Oppdaterte grenseverdier fra Arbeidstilsynet

This image was originally posted to Flickr by UCL Mathematical & Physical Sciences at https://flickr.com/photos/93636241@N07/8558795991. It was reviewed on 5 December 2020 by FlickreviewR 2 and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.

Arbeidstilsynet har startet arbeidet med å oppdatere og revidere eldre og utdaterte grenseverdier. 5. april 2024 ble 57 grenseverdiene som i 1978 ble hentet fra ACGIH sine TLV-verdier fra 1974, oppdatert i tråd med ACGIH sine TLVer i dag. Dette er en del av Arbeidstilsynets målsetting med å oppdatere alle grenseverdiene i Vedlegg 1 til Forskrift om tiltaks- og grenseverdier innen 2030.

I tillegg er tre kreftfremkallende og 12 forplantningsskadelige stoffer og stoffgrupper fått nye grenseverdier eller anmerkninger. Forskriftsendringene er gjennomført som følge av EUs initiativ til å redusere eksponeringen for disse stoffene og stoffblandingene. For benzen har Arbeidstilsynet fastsatt en strengere grenseverdi enn EU på 0,1 ppm. Dette var også forslått strengere grenseverdier for nikkel, men her har Arbeidstilsynet besluttet å følge EU sine grenseverdier. Forelått var også å innføre en ny grenseverdi for vannløslig krom Cr3+. Denne er ikke innført. Det er også gjort endringer i Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid. For en nærmere beskrivelse av endringene se de enkelte forskriftene.

Regelverk som er endret: 

Arbeidsplassforskriften

§ 7-2 resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg andre ledd

§ 7-4 hygieniske tiltak ved kontakt ved farlige stoffer og stoffblandinger tredje ledd

Forskrift om utførelse av arbeid

§ 1-4 Definisjoner, numrene 8,19, 21, 21 og 22

§3-4 Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier

§3-11 Særlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier

§3-17 Hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier

Femte del §31-1 Register over arbeidstakere eksponert for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Nytt forskriftsvedlegg med nye grenseverdier av 2022/431/EU og oppdatering av eldre grenseverdier gjeldende fra 5. april 2024

Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter for de stoffene/stoffblandingene som har fått nye grenseverdier 5.april 2024

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.