Norge innførte restriksjoner i bruk av diisocyanater 12.02.2021, men lite er gjort

"2014 - Costa Rica - Sarchi - Spray gun at Rest 1 of 2" by Ted's photos - For Me For You is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Restriksjoner i bruk av diisocyanter ble innført i 2021. Norge er alvorlig på etterskudd når det gjelder implementering av oppløring og merking av alle produkter som inneholder mer enn 0,1% diisocyanater. Få personer har gått den lovpålagte opplæring og merking av aktuelle produkter er tilnærmet fraværende. Manglende opplæring og merking vil fra 24. august innebære bruksforbud for disse produktene.

Norge implementerte EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater 12.02.2021. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater er sensibiliserende, og har enten en harmonisert klassifisering som Resp. Sens. 1 og eventuelt også Skin Sens. 1, eller er klassifisert som dette av leverandørene. Restrsiksjonen inneholder en grense for diisocyanater i stoffblandinger på 0,1 % eller høyere og detaljerte krav til opplæring av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater (EU-kommisjonen, 2020).

Forslag angående implementering av restriksjonene i norsk regelverk ble sendt på høring 14.08.2020, med høringsfrist 05.10.2020. Ingen av instansene som leverte høringssvar hadde noen kommentarer eller merknader til forslaget. Restriksjonene ble gjort gjeldende fra 12.2.2021 (Regjeringen, 2020). For nærmere detaljer vises til forordningen (EU-kommisjonen, 2020).

Restriksjonen inneholder krav til opplæring og en egen merking av alle produkter som i sum inneholder for diisocyanater/diisocyanater-holdige blandinger hvor samlet mengde diisocyanater er mer enn 0,1%.

Merking egen merking

F.o.m. 24. februar 2022 kreves det, for diisocyanater/diisocyanater-holdige blandinger hvor samlet mengde diisocyanater er mer enn 0,1%, merking med følgende tekst: «Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk.».

Informasjon om krav til opplæring

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Med bruk menes enhver form for:

 • bearbeiding
 • sammensetting
 • forbruk
 • lagring
 • oppbevaring
 • behandling
 • påfylling i beholdere
 • overføring fra én beholder til en annen
 • blanding
 • produksjon av et produkt
 • annen utnytting

Vær også oppmerksom på at kravet også gjelder de som håndterer avfalle og som jobber med renhold der hvor disse diisocyanater brukes. Les mer om opplæringskravet på Arbeidstilsynets side “Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater” (Arbeidstilsynet, 2023).

Om isocyanater

Mer informasjon om isocyanater og arbeid med denne typen produkter finnes på Arbeidstilsynets sider (Arbeidstilsynet, 2021). Se også hva Norsk Yrkeshygienisk Forening skriver om hvem som kan ansees som ekspert. Dette finner du på nyf.no, her er det også laget en ressursside for diisocyanat opplæring https://nyf.no/ressurser-diisocyanatopplaering/ .

Overgangsordninger

Krav om opplæring må være iverksatt senest innen 24. august 2023, mens merkekravet skal være implementert før 24. februar 2022 (Regjeringen, 2020). Opplæringen skal gjennomføres av en ekspert.

Endringer

Første versjon: Publisert i 2021.

Andre versjon: Oppdatert februar 2023, med bl.a. lenke til Arbeidstilsynets omtale av kravet om opplæring.

Tredje versjon: Oppdatert mai 2023, med bl.a. lenke til Ressursside på NYF.no

Fjerde versjon: Oppdatert juli 2023, med lenke til Artikkel om

Referanser

Arbeidstilsynet. (2021). Isocyanater. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/

Arbeidstilsynet. (2023). Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/

EU-kommisjonen (2020). COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1149. Hentet fra: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&qid=1618574891783&from=EN

Regjeringen. (2020). REACH/XVII/Diisocyanater. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/sep/reachxviidiisocyanater/id2653503/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.