lett å skaffe.
 4. Spørsmålet om hvordan en “grenseverdi” skal forstås med hensyn til eksponeringstid, er fortsatt gjenstand for ulike oppfatninger. Mens man på den ene siden finner henvisninger i litteraturen som sier at “grenseverdier” under ingen omstendigheter skal overskrides og luftforurensningen alltid må holdes under grenseverdiene, finnes det på den annen side en oppfatning som sier at en grov overskridelse av en grenseverdi midlertidig kan være akseptabelt, så lenge det analytiske gjennomsnittet for arbeidsdagen ikke overskrider grenseverdien. Dette synes å være uforenlig med yrkeshygienens etikk. En annen tilnærming finnes i begrepet “tidsvektede konsentrasjoner”. Spørsmålet om “riktige” grenseverdier er uløselig knyttet til oppgaven med daglig overvåking, den såkalte “arbeidsplass måling”. Vitenskapelig sett vil det aldri bli fullstendig løst; bare gjennom “anvendt” vitenskap kan vitenskapelige studier bidra til å løse problemet. Kun samarbeidet mellom teknologi og “arbeidsplass måle”-personale vil kunne føre oss til ønsket mål i fremtiden. “Vitenskap for vitenskapens egen skyld” er meningsløs i denne sammenhengen. Bare gjennom samspillet mellom daglig arbeidsplassovervåking og nødvendig vitenskapelig forskning kan de nåværende oppgavene virkelig løses. Tidsvis overskridelse av “grenseverdier” forekommer jevnlig i industrien; det er en beklagelig realitet som må tas i betraktning når man behandler spørsmålet om “grenseverdier”.
 5. Vi er derfor nødt til å ta stilling til følgende komplekse spørsmål: Hvilke helsekonsekvenser oppstår: (a) ved en eller flere kortvarige overskridelser av lav grad av grenseverdien; (b) ved en eller flere kortvarige overskridelser av høy grad av grenseverdien; (c) ved kortvarig, men massiv overskridelse. Det er sannsynligvis umulig å fastsette en generell retningslinje for et så mangfoldig spekter av kjemikalier med forskjellig “terskelnivå” for effekter. Samtidig er det nødvendig å utstyre listene med detaljerte kommentarer for å gjøre dem til et nyttig verktøy for bedriftslegene. En meget verdifull kilde for slik informasjon er Henry Field Smyths artikkel (1). Videre må teknisk ansvarlig ledelse i en bedrift være like godt skolert som bedriftslegen når det gjelder grenseverdier. Tendensen til å bagatellisere overskridelser av grenseverdier må møtes med skarphet.
 6. Samtlige “grenseverdier” gjelder som kjent bare under forutsetning av at arbeidsluften bare er forurenset med ett enkelt stoff. Hvordan man skal forholde seg til “grenseverdier” når flere stoffer er til stede samtidig, er hittil bare blitt antydet, til tross for at dette problemet spesielt er relevant i forbrukerindustrien, hvor det forekommer daglig og timevis. Undersøkelser om synergisme og antagonisme mellom industrielt brukte kjemikalier finnes her og der, men en oversikt mangler foreløpig. Imidlertid er det nødvendig å samle relevant materiale og starte omfattende toksikologiske og farmakologiske studier av dette spørsmålet, for eksempel basert på et internasjonalt samarbeid. Dette er et svært aktuelt helseproblem for millioner av arbeidstakere, og det er fare for at en oppsummering av dagens kunnskap på dette området vil avdekke stor uvitenhet.
 7. De kjemiske og fysiske kontrollmetodene for overvåking av forholdene på en arbeidsplass er stadig gjenstand for omfattende studier. Det samme gjelder metodene for undersøkelse av biologiske prøver som urin, serum, blod, osv. Mangfoldet av metoder som er angitt for visse oppgaver, gir av og til inntrykk av at problemet i virkeligheten bare er utilstrekkelig løst, og mengden av relevante meldinger virker derfor mer forvirrende enn oppklarende.

———

Selv om rutineundersøkelser krever andre analysemetoder enn rene vitenskapelige studier, må kjemikere protestere når det brukes metoder i serien som er unøyaktige eller til og med dårlig reproduksible og uforenlige med kjemikeres analytiske samvittighet og medisinsk ansvarsfølelse. Det kan imidlertid ikke benektes at visse metoder med en konstant feil kan ha en viss sammenheng med de kliniske undersøkelsesresultatene. Internasjonalt brukbare metoder av denne typen er imidlertid ubrukelige på grunn av den iblant høyst personlige håndteringen av dem, noe som kan føre til forskjellige resultater når de brukes av ulike laboratorier.

Til tross for all respekt for de individuelle prestasjonene til ulike analytikere, ville det være ønskelig å oppnå enighet om visse analysemetoder innenfor visse analytiske spørsmål i interesse av samarbeid, i hvert fall når resultatene skal presenteres i internasjonale fagtidsskrifter. Dette betyr ikke at ytterligere forbedringer eller endringer som resultat av videre personlig studium, er utelukket. Innføring av visse standardmetoder ville være en betydelig fremgang i kampen for sunne arbeidsplasser. Vi har i de skandinaviske landene, foreløpig for intern bruk, tatt initiativ til en felles vurdering av visse metoder.

Det skal heller ikke utelates at en betydelig del av de publiserte analysemetodene i internasjonal litteratur ved nærmere gransking stadig viser seg å være ubrukelige. Det kan virke som om forfatterne ikke angir feilkildene i tilstrekkelig grad eller utarbeider arbeidsprosedyrene tilstrekkelig detaljert. Dessverre synes det også å være tilfelle at forfatterne utelater alle skuffende avvik og bare inkluderer de “gode” verdiene i arbeidet sitt.

Mens det uorganisk-analytiske området, til tross for all rettmessig kritikk mot upåliteligheten til visse metoder, er relativt tilfredsstillende, er forholdene innen det organisk-analytiske området mindre tilfredsstillende. Her kan man for eksempel finne kolorimetrisk analysemetoder som faktisk ikke er relatert til den undersøkte substansen i det hele tatt, men til mindre stoffer (forurensninger) med varierende mengde og natur, avhengig av synteseprosessen som brukes til å fremstille hovedsubstansen.

Situasjonen blir enda mer forvirrende når det gjelder å bestemme flere organiske stoffer samtidig. Dette problemet er svært aktuelt i moderne industri, kanskje ikke så mye i store synteseanlegg som i forbrukerindustrien, dvs. i industrier som bruker en rekke organiske kjemikalier som hjelpestoffer eller halvfabrikata. Her er forurensning av luften med bare én substans relativt sjelden. Med hyppige endringer i valg av hjelpestoffer og stadige introduksjoner av nye kjemikalier, som ofte ikke er toksikologisk undersøkt eller bare utilstrekkelig undersøkt, blir man stilt overfor nesten uløselige utfordringer. Det er ikke utenkelig at den raske utviklingen innen instrumentell analyse kan gi en løsning på mange av disse tilfellene, som tilfredsstiller kravene til både hastighet og nøyaktighet for både serieundersøkelser og vitenskapelige studier samtidig. Imidlertid er den nødvendige instrumentelle utstyret (gasskromatografi, infrarød spektroskopi med datalogging, etc.) dyrt, og utviklingen er langt fra fullført, slik at instrumentene raskt kan bli utdatert.

