Hånddesinfisering med “ikke merkepliktige” produkter

Desinfisering med sprayflaske og klut.

Det har gjennom korona-pandemien blitt stadig vanligere å se ikke spritbaserte desinfeksjonsmidler bli presentert som “gode alternativer”. Min vurdering av de jeg har vært borti det siste året, er at dette er misvisende og en potensielt helsefarlig fremstilling. Desinfeksjonsmidler som er “ikke merkepliktig”, men som er effektive, bør utløse en varselklokke. Det betyr som regel at det er fortynnet ned til under standardgrensen for merkeplikt, men uten at effekter av denne konsentrasjonen er testet på helse og miljø.

Kjemikalier (væsker) fareklassifiseres ut fra iboende egenskaper for rent stoff og konsentrasjon, og som regel ikke ut fra testresultater på blandingen. Dette innebærer at fortynninger som er på under 1% aktivt stoff i de fleste tilfeller omtales som “ikke farlig”, “ufarlig” eller “ikke merkepliktig”. Likevel vil slike stoffer om de sprayes, sprutes eller påføres større overflater, raskt kunne gi eksponeringer som er over grenseverdi for eksponering i arbeidsatmosfæren. Allerede ved eksponering over 1/10 av grenseverdi er det krav om eksponeringsredusernede tiltak og oppfølging av ansatte (1).

Legemiddelverket har en liste over desinfeksjonsmidler som er godkjent til teknisk desinfeksjon (2). Det finnes ingen tilsvarende liste eller godkjenningsordning over midler til hånddesinfeksjon i Norge. På spørsmål svarer Legemiddelverket at de fleste midler for overflatedesinfeksjon vil fungere til hånddesinfeksjon med de samme virketidene. 

Konsentrasjonen som kreves ved teknisk desinfeksjon er imidlertid ofte høyere enn det som er i midlene som selges til hånddesinfeksjon. Lavere konsentrasjon vil som hovedregel kreve lengre virketid. I Legemiddelverkets (2) er det i all hovedsak angitt virketiden fra 1 minutt og oppover. Brukes 5 ml i hendene av slike vannløselige midler, så vil man bruke minst ett minutt på å gni det tørt. Med så lang virketid, vil man heller kunne vaske hendene på ordinært vis. Det er normalt like bra og en slipper kjemikaliebelastningen.

Nedenfor følger noen eksempler på ulike vannløselige desinfeksjonsmidler.

Natrumhypokloritt (NaClO)

Har basisk pH. Den vill jeg derfor ikke anbefale til hånddesinfeksjon siden risikoen for hudskade er stor. Brukes til for eksempel kloring/ desinfisering av vann.

Klordioksid (ClO2)

Grenseverdi i luft : 0,1 ppm (parts per million) (3).

Kraftig oksidasjonsmiddel, og derfor en kraftig lungeirritant. Spraypåføring frarådes!

På liste over godkjente desinfeksjonsmidler til medisinsk formål i kons over 200 ppm (1 min virketid, 2 min på sporer) og 400 ppm (1 min virketid). Påføring med sprute- eller sprayflaske vil gi korttidseksponering over 0,3 ppm.

Produkteksempel: LifeClean.

Hypoklorsyre  (OHCl; alternativt ClOH)

(Avsnittet oppdatert og detaljert 01.03.2023)

Grenseverdi i luft. Ingen for ClOH (finnes bare i løsning), men 5 ppm for HCl som er et nedbrytingsprodukt. Klor 0,5 ppm med takverdi 1 ppm.

Godkjent til teknisk desinfeksjon (biocid gruppe 2, ikke direkte bruk på mennesker og dyr) mot bakterier, sopp og virus ved konsentrasjoner over 200 – 500 ppm i minst 1 minutt (200 ppm = 200 mg/l = 0,2 g/l ).
For mycobakterier, sporer og alger kreves 10 min.
Fra 2022 også godkjent biocid i gruppe 3 (veterinærhygiene) , 4 (omgivelser for mat) og 5 (drikkevann). Legemiddelverkets godkjenningsliste sier at midlet ikke skal bruke på store flater innendørs, for eksempel gulv.

