Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenen smittet på jobb av SARS-CoV-2

Kontroll av eksponering for SARS-CoV-2 for ansatte på helseinstitusjonene våre har ikke vært god nok. Dette kom fram på et Webinar 16.06.20 arrangert av Norsk Yrkeshygienisk Forening. Her ble det lagt fram tall fra bl.a. Oslo Universitetssykehus som viste at over 90 ansatte har blitt smittet av SARS-CoV-2 på jobb; hvor 1/4 har vært mulig å spore direkte tilbake pasient kontakt, en 1/4 har vært knyttet til smittesluser, garderobe og gjenbruk av verneutstyr, mens de resterende 50% ikke har vært mulig å knytte til en spesifikk situasjon på sykehuset. Renholdere og teknisk personell har også blitt smittet på jobb. Lignende historier rapporteres fra alders og sykehjem rundt om i landet. 

FHI skriver i sin risikovurdering 11.6 at første bølge av pandemien nå nesten er over og at vi må begynne å forberede oss på en mulig bølge to. Det er dermed tid for litt ettertanke. Tallene fra Oslo Universitetssykehus tyder på at ansatte med dagens smittevern regime har en for høy risiko for å bli smittet på jobb og at det derfor er behov for bedre rutiner, bedre opplæring og bedre kontroll med hvor effektivt verneutstyret og hygiene tiltakene fungerer. En mulig årsak til at personell har blitt smittet på jobb kan være en utstrakt misforståelse i helsevesenet om at kirurgiske munnbind beskytter tilstrekkelig i kontakt med smittsomme personer, i tillegg til at institusjonene har vært nødt til å rasjonere på smittevernutstyr.

Basert på tallene fra OUS og spredning av smitte på enkelte alders- og sykehjem, vil jeg påstå at grunnen til at vi ikke har sett flere helsearbeideres om har blitt smittet skyldes at vi tidlig fikk kontroll med smittespredningen i samfunnet og ikke at smittevernsarbeidet og tilgang på nødvendig utstyr har vært god nok. En svakhet etter mitt syn at yrkeshygienisk kompetanse i liten grad har blitt etterspurt i planlegging av smittevernregimene på våre helseinstitusjoner. Tetthetstesting av åndedrettsvern ville ha kunnet bedre kvaliteten på åndedrettsvern som barriere. I f.eks. UK inngår bruk av tetthetstesting som en normal del av opplæring og treningen når det gjelder bruk av åndedrettsvern. Etter mitt syn burde dette også vært rutine i Norge.

Les mer i Kunnskapsbasen: Åndedrettsvern for helsepersonell og andre relatert til COVID-19

Se også

Referanser

FHI (11.06.20) Notat – COVID-19-EPIDEMIEN: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 23.

NYF (16.06.20) Presentasjoner fra NYFs Covid-19 webinar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.