Denne utviklingen innen det analytiske kjemifeltet stiller også visse krav til opplæringen av laboratoriepersonell på grunn av nødvendig overvåking av utstyret. Jo mer komplekst utstyret blir, desto større er muligheten for instrumentelle feil og de alvorlige konsekvensene dette kan ha for helsen til de overvåkede arbeidstakerne.

Kvalitetskravene som må stilles til laboratoriepersonalet, begrenser seg imidlertid ikke bare til den instrumentelle eller kjemiske sektoren. Det må kreves at laboratorielederne ansvarlige for gjennomføringen av den analytiske arbeidet har en viss grad av medisinsk kunnskap, som sammen med hovedutdannelsen som fagkjemiker, gjør dem i stand til å se de løsbare problemene også fra det medisinske synspunktet til bedriftshygienikere.

Den tilfredsstillende løsningen på oppgavene vi har samlet oss for å diskutere, avhenger ikke bare av våre innsatser som kjemikere, leger eller fysikere. Det krever også betydelige økonomiske midler for å utstyre laboratoriene og gjennomføre en rekke undersøkelser. Selv om sannsynligheten for å komme i kontakt med alle industrikjemikaliene i et lite land antakelig er mindre enn i store industrielle land, forblir det en realitet av hyppig og hyppig skiftende kontakt med mange stoffer. Noen grupper av arbeidstakere, for eksempel innen landbruket, vil være utsatt for forgiftningsmuligheter fra “pesticider”, og i dette tilfellet er det ikke størrelsen på landet eller dets industrielle kapasitet, men klimaet som bestemmer hvilke “pesticider” som skal brukes.

Når de tilgjengelige midlene fordeles mellom de forskjellige områdene, må man klart erkjenne at den kontinuerlige arbeidsplassovervåkingen med dens “field investigations” og serieundersøkelser av biologisk materiale (for eksempel urin) er en grunnleggende forutsetning i vårt arbeid for sunne og trygge arbeidsplasser. Denne typen arbeid må utføres av de relevante organene i hvert land. Ingen mengde studier av utenlandsk litteratur kan frita oss fra denne plikten; litteraturstudier kan bare lette gjennomføringen av arbeidet og sikre nødvendig intim kontakt med den pågående utviklingen. Men forskningen må ikke utelates. Samtidig ville det imidlertid være helt uforsvarlig å fokusere utelukkende eller hovedsakelig på det og forsømme arbeidsplassovervåkingen eller til og med redusere den til sporadiske stikkprøver.

Det kan virke merkelig å uttrykke slike tanker her; de er selvfølgelig åpenbare for enhver innsiktsfull person. Likevel virker det nødvendig å bringe disse tingene opp, for de har en kausal sammenheng med oppgaven vår og dens løsning. Dette er nemlig bundet til den harde realiteten av tilgjengelige midler og dermed til forhold som varierer fra land til land. En løsning på de oppgavene vi står overfor kan bare oppnås gjennom en viss fordeling av de forskjellige oppgavene blant alle interesserte deltakere, og det er derfor nødvendig å finne en måte som gjør det mulig for alle å delta i arbeidet på en vellykket måte, helst ved å unngå kostbar og unødvendig dobbeltarbeid.

Som kjent behandlet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i Genève spørsmål om arbeidsplasssikkerhet i februar 1958. Resultatene fra disse møtene ble formidlet til ulike regjeringer i form av “Anbefalinger”. Fra en “anbefaling” til gjennomføringen kan det til tider være et langt skritt, der de ansvarlige regjeringsorganene kan spille en betydelig rolle i “lengden” eller “kortheten” av dette. Våre oppgaver her som representanter for praksis må være å finne måter å fordele oppgaver som til slutt leder til det ønskede målet gjennom et samarbeid, uavhengig av grenser og systemer. Tanken om et slikt samarbeid er en levende virkelighet i nord, og som en nordmann oppfordres jeg til å arbeide for dens gjennomføring også på en større skala.

Løsningen av yrkeshygieniske oppgaver generelt og spørsmålet om “grenseverdier” spesielt er og vil fortsette å være, uten å redusere betydningen av teknisk og analytisk innsats, for det vitenskapelige området eller fagfelt, være et spørsmål om etikk og ansvarsfølelse for det nærliggende livet.

Litteratur:

(1) H. Field Smyth, ” Improved communication – hygienic standards for daily inhalation “, Am. Ind. Hyg. Assoc. Quart., 17, No. 2, 129 (1956)

Yrkeshygiene – et fagområde, et yrke og en profesjon

Yrkeshygiene betegner et fagområde, et yrke og en profesjon. I henhold til Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) sine vedtekter (§ 1) er «yrkeshygiene» definert som: «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak». De som jobber med og som yrkeshygienikere vil ha ulike erfaring, kompetanse og bakgrunn. Å bli sertifisert som yrkeshygieniker krever en teknisk-naturvitenskapelig bakgrunn på bachelor nivå eller høyere og fordypning innen yrkeshygieniske fag på minimum 60 studiepoeng.

Et fagområdet, men med forskjellig bakgrunn

Arbeidshygiene eller yrkeshygiene var i Norge fram til 70-tallet et begrep som i hovedsak ble brukt av[HS1]  leger / helsepersonell og omfattet forebyggende arbeid på arbeidsplassene i vid forstand. Dette inkluderte også deler av det vi i dag kaller «Yrkeshygiene». På 70-tallet begynte Arbeidstilsynet å ansette ingeniører som tok tittelen “yrkeshygieniker”. Det ble etablert et utdanningsprogram for disse delvis basert på opplæring i Sverige og gjennom internopplæring. Dette ble starten på det vi i dag kjenner som “Yrkeshygiene” i Norge og faget fikk en mer teknisk og ingeniørmessig innretning enn tidligere. Flere av de som fikk sin opplæring i Arbeidstilsynet begynte senere i industrien og var viktige aktører i utviklingen av faget i kraft av sin funksjon i disse virksomhetene (Smedbold, 2020).

Dette ledet fram til etableringen av Norsk Yrkeshygienisk Forening i 1985 og senere en sertifiseringsordning for yrkeshygienikere i 1997 (Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering). Foreningen har siden vokst til den i dag har i underkant av 400 medlemmer.

Norsk Yrkeshygienisk Forening er medlem av den internasjonale yrkeshygiene foreningen International Occupational Hygiene Association.

Deler av yrkeshygiene faget utøves av andre enn de som kaller seg «yrkeshygienikere». Dette er f.eks. verneingeniører, ergonomer, leger, hms-koordinatorer og andre som jobber med å forebygge sykdom og skade knyttet til kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Yrkeshygieniske prinsipper er også en viktig del av den arbeidsmedisinske opplæring og praksis. Arbeidsmedisin og yrkeshygiene kan sees på som to uadskillelige tvillinger, hvor den ene i dag har sine røtter i medisin og den andre i ingeniørfag (Smedbold, 2020), men hvor vi for ikke mange tiårene siden var ett fag med en lang felles historie (Smedbold, 2022).

