EUs “Stage-V” utslippskrav til mobile aggregater og kompressorer vil bedre arbeidsmiljøet

kompressor

EU sine nye krav for ikke-veigående mobile maskiner “Stage-V” trådte i kraft 1. januar 2019. Disse kravene gjelder også i Norge. Kravene gjelder eksosutslipp fra nye motorer som selges. Kravene omfatter bl.a. alle mobile dieselaggregater og -kompressorer som benyttes i bygg og anlegg, landbruk og industri. Kravene vil i tillegg til å redusere utslipp til miljøet innebære en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet i området rundt disse maskinene. Det oppfordres derfor til at disse kravene tas inn i alle nye utbyggings- og vedlikeholdskontrakter på land og innen petroleumsvirksomheten til havs.

“Stage-V” emisjonskravene innebærer krav til betydelig reduksjon i utslipp av partikler (PM) og nitrogenoksider (NOx), samt innføring av grenser for antallet partikler (PN) for visse motorstørrelser. Dette er spesielt rettet mot å redusere antallet ultrafine partikler. Dette er nytt i forhold til tidligere krav, og vil ha betydelige helseeffekter.

Det er ulike krav til ulike motorgrupper. Der er nå også krav til mindre håndholdt utstyr (<19kW) og større motorer og generatorpakker (>560 kW). Nedenfor er gjengitt noen eksempler for motorer med effekt på mellom 19 kW og 560 kW (jfr. Tabell II-1, i EU forordningen):

  • PM-grensen satt til 0,015 g/kWh, og en PN-grense på 1 x 10^(12) partikler / kWh.
  • Nitrogenoksider (NOx) satt til 0,4 g/kWh for motorer mellom 56 kW og 130 kW.
  • Karbonmonoksid (CO) satt til 5 g/kWh for motorer mellom 19 kW og 130 kW og 3,5 g/kWh for motorer over 130 kW.
  • Uforbrente hydrokarboner (HC) satt til 0,19 g/kWh for motorer over 56 kW.

Det er viktig å merke seg at grensene varierer avhengig av motorens effektkategori og bruksområde. “Stage-V” kravene krever også at motorprodusenter inkluderer overvåkningssystemer for å sikre at utstyret overholder utslippsgrensene gjennom hele dets levetid.

Implementeringen av “Stage-V” kravene har ført til at produsentene har måttet adoptere avanserte teknologier som partikkelfiltre (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR) for NOx-reduksjon, og forbedrede systemer for styring av motorytelse for å møte de nye kravene. Disse kravene reflekterer EUs forpliktelse til å redusere luftforurensning og beskytte folkehelsen, ved å sette noen av de strengeste utslippsgrensene i verden for ikke-veigående maskiner og utstyr.

Konsekvenser for eksisterende utstyr

Ikke tilbakevirkende kraft

De nye kravene gjelder ikke for eksisterende utstyr som allerede er i bruk eller produsert før implementeringsdatoene for deres respektive effektkategorier, og vil derfor være lovlig å benytte. Det er derfor viktig at henvisning til denne standarden tas inn i alle nye utbyggings- og vedlikeholdskontrakter.

Operasjonelle restriksjoner

Selv om eksisterende ikke-kompatibelt utstyr fortsatt kan brukes, er det mulig for nasjonale myndigheter å kreve ytterligere tiltak for å kompensere for utslipp. Disse restriksjonene kan påvirke den operative fleksibiliteten og økonomiske levedyktigheten til eldre utstyr.

Når trådde kravene i kraf

  • 1. januar 2019: For nye motorer med effekt mindr 56 kW og >130 kW.
  • 1. Januar 2021: For nye motorer innenfor 56 kW til 130 kW området.

Overgangsordning: Det ble åpnet for at produsenter i en overgangsperiode kan selge ut lager av utstyr som er produsert før disse fristene.

Overgangsperioden ga noe spillerom for produsenter og operatører for å justere seg, men den langsiktige trenden er klar: strengere utslippsforskrifter vil fortsette å forme industrien, og presse mot renere, mer effektivt utstyr. Bedrifter som opererer i EU må planlegge for erstatning eller oppgradering av deres utstyr, og balansere økonomiske hensyn med regulatorisk overholdelse og miljømessig bærekraft.

Referanser

REGULATION (EU) 2016/1628 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC. Henter 09.03.2024 fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1628

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.