Ordliste

Last modified: 7. desember 2020
Du er her:
Estimated reading time: < 1 min

A

aritmetisk middelverdi

Aritmetisk middelverdi (AM) eller artimetisk gjennomsnitt er summen av en rekke tall delt på antall tall.

(1)   \begin{equation*}  AM = \bar x = \frac{\sum\limits_{i = 1}^n{x_i}}{n}\end{equation*}

Back to top

D

deteksjonsgrense

Deteksjonsgrense (DG) angir som oftes metodens nedre kvantifiseringsgrense. Deteksjonsgrensen kan også angis som nedre deteksjonsgrense. Sammenhengen mellom rapporteringsgrenser, kvantifiseringsgrense og deteksjonsgrense er vist i figuren nedenfor.

Sammenheng mellom rapporteringsgrense, deteksjonsgrense og kvantifiseringsgrense
Figure: Ulike rapporteringsgrenser (RG). RG2 = nedre deteksjonsgrense, RG1 = nedre kvantifiseringsgrense, RG3= øvre kvantifiseringsgrense (Illustrasjon: Åse Dalseth-Austigard)

På engelsk benyttes bl.a uttrykkene:

 • Level of quantification (LOQ) – nedre og øvre kvantifiseringsgrense (RG1, RG3)
 • Level of detection (LOD) – nedre deteksjonsgrense (RG2)

Les mer

Magnusson B, Örnemark U. (2014). Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. 2re utg. Tilgjengelig fra: www.eurachem.org

Back to top

E

eksponeringsmålinger

Eksponeringsmålinger er målinger eksponering for en person eller gruppe av personer. I hht. NS-EN 689 er skal eksponeringsmålinger utføres for sammenlignbart eksponerte personer (SEG).

Målingene vil som regel kun beskreve et utvalg av eksponerte dager. Statistiske metoder benyttes derfor får å estimere eksponeringen til en person eller gruppe av personer.

Back to top

eksponeringsprofil

Eksponeringsprofil er en grafisk fremstilling av fysisk, kjermisk og biologiske eksponering en arbeidstaker eller gruppe av arbeidstakere. En slik grafisk fremstilling kan være et sannsynlighetsplott. For en «sammenlignbar eksponert gruppe» (SEG) antars at et slikt sannysnlighetsplott vil være tilnærmet log-normalfordelt. For SEGer som består av høyt eskponertre arbeidstakere knyttet til veldefinerte arbeidsoppgaver vil disse kunne anta en normalfordeling.

I situasjoner hvor vi forventer en log-normalfordelt eksponeringsprofil, men hvor måleverdiene antar en normal fordeling, kan dette være et tegn på at resultatene i høygrad er påvirket av tilfeldige feil knyttet til gjennomføring av selve prøvetaking eller analysene av målingene.

Back to top

emisjonsmåling

En emisjonsmåling er en måling tatt nær emisjonskilden for å beskrive kilden – også kalt kildestyrkemåling.

Back to top

Estimert Øvre Konsentrasjon (EØK)

Estimert Øvre Konsentrasjon (EØK) er øvre 70% konfidensgrense til 95-persentilen. Dersom EØK er høyere enn grenseverdien (GV) er eksponeringen å anse å være over GV i hht. Arbeidstilsynet og NS-EN 689.

På engelsk benyttes begrepet «Upper Tolerance Level (UTL)».

Back to top

E_add

Summasjonsformel benyttes på samtidig kjemisk eksponering med lignende effekter (f.eks. løsemiddelskade).

NB! Må brukes med forsiktighet da grenseverdiene normalt er satt ut fra mest kritisk endepunkt av f.eks. kreft, reproduksjonsskade, nevrologiske effekter, astma / allergi, irritasjon. 

(1)   \begin{equation*}  E_{add_{j,e}} = \sum \limits_{i = {i,j}}^{n,m}\left( \frac{C_{1,j}}{GV_1} + \frac{C_{2,j}}{GV_2} + \frac{C_{3,j}}{GV_3} + ........ + \frac{C_{n,j}}{GV_n} \right)\end{equation*}

, hvor C=konsentrasjon av stoff (i) i prøve (j) med lignende effekt (e), GV = grenseverdi for aktuelt stoff (i),

Back to top

E_indeks

Summasjonsformel benyttet på «all» samtidig kjemisk eksponering uavhengig av effekt.