Et yrke

«Yrkeshygieniker» er ingen beskyttet tittel. De som jobber som yrkeshygienikere vil ha ulike erfaring og kompetanse. De fleste som jobber med yrkeshygiene og kaller seg «yrkeshygieniker», er medlemmer av Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). I hht NYF sine vedtekter kan følgende opptas som medlemmer av foreningen (Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)):

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som har et arbeidsområde som nevnt i NYFs vedtekter §1 (se beskrivelsen over).

2. Personer som ikke tilfredsstiller pkt. 1 sine krav til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Det er dermed mange veier inn i det å jobbe med yrkeshygiene. På samme måte som yrkeshygienikere i enkelte roller og funksjoner har en jobb som inkluderer elementer fra helseprofesjoner som arbeidsmedisin, ergonomi og bedriftssykepleie.

Yrkeshygienikere arbeider bl.a. med:

 • Ledelse og styring av helse og arbeidsmiljø
 • Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier, kjemikaliestyring og tiltak for kontroll med kjemiskeksponering
 • Støy og støykartlegging
 • Elektromagnetisk stråling fra f.eks. trådløsenett (WiFi, mobilnett), kraftforsyning og radarer
 • Inneklima på arbeidsplasser, i skoler og barnehager.
 • Vurdering og rekonstruksjon av historisk eksponering
 • Veiledning av personer med mulig yrkessykdom
 • Oppfølging av nybygg og modifikasjoner (også kalt teknisk arbeidsmiljø)
 • Undervisning, formidling og forskning
 • Tilsyn og regelverksutforming

En profesjon

Yrkeshygiene er en teknisk profesjon. Det er imidlertid dag ingen etablert profesjonsutdanning og offentlig godkjenning av yrkeshygienikere. Det nærmeste vi har er kriteriene for å bli sertifisert som yrkeshygieniker av Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering.

En slik sertifisering innebærer minimum en bachelor (3 år) innen teknisk-naturvitenskapelig fag fra et godkjent universitet eller høgskole  dokumenterte yrkeshygieniske kunnskaper med eksamen i yrkeshygieniske emner på minimum 60 studiepoeng og 5-7 års relevant arbeidserfaring. I tillegg må det fremlegges to rapporter til godkjenning og en avsluttende muntlig eksamen (Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF), 1995).

Sertifisering gir rett til tittelen “Sertifisert yrkeshygieniker” (SYH). Sertifiseringen er internasjonalt anerkjent av den internajosjonale yrkeshygiene foreningen (IOHA) gjennom National Accreditation Recognition (NAR).

Eksterne lenker

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)
Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS)
International Occupational Hygiene Association (IOHA)

Referanser

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). (1985, 21.11.2013). Vedtekter for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Hentet 26.07.2023 fra https://nyf.no/vedtekter/

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). (1995, 27.03.2023). Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS). Hentet 01.07.2023 fra https://nyf.no/sertifiseringsordningen/

Smedbold, H. T. (2020). Fremveksten av yrkeshygiene som en teknisk profesjon Hentet 04.07.2023 fra https://yrkeshygiene.no/temaer/yrkeshygienens-historie-i-norge/fremvekst_YH_profesjon.html

Smedbold, H. T. (2022). 300 års yrkeshygienehistorie. Hentet 10.07.2023 fra https://yrkeshygiene.no/2022/01/14/300-ars-yrkeshygiene-historie/


 [HS1]Om ?

Verktøy for bruk i en innledende vurdering av eksponering. Eksempeler med benzen og diisocyanater.

I en innledende vurdering er det ofte nødvendig å forsøke og estimere mulig eksponering, da vi av ulike årsaker ikke har tilgang på relevante måledata gjort under lignende forhold. Det finnes da ulike enkle verktøy som kan være til hjelp for å støtte en slik faglig vurdering av eksponering. I denne artikkelen vil jeg presentere “Tier-regelen”, “metningskonsentrasjon”, “damtrykk-fare-ratio” og “Raoults lov”, med eksempler med eksponering for benzen og diisocyanater.


«Tier-regelen»

Et enklt verktøy, som kan gi oss en hint om hvor høy eksponeringen vil kunne bli, er «Tier-regelen». «Tier-regelen» tar utgangspunkt i metningskonsentrasjon (se lenger ned på siden).

«Tier-regelen» er er erfaringsbassert og representerer et konservativ føre-var estimat for eksponeringen under stabile forhold hvor det er snakk om avdamping fra overflater med forskjellig størrelse og ventilasjon (Jahn, Bullock & Ignacio, 2015). Navnet kommer av at konsentrasjonen er angitt som «ti-deler» av av metningskonsentrasjonen. Verktøyet er grovt, men kan likevel være nyttig i situasjoner hvor vi ikke har annen og bedre informasjon tilgjengelig. En slik situasjon kan være planlegging av nybygg.

«Tier-regelen» baserer seg bl.a. på erfaringen med at vi i et lite lukket rom uten ventilasjon svært skjelden vil få konsentrasjoner som er lik metningskonsentrasjonen, og at de fleste systemer ha noe lekkasje, slik at eksponering i praksis aldri helt kan utelukkes (Tabell 1). I hht. Jahn et al er det ingen som helt vet hvem som først formulerte tier-regelen.

Tabell 1: «Tier-regelen»

KontrollnivåAndel av metningskonsentrasjonen
Ingen – Lite, lukket rom, ingen ventilasjon1/10
Dårlig – Begrenset ventilasjon1/100
Bra – God allmen ventilasjon, >6 luftskifte/time1/1 000
Meget bra – Punkt/prosessavsug1/10 000
Veldig bra – Inneslutning1/100 000

Metningskonsentrasjon

Metningskonsentrasjonen er forholdet mellom kjemikaliets damptrykk og omgivelsestrykket av et flyktig stoff i luft ved romtemperatur og normalt trykk. Metningskonsentrasjonen i ppm kan uttrykkes på følgende måte:


(1)   \begin{equation*}  Metningskonsentrasjonen (ppm)_{A}=\frac{VP_{A}}{P^0} \cdot 1 000 000\end{equation*}

Hvor:

    \[VP_{A}\]

er damptrykket til komponent A i blandingen

    \[P^0\]

er omgivelsestrykket ved samme temperatur (husk at VP og P må ha samme enhet og være angitt ved en aktuelle temperaturen)

Damptrykk-fare-ratio

En annen, men ikke så vanlig måte å estimer fare potensialet knyttet til eksponering er bruk av vapor-hazard-ratio (VHR) eller på norsk damptrykk-fare-ratio (DFR) (Jahn et al., 2015). DFR er på samme måte som «tier-regelen» erfaringsbasert og uten kjent oppghav.


Damptrykk-fare-ratio (DFR)

(2)   \begin{equation*}  DFR_{A}=VP_{A} \cdot GV_{A}\end{equation*}

Hvor:

    \[DFR_{A}\]

er damptrykket-fare-ratio til komponent A

    \[VP_{A}\]

er damptrykket til komponent A i blandingen oppgitt i mmHg, og

    \[GV_{A}\]

er grenseverdien til komponent A oppgitt i ppm

I Tabell 2 er damptrykket oppgitt i mmHg og grenseverdiene oppgitt i ppm. Andre enheter kan også benyttes, men da til forholdstallene som skiller de ulike “DFR kategoriene” være annerledes. For hver av kategoriene er det angitt et kontrollnivå. Det vil si et antatt nødvendig tiltaknivå i forhold til ventilasjon (allmen ventilasjon, prosessventilasjon, punktavtrekk og innebygging).