Chemical book (3) angir hypoklorsyre som ustabilt; den dekomponerer om den står og om den utsettes for sollys. Dekomponerer til hydrogenklorid (HCl; saltsyre) og oksygen. Frigir klor, ofte omtalt som aktivt klor. Dette er den aktive komponenten i desinfiseringen.

Produkteksempel: Anolyte, Antivir, GoBright

Anolyte

I sikkerhetsdatablad for “Anolyte 500 ppm” hos EcoOnline angis: 

KomponentnavnIdentifikasjonKlassifiseringInnhold
VannCAS-nr.: 7732-18-5EC-nr.: 231-791-299,69 % vkt/vkt
NatriumkloridCAS-nr.: 7647-14-5EC-nr.: 231-598-30,26 % vkt/vkt
Hypoklorsyre (aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre)CAS-nr.: 7790-92-3EC-nr.: 232-232-50,05 % vkt/vkt
  • Kap 2.3 “Kan være litt irriterende for øyne, luftveier og hud ved konsentrasjoner over 1500 ppm.”
  • Kap 8:2 verneutstyr: “Ved gjentatt eller langvarig hudkontakt, bruk hansker
  • Kap. 10: Stabilt om det ikke utsettes for sollys.
  • Kap 15: “ikke ment for direkte påføring til mennesker eller dyr”. Produkttype (Biocid) gr 2

GoBright

Virkestoffet er ikke tydelig angitt, men beskrivelsene antyder at også dette er hypoklorsyre (vann, salt og strøm). Samme vurdering som for Anolyte gjelder derfor. Produktet er heller ikke i Danmark godkjent for hånddesinfeksjon, kun overflatedesinfeksjon. Dokumentasjon er hentet fra https://www.gobright.no/dokumenter

Antivir Hånddesinfeksjon

Brosjyren motsier seg selv. Den sier at 15 sek holder for corona (forsiden), men bruksanvisningen på baksiden sier 1 minutt, som samsvarer med tiden den trenger ved teknisk overflatedesinfeksjon. Jeg stusser på at de har fått den gjennom hudtester, men det kan bety at de har konsentrasjoner på linje med Anolyte (250 ppm) og dette gir ikke irritasjon. Mulig Corona er mer følsom, men det er ikke nok til generell desinfeksjon. Da må du opp i tid, det vil si at 15 sek ikke holder for å holde en rekke andre smittsomme mikroorganismer unna.

Hydrogenperoksid (H2O2)

Grenseverdi i luft : 1 ppm (3).

Hydrogenperoksid er et kraftig oksidasjonsmiddel, og derfor en kraftig lungeirritant.

Produkteksempel: OxylPro

Spray vil føre til hydrogenperoksid i luften i konsentrasjoner som raskt overskrider grenseverdi. Sikkerhetsdatablad (SDS) sier at åndedrettsvern er nødvendig i trange og lite ventilerte rom. “Hansker er normalt ikke påkrevd” står det i SDS. Samtidig står det “Unngå langvarig hudkontakt”. Jeg finner ikke det betryggende. Konsentrasjonen her ligger på 1,5 – 2 %. Fra 10 % er hydrogenperoksid merkepliktig på grunn av etsende egenskaper. Av samme grunn skal den oppbevares kjølig slik at den ikke oppkonsentreres.

Pereddiksyre

Peredikksyre ville jeg ikke anbefale til hånddesinfeksjon siden risikoen for hudskade er stor. Fungerer godt til utstyr som legges i løsningen. Virketid 10 min.

Produkteksempel: Perasafe.

