YH-HJELP

Last modified: 4. April 2024
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenlignes mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdi. YH-Hjelp er laget for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Einar Leidland, Knut Grove og Hans Thore Smedbold har bidratt i utviklingen. Regnearket er tilpasset Arbeidstilsynet veiledning om vurdering av eksponering (Arbiedstilsynet, 2020) og NS-EN 689 (Standard Norge, 2019). YH-HJELP gir hjelp til beskrivende (deskriptiv) statistikk og til å vurdere sannsynlighet for eksponering over grenseverdi. Regnearket bygger bl.a. på en tidlig versjon av IH-STAT utviklet av Jan Mulhausen for AIHA og metode utviklet av Ganser & Hewett for beregning av beta-verdier for håndtering av verdier under deteksjonsgrensen (DG).

Siste versjon av YH-HJELP kan lastes ned her:

VersjonDatoKommentar
1.0.6c17.12.21Feilretting: Rettet skrivetilgang til enkelte felter i standard verdjon, samt grenseverdi for NO2.
04.04.2024: YH-Hjelp fungerer best med 365 versjonen av Excel, da det er gjort oppdateringer i 2016 versjonen av Excel som gjør at menyvalgene ikke fungerer.

Spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger på YH-HJELP kan sendes til post@yrkeshygiene.no. For tidligere versjoner se nederst i denne artikkelen.

Relaterte interne artikler

Dokumentasjon

Artikkel i Yrkeshygienikeren nr. 1, 2021. https://usercontent.one/wp/yrkeshygiene.no/wp-content/uploads/2021/04/YH-HJELP-Yrkeshygienikeren-1-2021.pdf?media=1692135312

Regnearket bruker en forenklet metode for håndtering av verdier under grenseverdi. Metoden vil gi feil verdier hvis det er stor variasjon i verdiene som er markert å være under deteksjonsgrensen.

Noe hjelpetekster finnes i regnearket. Mer utfyllende dokumentasjonen vil bli laget etterhvert.

Referanser

Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.07. 2020 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/

Standard Norge. (2019). Arbeidsplassluft. Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innanding. Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier. (NS-EN 689:2018 – AC 2019).

Tidligere versjoner

Versjon/lenkeKommentar
1.0.6bGrenseverdiene oppdatert i hht. Arbeidstilsynets endring pr 01.07.2021
1.0.6aLagt til språkstøtte for spansk, samt mindre justeringer i celle valideringer
1.0.5Korrigering: EØK vistes bare i avansert modus, hvis verdier under deteksjonsgrensen
1.0.4Korrigering: Feil EØK verdier vises på “Survey” siden ved byttes mellom Standard og Avansert modus og ved manuelt valg av hhv. normal og log-normal fordeling.
1.0.3Mindre feilretting.
1.0.2Mindre feilretting knyttet til visning av felter i hhv. standard og avansert modus og feilmeldinger knyttet til ugyldige innlagte verdier.
1.0.1Bedre tilpassning til Arbeidstilsynets veiledning, noe forenkling av statistikk delen, samt korrigering av feil. Arbeidstilsynets grenseverdiliste (8-timer) er også lagt inn.
Beta (2020)Test versjon.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 3392
X