For arbeidsoppgaver / prosesser som varer mindre enn 2-4 timer vil metoden være konservativ, da den forholder seg til fullskiftsgrenseverdien (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, 2022).

Tabell 2: «Damptrykk-fare-ratio (DFR)» i forhold til ventilasjon

DFR
kategori
Damptrykk-fare-ratio
(DFR)
Nødvendig kontrollnivå
(ventilasjon)
1<0,05Generell ventilasjon – 3 til 6 luftskifte/time
20,05 – 1God generell ventilasjon – 6 til 12 luftskifte/time
31 – 25God generell ventilasjon med oppfanging ved utslippspunktet
425 – 500Oppfanging ved utslippspunkter med inneslutning der det er praktisk mulig
5500 – 3000Innkapsling / inneslutningen
6>3000Primær og sekundær innkapsling / inneslutning

Vurdering av blandinger – bruk av Raoult’s lov

Ofte vil vi ha med blandinger å gjøre, slik at eksemplet over hvor vi ha tatt utgangspunkt i en ren væske skjeldent vil være tilfelle. Når vi har med blandinger å gjøre kan Raoult´s lov være nyttig. I følge den vil damptrykket til et hvilket som helst spesifikt stoff i en blanding reduseres proporsjonalt med molfraksjonen av hvert spesifikke stoff i blandingen. Følgende ligning beskriver forholdet:

(3)   \begin{equation*}  P_{A}=X_{A} \cdot P^0_{A}\end{equation*}

Hvor:

    \[P_{A}\]

er damptrykket til komponent A over løsningen

    \[X_{A}\]

er molfraksjonen av komponent A i blandingen, og

    \[P^0_{A}\]

er damptrykket til den rene komponent A ved 25°C

Raoults lov gjelder for ideelle løsninger. En ideell løsning vil si en løsning der alle kreftene mellom molekylene i løsningen er de samme. Ingen virkelig løsninger oppfyller kravet til idealitet fullstendig. Raoults lov kan imidlertid likevel være nyttig og gi en pekepinne om hva en kan forvente av eksponeringsnivåer.

Modellering

Det er også utviklet modelleringsverktøy for vurdering av eksponering. Noen eksempler på modeller er bl.a Chris Keil (Keil, 2023; Keil, Simmons & Anthony, 2009) og Paul Hewet (Ganser & Hewett, 2017a, b; Hewett & Ganser, 2017a, b).

Eksempel “benzen”

Nedenfor er metningskonsentrasjonen og damptrykk-fare-ratio (DFR) regnet ut for benzen. Det enteste vi trenger er damptrykket (VP), omgivelsestrykket (P) og grenseverdien (GV) til benzen, hhv. VP = 12,7 kPa, P = 101,3 kPa, GV = 0,2 ppm.

Dette gir oss for benzen:

Resultat
Metningskonsentrasjon (ppm)125 370
Damptrykk-fare-ratio (DFR)476
DFR – kategori4/5

Dette betyr at ved rengjøring av en tank hvor det har vært ren benzen vil en kunne forvente en eksponering i størrelsesorden 12-13 000 ppm.

I eksemplet over vil ved håndtering av en løsning som inneholder 1% benzen i stedet for ren benzen, vil vi forvente uten å ha ennen informasjon at eksponeringsnivået ville være 1/100 mao i størrelses orden 120-130 ppm. Hadde vi i tillegg håndtert blandingen i et godt ventillert rom vil en ved hjelp av å anvende tier-regelen kunne forvente nivåer i størrelsesorden 1-2 ppm.

Eksempel diisocyanater

Nedenfor er utregning av metningskonsentrasjon og damptrykk-fare-ratio (DFR) eksemplifisert ved hjelp av ulike vanlig forekommende diisocyanater. For å benytte denne metoden trenger vi å vite grenseverdien (Tabell 3) og damtrykket (Tabell 4 og 5) til agenset.

Tabell 3: Grenseverdier for diisocyanater fra Norge og enkelte andre

Agens Land Fullskift (8-timer)

Korttid (15 min)

Takverdi*

ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3
-NCO, alle Finland 0,035
Sveits 0,005 0,02 0,005 0,02
Diisocyanater Norge 0,005 0,01
Heksametylendiisocyanat (HDI) Norge 0,005 0,035
Tyskland 0,005 0,035 0,005 0,035 0,01 0,07
Isoforondiisocyanat

(IPDI)

Norge 0,005 0,045
Tyskland 0,005 0,046 0,005 0,046 0,01 0,092
Nafalendiisocyanat (NDI) Norge 0,005 0,04
Tyskland, AGS 0,005 0,05 0,005 0,05 0,1
Toluendiisocyanat (TDI)

Norge 0,005 0,035
Tyskland, DFG 0,001 0,007 0,001 0,007 0,005 0,035
Tyskland, AGS 0,005 0,035 0,005 0,035 0,02 0,14
ACGIH 0,001 0,005
Metylendifenyldiisocyanat (MDI) Norge 0,005 0,05
Tyskland 0,005 0,05 0,005 0,05 0,1
Disykloheksylmetan-4,4′-diisocyanat (HMDI) Norge 0,005 0,05

* Takverdi er i tysksammenheng målt med en referansetid på 60 sek.

Nedenfor er utregning av metningskonsentrasjon og damptrykk-fare-ratio (DFR) vist i Tabell 4 og 5. I tabellene er det også tatt med enkelte andre fysikalske data for diisocyanatene.

Tabell 4: Utrening av metningskonsentrasjon og damtrykk-fare-ratio for TDI og MDI.

TDI 65/35 TDI 80/20 MDI monomer Polymerisk MDI

Molekylvekt, g/mol

174,16

174,16

250,25

350-400
Fysikalsk tilstand Fargeløs væske Fargeløs til svak gul væske Hvit til gult fast stoff Mørk gul til brun væske

Smeltepunkt, °C

5

13,6

34-39

<10
Flammepunktet, °C 132 132 196

Tetthet, 25 °C, kg/l

1,22

1,22

1,33

1,24
Viskositet, 20°C, mPa.s 3,2 3,2 400

Damptrykket, 20°C, Pa (mmHg)

1,3 (0,01)

1,3 (0,01)

<0,002

<0,005
NCO innhold, % 48 48 34 30-32

Kontrollbehov
-Metningskonsentrasjon, ppm 13 13 0,02 0,05

-DFR

2

2

0,003

0,008
-DFR kategori 3 3 1 1

Tabell 5: Utrening av metningskonsentrasjon og damtrykk-fare-ratio for HDI, IPDI, NDI og HMDI.