Guanider

Ville jeg heller ikke anbefale. De er bl.a. veldig lungetoksiske og bør ikke brukes uten egnet åndedrettsvern

Kvartære ammoniumforbindelser

Dette er stoffer merket med høyeste miljøfarekategori.

Eksempler på virkestoffer:
DDAC – didecyldimethanylammoniumklorid

Alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Etter det jeg finner er disse to godkjent gjennom kjemikaliedirektivet kun til bruk som biocid i gruppe 8 (= treimpregneringsmidler) (5). Dette betyr i utgangspunktet at de ikke kan brukes til annet et det de er godkjent for, og det er ikke generell overflatedesifeksjon. Imidlertid er det søkt godkjenning for dem, og dermed er det lov å bruke dem inntil søknaden er avgjort.

I DDAC-dokumentet stod det også at det ikke er tillatt brukt på produkter som skal være utendørs, da det vil føre til avrenning til vann. I tillegg skal det være strenge vernetiltak og tydelig bruksanvisning hvis det skal håndteres av personell uten verneutstyr. (kommisjonsdirektiv 2013/4/EU; Norsk rett: FOR-2017 04-18 nr 480).

Produkteksempel: BarrierTech 

Mekanisk fjerning

Microfiber dreper ikke covid19, men fjerner effektivt viruset. I følge tester referert av Lilleborg, fjernes inntil 99,9% (6, side 2). Tuene må brettes systematisk for å ikke spre smitte, samt vaskes på minst 60 grader. Det vanlige er å vaske tuene på 90 grader.

Oppsummering og vurdering

Vanlig renhold på steder uten kjent smitte kan fortsatt gjøres med mikrofiber og vann, mens smitterenhold i tillegg bør gjøres med desinfeksjonsmidler. Desinfeksjon skjer på allerede rene overflater. Fogging anbefales bare gjort med robot og i rom med stengt ventilasjon. All annen bruk krever åndedrettsvern, gasstette briller og heldekkende vernetøy. Hvis fogging med håndholdt utstyr er effektivt, er helse- og miljøfaren med prosessen kraftig underkommunisert fra leverandør.

Min vurdering er at AntiVir, Anolyte  og GoBright i de konsentrasjoner av hypoklorsyre som er angitt må ha alt for lang virketid til å være egnet som hånddesinfeksjon. I konsentrasjoner egnet for rask hånddesinfeksjon  (kortere eller sammenlignbart med sprit) vil irritative effekter oppstå. Mulig Corona er mer følsom, men det er ikke nok til generell desinfeksjon. Da må du opp i tid.

Produkter med klordioksid (eks. LifeClean)  eller hydrogenperoksid (eks. OxylPro) kan ikke tilrådes uten bruk av åndedrettsvern.

Kvartære ammoniumfrobindelser er særdeles effektive, og kan være kraftig fortynnet. Det gjør ikke at de er ufarlige, bare at det generelle regelverket tillater at de ikke merkes. De forsvinner ikke fra miljøet, og vil påvirke liv i for eksempel vann. De er heller ikke tilrådelig å puste inn, slik man vil gjøre dersom de “fogges” eller sprayes på.

Relaterte artikler

Åndedrettsvern for helsepersonell og andre relatert til COVID-19

Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenen smittet på jobb av SARS-CoV-2

Litteratur

  1. Direktoratet for arbeidstilsynet, Trondheim. sist åpnet 15.04.2021. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/
  2. Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Statens legemiddelverk. sist åpnet 15.04.2021; siste oppdatering 16.02.2021. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidler
  3. Direktoratet for arbeidstilsynet, Trondheim. sist åpnet 15.04.2021; siste oppdatering 04.01.2019. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks–og-grenseverdier/8/1/
  4. Chemical book https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB8922249.htm
  5. ECHA https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.027.751
  6. Lilleborg https://www.lilleborg.no/content/uploads/2020/03/Mikrofiber-Covid-19_siste-versjon.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.