Arbeidstilsynets – Administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfæren (1978-2012)

Last modified: 13. November 2022
Du er her:
Estimated reading time: 2 min

Genseverdier eller de administrative normene som de etter hvert ble kalt i Norge, har vært viktige referanser ved vurdering av mulig helserisiko forbundet med bruk av kjemiske stoffer. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av arbeidet med grenseverdier, samt en oversikt over de enkelte versjonene av grenseverdi / norm listene.

Grenseverdier ble frem til 2014 omtalt som administrative normer, og var veiledende. Etter 2014 ble administrative normer forskriftsfestet og begrepet grenseverdier ble innført. I grunnlagsdokumentene omtales grenseverdier som administrative normer om de er fra før 2014. 

Fram til 1964

Arbeidstilsynet benyttet fra 1950-tallet hovedsakelig de yrkeshygieniske grenseverdiene foreslått av American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) i publikasjonen «Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Working Environment» som referanse. Verdiene ble benyttet som veiledning ved vurdering av mulig helserisiko forbundet med bruk av kjemiske stoffer.

1965-1974

Fra 1965 til 1973/74 utgav Yrkeshygienisk institutt en oversatt og bearbeidet utgave av ACGIHs sin TLV liste på norsk.

Liste over yrkeshygieniske grenesverdier 1965 
Liste over yrkeshygieniske grenesverdier 1966
Liste over yrkeshygieniske grenesverdier 1967
Liste over yrkeshygieniske grenesverdier 1968
Liste over yrkeshygieniske grenesverdier 1970/71
Liste over yrkeshygieniske grenesverdier 1973/74

1975 – 2012

Med utbyggingen av Arbeidstilsynet på 70-tallet ble det etterhvert behov for en løpende ajourført liste på norsk over hvilke verdier for luftbåren forurensninger Arbeidstilsynet legger til grunn for sine vurderinger. Behovet for en liste på norsk må også ses i sammenheng med den generelle økende interesse for arbeidsmiljøspørsmål som fulgte med gjennomføringen av arbeidsmiljøloven i 1977.

“Grenseverdiutvalget” ble nedsatt våren 1975 med representanter fra LO, NAF (nå NHO), Yrkeshygienisk Institutt (nå STAMI) og Statens Arbeidstilsyn (nå Direktoratet for arbeidstilsynet). Hovedpunkter i utvalgets mandat var å vurdere om Statens arbeidstilsyn burde utgi en veiledning om yrkeshygieniske grenseverdier knyttet til kjemisk forurensning. Utvalget avla sin rapport i desember 1975 og konkluderte med at Statens arbeidstilsyn på det tidspunktet ikke burde gi ut noen egen norsk veidledning med yrkeshygieniske grenseverdier. Styret for Statens arbeidstilsyn sluttet seg i 1977 til utvalgets vurdering. Det ble imidlertid foreslått at Statens arbeidstilsynet, som en teknisk-administrativ norm med noen unntak skulle bruke den danske grenseverdi listen fra 1. oktober 1976 som en intern referanse. 

I 1978 ble Arbeidstilsynets første administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfæren publisert med grunnlag i 1977-utgaven av den danske grenseverdi listen: «Hygiejniske Grænseværdier», utgitt av Det danske Arbejdstilsyn.

For et fåtall stoffer ble det valgt å benytte andre verdier enn de som er fort opp i den danske lista. Grunnen til dette var bl.a. at disse normene har vært brukt i Norge i lengre tid. De stoffene det gjaldt var: asbest, kvartsholdig støv, sveiserøyk (uspesifisert), ekstraksjonsbensin og White spirit. Listen over administrative normer fra 1978 inneholdt ca. 500 kjemiske stoffer.

Oversikt over ulike utgaver av Best. nr. 361 “Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære”:

Best nr 361 Adm norm utg. 1 1978
Best nr 361 Adm norm utg. 2 rev 1 1980
Best nr 361 Adm norm utg. 2 rev 2 1980
Best nr 361 Adm norm utg. 3 rev 1 1981
Best nr 361 Adm norm utg. 3 rev 2 1981
Best nr 361 Adm norm utg. 4 rev 1 1984
Best nr 361 Adm norm utg. 4 rev 2 1984
Best nr 361 Adm norm utg. 4 tillegg 1984
Best nr 361 Adm norm utg. 5 1989
Best nr 361 Adm norm utg. 6 1990
Best nr 361 Adm norm utg. 7 oppl. 1 1991
Best nr 361 Adm norm utg. 7 oppl. 2 1991
Best nr 361 Adm norm utg. 8 1994
Best nr 361 Adm norm utg. 9 1995
Best nr 361 Adm norm utg. 10 1996

For normer / grenseverdier reivdert fra 2000 er revisjonsdato oppgitt og grunnlagsdokumentasjonen tilgjengelig på Arbeidstilsynets sider (lenke)

Best nr 361 Adm norm utg. 11 2001
Best nr 361 Adm norm utg. 12 2003
Best nr 361 Adm norm utg. 13 2009
Best nr 361 Adm norm utg. 14 2010
Best nr 361 Adm norm utg. 15 2011
Best nr 361 Adm norm utg. 16 2012

Fra 2013

Grenseverdier ble frem til 2012 omtalt som administrative normer og var veiledende. I 2013/2014 i forbindelse med reorganisering av Arbeidstilsynets forskrifter fikk alle Administrative normer status som Tiltaksverdier. I 2015 ble status endret til Grenseverdier.

Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter for grenseverdier (fra 2000 fram til 2012 administrative normer) er publisert på Arbeidstilsynets sider 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1430
X