HDI IPDI NDI HMDI

Molekylvekt

168,19

222,28

210,9

262,35
Fysikalsk tilstand Klar, fargeløs til noe gul væske med en skarp stikkende lukt Fargeløs til svak gul væske med en stikkende lukt Hvit til lys gule krystalliske flak Klar fareløs til lys gul væske

Smeltepunkt, °C

-67

-60

130

<-10
Flammepunktet, °C 140 155-161 155 >201

Tetthet, 25 °C, kg/l

1,04

1,06

1,42

1,066
Viskositet, 20°C, mPa.s 5,81 106,2

Damptrykket, 20°C, Pa (mmHg)

7 (0,05)

0,04 (0,0003)

0,4 (0,003)

0,13 (0,001)
NCO innhold, % 40

Kontrollbehov
-Metningskonsentrasjon, ppm 66 0,4 4 1

-DFR

10

0,06

0,6

0,2
-DFR kategori 3 2 2 2

Som det går fram av Tabell 4 og 5 er eksponeringspotensialet størst for TDI og HDI, mens det for MDI skal langt mer til før du vil komme over grenseverdien. Dette betyr at bruk av byggningskum basert på MDI til fuging av dører og vinduer vil de ofte kunne benyttes uten ekstra vernetiltak, mens bruk av byggskum til isolasjon av vegger vil kreve ekstra vernetiltak. NB! Dette gjelder ikke allerede sensibiliserte personer, som ofte vil trenge beskyttelse usansett.

Når det gjelder TDI og HDI vil bruk i de fleste tilfeller kreve prosessavtrekk og bruk av åndedrettsvern, da bruken innebærer blanding av TDI eller HDI med andre ofte svært helseskadelige stoffer i en reaksjon som vil utvikle varme (så kalt eksoterm prosess).

Når temperaturaen øker

I de fleste tilfeller vil avdampingen fra et kjemikalie øke ved økende temperatur. I Figur 1 ser vi hvordan metningskonsentrasjonen for TDI, MDI og PMDI øker ved økende temperatur. For TDI vil vi ved en økning fra fra 20 til 35 grader C forvente en fire gang økning i metningskonsentrasjonen for TDI (Firgur 1).

Figur 1: Metningskonsentrasjon (i ppb) av TDI, MDI og PMDI ved ulike temperaturer (etter Allport et al 2003)

Ved produksjon av skumplast blandes en diisocyanat (ofte en blanding av TDI og HDI) med en polyolblanding. Denne gir skumet dens unike egenskaper, og kan variere mye fra produsent til produsent. Denne blandingen vil ofte være en produkthemlighet (proprietær), men vil ofte i tillegg til polyol inneholde katalysatorer (amin- eller metallkatalysatorer), flammehemmere (som kan være halogenerte) og blåsemiddel. I reaksjonen utvikles mye varme og temperaturen i skummet kan bli langt over 100 grader C avhengig av blandingsforholdet og mengde skum som produseres.

Andre relaterte artikler

Norge innførte restriksjoner i bruk av diisocyanater 12.02.2021, men lite er gjort

Emner: Eksponeringskontroll

Krav til en yrkeshygienisk rapport

Referanser

Allport, D. C., Gilbert, D. S. & Outterside, S. M. (2003). MDI and TDI: Safety, Health and the Environment. A Source Book and Practical Guide. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. (2022). Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358

Ganser, G. H. & Hewett, P. (2017a). Models for nearly every occasion: Part II – Two box models. J Occup Environ Hyg, 14(1), 58-71. https://doi.org/10.1080/15459624.2016.1213393

Ganser, G. H. & Hewett, P. (2017b). Models for nearly every occasion: Part IV – Two-box decreasing emission models. J Occup Environ Hyg, 14(11), 919-930. https://doi.org/10.1080/15459624.2017.1339167

Hewett, P. & Ganser, G. H. (2017a). Models for nearly every occasion: Part I – One box models. J Occup Environ Hyg, 14(1), 49-57. https://doi.org/10.1080/15459624.2016.1213392

Hewett, P. & Ganser, G. H. (2017b). Models for nearly every occasion: Part III – One box decreasing emission models. J Occup Environ Hyg, 14(11), 907-918. https://doi.org/10.1080/15459624.2017.1339166

Jahn, S. D., Bullock, W. H. & Ignacio, J. S. (2015). A strategy for assessing and managing occupational exposures (4. utg.). Falls Church, VA: AIHA Press.

Keil, C. B. (2023). A case-based introductiion to Modeling Occupational Inhalation Exposure to Chemicals. Fairfax, VA: AIHA Press.

Keil, C. B., Simmons, C. E. & Anthony, T. R. (2009). Mathematical models for estimating occupational exposure to chemicals (2. utg.). Fairfax, VA: AIHA Press.

Rammeverk for systematisk risikobasert helse- og arbeidsmiljøarbeid

Kjerneoppgavene til en yrkeshygieniker er å utføre risikovurderinger og kartlegging av kjemisk, fysisk- og biologiskeksponering og bidra til å redusere risiko for sykdom og skade. Nedenfor er vist et rammeverk for systematisk risikobasert helse- og arbeidsmiljøarbeid tilpasset vår yrkeshygieniske hverdag. Formålet med rammeverket er å beskrive en yrkeshygienisk beslutningsramme og prosess for å forutse, identifisere, vurdere, kontrollere og verifisere risiko.

Rammeverk for systematisk helse- og arbeidsmiljøarbeid
Figur 1: Rammeverk for systematisk risikobasert helse- og arbeidsmiljøarbeid (basert på figur av Candee, Dahm, Hoover, Phan & Sahmel, 2022).

I avsnittene nedenfor har vi beskrevet de fem nøkkel elementer slik vi ser de. For en fullstendig beskrivelse av rammeverket slik AIHA tenker og hvilken kompetanse og ferdigheter som de mener er nødvendig for ulike nivåer av yrkeshygiene kompetanse, se AIHA sin side om “Competency Framework: Understanding and Applying ARECC to Occupational and Environmental Health and Safety” for mer informasjon (Candee, Dahm, Hoover, Phan & Sahmel, 2022).

FORUTSE

I vårt arbeid for den enkelte virksomhet vil det praktiske helse- og arbeidsmiljøarbeidet som oftest være basert på kjent kunnskap om sammenhenger mellom eksponering og helseutfall innen den aktuelle bransje eller for de aktuelle arbeidsprosessene, sammen med en sunn «føre-var» strategi.

Å forutse farer innebærer å benytte kunnskap om bransjer og arbeidsprosesser for å prioritere og planlegge arbeidet med å kartlegge og redusere risiko. En kilde til slik kunnskap kan være nasjonale kilder som; Norsk Overvåking av Arbeidsliv sine bransjeprofiler (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA), 2021a, b), eller oversikter over kjemikalier som benyttes i ulike produkter og bransjer i de nordiske landene (SPIN, 2020). GESTIS sin kjemikaliedatabase kan deretter være en nyttig kilde til informasjon om iboende fare (DGUV, 2023). Ulike system for rangering av iboende fare basert på kjemikalienes H- og P-setninger vil her kunne være nyttig. Eksempler fra Norge kan rangeringene benyttet i NORSOK S-002 (Standard Norge, 2018a) og ChemiRisk (Proactima AS, 2023). I Tyskland benyttes f.eks. GISCODE-merkesystemet .