(1)   \begin{equation*}  E_{indeks_j} = \sum \limits_{i = {i,j}}^{n,m}\left( \frac{C_{1,j}}{GV_1} + \frac{C_{2,j}}{GV_2} + \frac{C_{3,j}}{GV_3} + ........ + \frac{C_{n,j}}{GV_n} \right)\end{equation*}

, hvor C=konsentrasjon av stoff (i) i prøve (j), GV = grenseverdi for aktuelt stoff (i)

Back to top

G

geometrisk middelverdi

Geomertisk middelverdi (GM) regners ut som vanlig middelverdi, men med bruk av log- eller ln-tranformerte eksponeringsdata.

(1)   \begin{equation*}y_i=ln(x_i)\end{equation*}

(2)   \begin{equation*}\bar y = \frac{\sum\limits_{i = 1}^n {y_i} }{n}\end{equation*}

(3)   \begin{equation*}GM =e^{\bar y}\end{equation*}

Back to top

geometrisk standardavvik

Geomertisk standardavvik (GSD) regners ut som vanlig standardavvik, men med bruk av log- eller ln-tranformerte eksponeringsdata.

Geometrisk standardavviket for et utvalg av målinger:

(1)   \begin{equation*}y_i=ln(x_i)\end{equation*}

(2)   \begin{equation*}s_y = \sqrt {\frac{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {y_i - \bar y} \right)^2 } }{n-1}}\end{equation*}

(3)   \begin{equation*}GSD =e^{s_y}\end{equation*}

Back to top

grenseverdi (GV)

I Norge er grenseverdi (GV) definert som maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en fastsatt referanseperiode normalt på 8 timer. Dette kan mer pressist benevnes fullskiftsgrenseverdi.

For arbeidsskrift på over 8 timer se artikkel om justering av grenseverdi ved langeskift. For 12-timers skift som kommer inn under Petroleumstilsynets regelverk gjelder en justeringsfaktor på 0,6.

Internasjonalt benyttes «grenseverdi» som en felles betegnesle på fullskiftsgrenseverdi, korttidsgrenseverdi og takverdi.

Back to top

J

J

Forholdet mellom estimert øvre konsentrasjon (EØK) og grenseverdi (GV). J = EØK/GV

Back to top

K

korttidsgrenseverdi

Korttidsgrenseverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode på 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

Back to top

M

metningskonsentrasjon

Høyeste konsentrasjon av et flyktig stoff ved standard trykk og temperatur.

Back to top

MVUE

minste varians forventningsrett estimat

Back to top

N

nedre deteksjonsgrense

Minste verdi analysemetoden kan rapportere. Kan enten være deteksjonsgrensen eller kvantifiseringsgrensen (se egen artikkel om deteksjonsgrense). I hht. NS-EN 482 skal analysemetoden som benyttes minimum kunne kvantifisere 1/10 av grenseverdien målingene skal sammenlignes med.

Back to top

O

Occupational Hygiene Solutions AS

Occupational Hygiene Solutions AS (OHS) var et yrkeshygiene selskap etablert i 2004. OHS ble i 2011 del av Proactima AS.

Back to top

OELV

Occupational Exposure Limit Value (OELV) – se grenseverdier

Back to top

OHS

På engelsk benyttes forkortelsen bl.a. for «Occupational Health and Safety» eller på norsk «Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø». OHS var også kortnavnet på «Occupational Hygiene Solutions AS».

Back to top

OHTA

Occupational Hygiene Training Association.

Nettsted: https://www.ohlearning.com

Her finnes gratis kursmateriell som tilsvarer mye av pensum på NYF sertifiseringskurs. 

Back to top

P

periodiske målinger

periodiske målinger er kontrollmålinger for å overvåke eksponeringen etter at det er gjennomført forundersøkelse eller detaljert undersøkelse. Hyppighet av periodiske målinger avhenger av resultatene fra tidligere undersøkelser. For utfyllende informasjon om «periodiske målinger» se Arbeidstilsynet veiledning om vurdering av eksponering.