Andre viktige kilder vil være interne erfaringsdata og metoder benyttet i felles bedriftshelsetjenester og større virksomheter og konsern. For at vi skal kunne jobbe effektivt og fullt ut utnytte den unike mulighet et slikt bredt tilfang av erfaring kan gi, er det viktig at de verktøyene vi benytter gjør det mulig å aggregere kunnskap og erfaring, fra vurdering av sammenlignbare arbeidsoppgaver og yrker på tvers av arbeidssteder, yrker, bedrifter og bransjer.

IDENTIFISERE

Å identifisere innebærer som regel først å gjøre en grov innledende vurdering basert på en samtale eller befaring og deretter systematisk gå gjennom utvalgte arbeidsprosesser, arbeidslokaler, stasjonært og håndholdt utstyr og kjemikalier som benyttes.

Å kartlegge hvordan arbeidstakere utfører arbeidet er en viktig del av å identifiser farer. Viktige momenter vil kunne være arbeidsplassens utforming, samtidige operasjoner, og andre viktige momenter som kan påvirke eksponeringen. Her vil kunnskap om eksponeringsforhold knyttet til andre lignende arbeidsoppgaver være nyttig.

Et eksempel på å identifisere fare knyttet til håndtering av kjemikalier ved hjelp av informasjon i Sikkerhetsdatabladet (SDS og eSDS). SDS-er inneholder viktig informasjon om egenskapene til hver kjemikalie, de ulike farene, beskyttelsestiltakene og sikkerhetstiltakene for riktig håndtering, lagring og transport av kjemikalier. H-setningene kan benyttes til å identifisere kjemikalier med høyest iboende fare.

VURDERE

Å vurdere innebærer å ta stilling til hvor eksponert en arbeidstaker er for et kjemisk, fysisk eller biologisk agens på arbeidsplassen. For å gjøre dette vil det ofte være nyttig å følge Arbeidstilsynets tretrinns vurderingsstrategi med Innledende vurdering, Forundersøkelse og Detaljert undersøkelse (Arbeidstilsynet, 2023). Her er det viktig at både rutineoppgaver, sesongvariasjoner, men også sjeldne vedlikeholdsoppgaver vurderes. Det er også viktig at vi har gode rutiner for å kvalitetssikre dette arbeidet.

KONTROLLERE

I vårt yrkeshygieniske arbeid innebærer kontrollere flere ting. Først å fremst innebærer kontrollere å bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjennom å redusere og kontrollere eksponering jfr Tiltakshierarkiet (eliminasjon, substitusjon, tekniske løsninger, administrative regler, opplæring utstyr for å beskytte arbeidstakerne og personlig verneutstyr). Her er det viktig at vi bidrar med så konkrete og relevante tiltak som mulig for den aktuelle arbeidsplassen.

VERIFISERE

Verifisere innebærer å bekrefte at de valgte kontrollmetodene reduserer eksponeringen på den tiltenkte måten og at de fortsatt er tilsrekkelige. Effekten av iverksatte tiltak kan verifiseres med nye vurderinger og gjennom målrettet helseovervåking.

Å verifisere innebærer også å fange opp endringer i arbeidsprosesser, nytt utstyr eller endringer i kjemikaliebruk (nye kjemikalier, nye bruksmåter eller endring i mengde). Å verifisere innebærer også periodisk overvåking av eksponering slik det er beskrevet i Arbeidstilsynets vurderingsstrategi (Arbeidstilsynet, 2023).

SAMMARBEID MED ANDRE

Rammeverket som er beskrevet over gir også et utgangspunkt for å samarbeid med andre faggrupper som arbeidsmedisiner, HMS-rådgiver, ergonomer m.fl. og i den enkelte virksomheten som ledere, verneombud, HMS-personell og arbeidstakere, sammen med arbeidsmedisiner, HMS-rådgiver, ergonom og yrkeshygieniker fra BHT kan bidra ut fra hver og en sin særegne kompetanse og erfaring.

ANDRE RELATERTE ARTIKLER

Smedbold H. T. (2023). “Risiko – et begrep med ulikt innhold. Ulike perspektiver på risiko sett fra en yrkeshygienikers ståsted.” Ramazzini 30(1): p. 4-7. https://www.legeforeningen.no/contentassets/417cf86defbf44639c4ad74cb67dc2f2/ramazzini_nr1_2023.pdf

Smedbold, H. T. (2016). Perspektiver på risiko og usikkerhet for yrkeshygienikere Stavanger: Proactima AS. Hentet fra https://yrkeshygiene.no/kb/perspektiver-pa-risiko-og-usikkerhet-for-yrkeshygienikere/

REFERANSER

Arbeidstilsynet. (2023). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 21.05 2023 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/

Candee, K., Dahm, M., Hoover, M. D., Phan, L. & Sahmel, J. (2022). Competency Framework. Understanding and Applying ARECC to Occupational and Environmental Health and Safety. Hentet 01.06 2023 fra https://www.aiha.org/education/frameworks/competency-framework-understanding-how-arecc-works-within-occupational-exposure-assessment

DGUV. (2023). GESTIS Substance database. Hentet fra https://gestis-database.dguv.de/

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA). (2021a). Arbeidsmiljøprofiler. Hentet 01.09 2021 fra https://noa.stami.no/tema/arbeidsprofiler/arbeidsprofiler/yrke/

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA). (2021b). Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/2757495

Proactima AS. (2023). Risikostyring. Hentet 21.05 2023 fra https://www.dmaze.com/risk-management

SPIN. (2020). Substances in preparations in Nordic countries. I. Oslo: SPIN. Hentet fra http://spin2000.net/

Standard Norge. (2018). NORSOK S-002. Arbeidsmiljø. (5. utg.). Oslo: Standard Norge.

Fungerer åndedrettsvern i alle situasjoner?

Om åndedrettsvern fungerer i alle situasjoner er enkelt å svare på. Svaret et nei og det er en rekke forhold som må være på plass for at åndedrettsvern kan ansees som en god og velfungerende eksponeringsbarriere. I denne artikkelen er noen av disse forholdene beskrevet.

Se også presentasjon fra NYFs Webinar 21.03.2023 om tetthetstesting av åndedrettsvern (lenke til presentasjon).

Åndedrettsvern er utstyr som er designet for å beskytte personer mot å inhalere farlige stoffer, som partikler, gasser eller damper. De brukes ofte i forskjellige bransjer, som helsevesen, bygg og anlegg, landbruk og industri, for å sikre arbeidernes helse og sikkerhet.

Når arbeid må utføres hvor det er usikkert hvorvidt eksponeringen er fullt ut forsvarlig og andre alternativer til beskyttelse jfr Tiltakshierarkiet ikke er tilgjengelig skal egnet åndedrettsvern benyttes.

Figur 1: Tiltakshierarki (Illustrasjon: Hans Thore Smedbold)

For at åndedrettsvern skal være en effektiv eksponeringsbarriere, må bruken være forankret i virksomhetens systematiske HMS arbeid og være bassert på en risikovurdering. Normalt vil effektiv beskyttelse ved hjelp av åndedrettsvern kreve at det etableres et “Program for bruk av åndedrettsvern”. i virksomheten. Et slikt program er et systematisk sett med prosedyrer og retningslinjer som sikrer riktig valg, bruk, vedlikehold og håndtering av åndedrettsvern for å beskytte arbeidstakere mot farlige stoffer og forurensninger.