Back to top

pustesone

Pustesonen er definert som en sone 30 cm fra nese og munn. I hht. NS-EN 1540 ansees pustesonen å være innenfor eventuelt åndedrettsvern som benyttes. I Norge har vi tradisjon for å vurdre pustesonen å være utenfor eventuelt åndedrettsvern.

Back to top

R

rapporteringsgrense

rapporteringsgrense kan være nedre og øvre kvantifiseringsgrense for en analysemetode eller direktevisende instrument

Back to top

S

sammenlignbar eksponert gruppe (SEG)

Sammenlignbar eksponert gruppe (SEG) er en gruppe av arbeidere som har den samme generelle eksponeringsprofilen for eksponeringen som studeres på grunn av likheten og hyppigheten av oppgavene de utfører, materialene og prosessene de arbeider med, og likheten i måten de utfører oppgavene på.

En gruppe kan bestå av en eller flere arbeidstakere og en arbeidstaker kan være med i flere grupper.

Back to top

samtidig eksponering

Ved vurdering av eksponering opp mot grenseverdi vil samtidig eksponering være eksponering som skjer enten samtidig (blandingseksponering) eller etter hverandre i løpet av en arbeidsoppgave eller arbeidsdag.

Back to top

sertifisert yrkeshygieniker (SYH)

En sertifisert yrkeshygieniker (SYH) har en utdanning og faglig nivå innen yrkeshygiene som er godkjent av «Norsk yrkeshygienisk sertifisering«. For å vedlikeholde en sertifisering (resertifisering), må faglig aktivitet dokumenteres hvert 5. år i hht. kravene til «Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering».

Back to top

standardavvik

Standardavviket er kvadratroten av variansen.

Standardavviket (s) for et utvalg av målinger:

(1)   \begin{equation*}  standardavvik = s = \sigma = \sqrt {\frac{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {x_i - \bar x} \right)^2 } }{n-1}}\end{equation*}

Back to top

T

takverdi

Takverdi er en grenseverdi som er satt som en øyeblikksverdi for maksimum konsentrasjon av et kjemikalium i pustesonen som ikke skal overskrides.

For stoffer med egnet direktevidende metode. Anbefales en referansetid som er så kort som mulig, men ikke kortere enn 60 sekunder.

For metoder som krever oppsamling på adsorbent anbefales en prøvetakingstid på 2-15 min avhengig av metodens deteksjonsgrense.

Back to top

TEAS – verktøy for simulering av kjemisk eksponering

Task Exposure Assessment Simulator ( TEAS ) et verktøy for simulering av kjemisk eksponering. TEAS er utviklet av Paul Hewett i Exposure Assessment Solutions. Det er også utviklet en egen versjon for modellering av spredning av SARS-CoV-2 ( COVID-19 ).

Relaterte interne artikler

TEAS – verktøy for simulering av kjemisk eksponering

Eksterne lenker

Exposure Assessment Solutions

Back to top

V

varians

Differensen mellom observert verdi og gjennomsnitt for alle observasjonene, kvadrere disse differensene og dividere summen av dem med antall individer.

Varians for et utvalg av målinger:

(1)   \begin{equation*}  varians = \sigma^2 = \frac{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {x_i - \bar x} \right)^2 } }{n-1}\end{equation*}

Back to top

Y

yrkeshygiene

Yrkeshygiene betegner i Norge det fagområdet som er knyttet til «å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko«. Personer som arbeider med yrkeshygiene kalles yrkeshygienikere.

Den Internasjonale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA) har definert yrkeshygiene mye bredere. I hht. IOHA omfatter yrkeshygiene «å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig» (IOHA)

I de amerikanske yrkeshygiene foreningene (AIHA og ACGIH) er blant annt ergonomi og miljøhygiene sentrale deler av det yrkeshygieniske fagområdet.

Back to top

Yrkeshygienikeren (fagblad)

«Yrkeshygienikeren» er medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening. Bladet har utkommet regemessig siden 1987. En oversikt over tidligere fagartikler kan finnes på Oria (bibliotektjeneste for fagbører og artikler). Mer informasjon om «Yrkeshygienikeren» på NYF sine sider.

Back to top
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 419
X