Det er utviklet ulike standarder som beskriver funksjonskrav og merking av ulike åndedrettsvern og filtre. En oversikt er gitt på siden «Standarder for åndedrettsvern». Nedenfor er det gitt en oversikt over hovedtypene av åndedrettsvern.

Åndedrettsvern kan deles inn i to hovedkategorier

Filtrerendeåndedrettsvern

Dette er åndedrettsvern som fjerner forurensninger fra luften ved hjelp av filtre. Disse kan fungere ved at brukeren sel trekker luft gjennom filteret eller de kan være utstyrt med vifte. De kan deles inn i:

 1. Partikkelfiltre: Disse beskytter mot partikler, som støv, røyk og tåke. De deles inn etter hvor godt de filtrerer luften.
 2. Gass- og dampfiltre (kullfiltre): Disse bruker aktivt karbon eller andre materialer for å absorbere spesifikke farlige gasser og damper. De brukes i situasjoner med kjemisk eksponering eller løsningsmidler.
 3. Kombinasjonsfiltre: Disse gir beskyttelse mot både partikler og gasser eller damper ved hjelp av en kombinasjon av støv og gass- og dampfiltre.

Trykkluftforsynte åndedrettsvern

Disse gir ren, pustbar luft fra en ekstern kilde. Disse inkluderer:

 1. Selvforsynt åndedrettsvern (self-contained breathing apparatus – SCBA): Disse gir brukeren komprimert luft fra medbrakt flaske og brukes ofte av brannmenn, redningspersonell og dykkere.
 2. Åndedrettsvern med trykkluft forsynt fra slange: Disse forsyner luft gjennom en slange som er koblet til en kompressor eller flaskebank, og brukes ofte i forbindelse med maling og sandblåsing.

Trykkluft skal være ren og fri for forurensninger (se «Trykkluft skal være fri for forurensninger, lukt og smak»), og det må være rikelig tilførsel, slik at alle som trenger det har tilstrekkelig tilgang på ren trykkluft som ikke er forurenset.

Begrensninger knyttet til bruk av åndedrettsvern

Det er flere faktorer som begrenser brukstid og hvor effektivt et åndedrettsvern vil være. Noen av de viktigste er:

Riktig passform For at åndedrettsvern skal være effektive, må de passe riktig til brukerens ansikt. Dårlig passform kan føre til lekkasjer, noe som svekker beskyttelsen. Filtrerende åndedrettsvern er spesielt sårbare for slike lekkasjer. Tetthetstesting vil derfor være nødvendig ved bruk av denne typen åndedrettsvern.

Opplæring – Brukere må trenes i å ta på, bruke og vedlikeholde åndedrettsvern på riktig måte. Viktig også å gi god opplæring i når åndedrettsvernet må brukes og hvor lenge etter opphør av arbeidsoppgaver, som sveising eller spraying, det må benyttes.

Pustemotstand – Filtrerende åndedrettsvern gjøre pustingen vanskeligere, noe som fører til ubehag og tretthet. Det er derfor anbefalt ikke å benytte denne typen åndedrettsvern mer enn 1-3 timer pr dag avhengig av type. Se «Begrensninger i brukstid av åndedrettsvern».

Begrenset beskyttelse – Åndedrettsvern beskytter kun mot spesifikke farer, og feil valg kan føre til manglende beskyttelse. For informasjon se «Valg av åndedrettsvern» (Presentasjon fra Årskonferansen i 2012. NB! Noe av innholdet er gammelt). Ulike typer åndedrettsvern gir ved korrekt bruk ulik grad av beskyttelse. Dette er angis med «Beskyttelsesfaktorer for åndedrettsvern».   

Brukstid for gass- og dampfiltre – Gass- og dampåndedrettsvern krever regelmessig utskifting av filtre, ettersom effektiviteten reduseres over tid. Brukstiden påvirkes av bl.a. arbeidsbelastning (hvor mye du puster, konsentrasjon av forurensningen, type forurensning, temperatur og luftfuktighet. På siden «Brukstid for gass- og dampfiltre» er det nærmere beskrevet hvordan dette kan gjøres.

Begrenset luftforsyning  Selvforsynte åndedrettsvern (SCBA) har en begrenset luftforsyning, noe som begrenser varigheten av bruken.

I mange sammenhenger er åndedrettsvern avgjørende for å beskytte arbeidere mot ulike farer. Åndedrettsvern har begrensninger, og det er viktig å bruke dem riktig og vurdere alternativer, som tekniske og administrative barrierer, for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.

Se andre relevante artikler

Dysleksivennlig kjemikalieinformasjon

En dysleksivennlig arbeidsplass tilrettelegger for dem med lese- og skrivevansker, matematikk- og språkvansker. Arbeidsplassen ser på alle ansatte som verdifulle ressurser. Kjemikalieinformasjon og annen informasjon om kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer må på samme måte gjøres dysleksivennlig.

I følge Dysleksi Norge har rundt 10 % av arbeidstakere i Norge så alvorlige problemer at de har behov for tilrettelegging. Men hvordan gjør man det? På Glencore Nikkelverk har de siden 2018 jobbet målrettet med å gjøre arbeidsplassen sin mer “lese- og skrivevennlig”. De har blant annet jobbet med rutiner og hatt opplæring i digitale løsninger. Men det som ga umiddelbar suksess var åpenhetskulturen som fulgte satsingen i prosjektet.

Norsk Industri, Industri Energi og Dysleksi Norge har startet et samarbeid om et pilotprosjekt for å finne ut mer om nettopp dette. Prosjektet retter seg mot prosessindustrien og leverandørindustrien for olje og gass. I prosjektet skal åtte bedrifter få veiledning og hjelp i sitt arbeid (Norsk industri, 2022). I løpet av prosjektet håper de å finne ut mer om:

 • hva som er gode tilretteleggingstiltak
 • hva som skal til for å lykkes
 • hvor mye tid man må regne med at arbeidet tar
 • hvilke resultater man kan forvente

Noen av disse spørsmålene er det god kunnskap om allerede. Norsk Industri, Industri Energi og Dysleksi Norge har laget en brosjyren hvor de deler kunnskap om dette – og de håper å kunne inspirere til å gjøre flere bedrifter dysleksivennlig!

Dysleksivennlig informasjon om kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Informasjon om kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer er ofte tekstbasert og skrevet med et krevende ofte akademisk språk. Et eksempel på dette er Sikkerhetsdatabladene som følger med farlige kjemikalier og som skal utfylle merke informasjonen på kjemikaliene. Ofte benytter virksomhetenes risikovurderingene den samme typen språk. Gitt den høye andelen av personer med lese, skrive og språk utfordringer, er dette ikke godt nok. For å ivareta Arbeidsmiljølovens krav til informasjon, opplæring og tilrettelegging må det gjøres en bedre jobb.

Informasjon fra myndigheter som Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet (og her på Yrkeshygiene.no) er ofte skrevet på samme vis. Tilrettelegging med mulighet for opplesing av sidenes innhold er ofte ikke tilstrekkelig, da språket som er benyttet i seg selv er et hinder. Det er derfor behov for å utvikle bedre informasjon og opplæringsmateriell tilrettelagt for denne gruppen. Dette gjelder også opplæringen som alle som skal arbeidet med diisocyanater er pålagt å gjennomføre (Arbeidstilsynet).

Et eksempel på informasjon tilrettelagt for personer med lese og språk utfordringer er NAPO filmene om kjemikalier. Disse er laget uten bruk av språk, og med bruk av mye lyd og musikk og det kan derfor være behov for noe annet.

NAPO om farlige kjemikalier

Et annet og etter min mening et bedre eksempel er av Åse Dalseth Austigard fra Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune, som viser en enkel måte å presenter det samme temaet. Også her kan man si at informasjon er tilrettelagt for personer med lese og språk utfordringer.

YH Kjemikalier og stoffkartotek 1 Arbeidsmiljøenheten Trondheim kommune

Dyslektikere er ikke dummere enn andre. Informasjonen må være klar og tydelig, men samtidig ikke undervurderende. Det må aksepteres at opplæringen kan ta noe lenger tid og må gjøres på andre måter.

Relevante lenker

Dyseleksi Norge (2021): Dysleksivennlig arbeidsplass. https://dysleksinorge.no/dysleksivennlig-arbeidsplass/

Norskindustri (2022): Dysleksivennlig arbeidsplass https://www.norskindustri.no/hms-og-ia/dysleksivennlig-arbeidsplass/

NAPO in…..danger (2013): chemicals! https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-danger-chemicals?filmid=napo-012-danger-chemicals

Arbeidstilsynet: Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/

Norge innførte restriksjoner i bruk av diisocyanater 12.02.2021, men lite er gjort

Restriksjoner i bruk av diisocyanter ble innført i 2021. Norge er alvorlig på etterskudd når det gjelder implementering av oppløring og merking av alle produkter som inneholder mer enn 0,1% diisocyanater. Få personer har gått den lovpålagte opplæring og merking av aktuelle produkter er tilnærmet fraværende. Manglende opplæring og merking vil fra 24. august innebære bruksforbud for disse produktene.

Norge implementerte EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater 12.02.2021. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater er sensibiliserende, og har enten en harmonisert klassifisering som Resp. Sens. 1 og eventuelt også Skin Sens. 1, eller er klassifisert som dette av leverandørene. Restrsiksjonen inneholder en grense for diisocyanater i stoffblandinger på 0,1 % eller høyere og detaljerte krav til opplæring av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater (EU-kommisjonen, 2020).

Forslag angående implementering av restriksjonene i norsk regelverk ble sendt på høring 14.08.2020, med høringsfrist 05.10.2020. Ingen av instansene som leverte høringssvar hadde noen kommentarer eller merknader til forslaget. Restriksjonene ble gjort gjeldende fra 12.2.2021 (Regjeringen, 2020). For nærmere detaljer vises til forordningen (EU-kommisjonen, 2020).

Restriksjonen inneholder krav til opplæring og en egen merking av alle produkter som i sum inneholder for diisocyanater/diisocyanater-holdige blandinger hvor samlet mengde diisocyanater er mer enn 0,1%.

Merking egen merking

F.o.m. 24. februar 2022 kreves det, for diisocyanater/diisocyanater-holdige blandinger hvor samlet mengde diisocyanater er mer enn 0,1%, merking med følgende tekst: «Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk.».

Informasjon om krav til opplæring

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Med bruk menes enhver form for:

 • bearbeiding
 • sammensetting
 • forbruk
 • lagring
 • oppbevaring
 • behandling
 • påfylling i beholdere
 • overføring fra én beholder til en annen
 • blanding
 • produksjon av et produkt
 • annen utnytting

Vær også oppmerksom på at kravet også gjelder de som håndterer avfalle og som jobber med renhold der hvor disse diisocyanater brukes. Les mer om opplæringskravet på Arbeidstilsynets side “Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater” (Arbeidstilsynet, 2023).

Om isocyanater

Mer informasjon om isocyanater og arbeid med denne typen produkter finnes på Arbeidstilsynets sider (Arbeidstilsynet, 2021). Se også hva Norsk Yrkeshygienisk Forening skriver om hvem som kan ansees som ekspert. Dette finner du på nyf.no, her er det også laget en ressursside for diisocyanat opplæring https://nyf.no/ressurser-diisocyanatopplaering/ .

Overgangsordninger

Krav om opplæring må være iverksatt senest innen 24. august 2023, mens merkekravet skal være implementert før 24. februar 2022 (Regjeringen, 2020). Opplæringen skal gjennomføres av en ekspert.

Endringer

Første versjon: Publisert i 2021.

Andre versjon: Oppdatert februar 2023, med bl.a. lenke til Arbeidstilsynets omtale av kravet om opplæring.

Tredje versjon: Oppdatert mai 2023, med bl.a. lenke til Ressursside på NYF.no

Fjerde versjon: Oppdatert juli 2023, med lenke til Artikkel om

Referanser

Arbeidstilsynet. (2021). Isocyanater. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/

Arbeidstilsynet. (2023). Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/

EU-kommisjonen (2020). COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1149. Hentet fra: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&qid=1618574891783&from=EN

Regjeringen. (2020). REACH/XVII/Diisocyanater. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/sep/reachxviidiisocyanater/id2653503/

Gunn Anne Larsen koordinerer selvstudiegrupper i yrkeshygiene

Gunn Anne Larsen, yrkeshygieniker i Yrkeshygiene AS, koordinerer Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) sine selvstudie grupper innen yrkeshygiene. “Jeg tenker dette er en fin måte både å lære pensum på, men også bygge nettverk”, sier Gunn Anne, og fortsetter, “Jeg gjorde det samme i høst som forbedredelse til eksamen i NYF-YE-01 Generell Yrkeshygiene og NYF-YE-03 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Det var både svært lærerrikt, og har gitt meg mange gode venner i miljøet. Vi møttes alle i Molde til eksamen og det var fint å kunne ha noen som man kjente å være på konferanse sammen med.”

Selvstudiene er et tilbud til medlemmer av NYF inntil en ny utdanningsløsning er på plass. Møter i gruppene vil foregå på kveldstid, er gratis og vil dekke pensum i fagene NYF-YE-02 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og NYF-YE–04 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima. Første samling er 1. februar. Samlingene vil pågå fram til eksamen som er siste helgen i oktober, forteller hun. Hun regner også med at studiegruppene vil kunne få enkelte gjesteopptredner av noen av landets mer erfarne yrkeshygienikere.

Studiegruppene vil gå gjennom aktuelt pensum. Samlingene vil i tillegg legge vekt på å dele kunnskap og erfaring fra deltagernes egen praksis. Det vil også være anledning til å drøfte aktuelle problemstillinger. Det er allerede 17 som har meldt seg interessert i å delta på dette studie opplegget.

Les mer om Norsk Yrkeshygieniske Forening (NYF), medlemsskap, deres eksamener og sertifiseringsordning på Norsk Yrkeshygienisk Forening sin hjemmeside https://nyf.no

X