Ordliste

Du er her:
Estimated reading time: < 1 min

A

Aritmetisk middelverdi

Summen av en rekke tall delt på antall tall.

Back to top

E

Emisjonsmåling

Måling tatt nær emisjonskilden for å beskrive kilden – også kalt kildestyrkemåling.

Back to top

Estimert Øvre Konsentrasjon

Estimert øvre 70% konfidensgrense til 95-persentilen. Dersom EØK er høyere enn GV er eksponeringen å anse å være over GV. På engelsk benyttes begrepet «Upper Tolerance Level (UTL)».

Back to top

E_add

Summasjonsformel benyttes på samtidig kjemisk eksponering med lignende effekter (f.eks. løsemiddelskade).

NB! Må brukes med forsiktighet da grenseverdiene normalt er satt ut fra mest kritisk endepunkt av f.eks. kreft, reproduksjonsskade, nevrologiske effekter, astma / allergi, irritasjon. 

Back to top

E_indeks

Summasjonsformel benyttet på «all» samtidig kjemisk eksponering uavhengig av effekt.

Back to top

G

Geometrisk middelverdi

Anti-log av summen av en rekke log-transformerte tall delt på antall tall.

Back to top

Geometrisk standardavvik

Anti-log av standardavviket til en rekke log-transformerte tall.

Back to top

Grenseverdi

Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en fastsatt referanseperiode. Normalt 8 timer.

Back to top

J

J

Forholdet mellom estimert øvre konsentrasjon (EØK) og grenseverdi (GV). J = EØK/GV

Back to top

K

Korttidsgrenseverdi

Korttidsgrenseverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode på 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

Back to top

M

Metningskonsentrasjon

Høyeste konsentrasjon av et flyktig stoff ved standard trykk og temperatur.

Back to top

Minste varians forventningsrett estimat

Antatt beste estimatet for aritmetisk middelverdi til den samlede populasjonen av eksponeringsmålinger.

Back to top

N

Nedre deteksjonsgrense

Minste verdi analysemetoden kan rapportere. Kan enten være deteksjonsgrensen eller kvantifiseringsgrensen (se eget avsnitt). I hht. NS-EN 482 skal analysemetoden som benyttes minimum kunne detektere 1/10 av grenseverdien.

Back to top

O

Occupational Hygiene Solutions AS

Occupational Hygiene Solutions AS (OHS) var et yrkeshygiene selskap etablert i 2004. OHS ble i 2011 del av Proactima AS.

Back to top

OHS

På engelsk benyttes forkortelsen bl.a. for «Occupational Health and Safety» eller på norsk «Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø». OHS var også kortnavnet på «Occupational Hygiene Solutions».

Back to top

OHTA

Occupational Hygiene Training Association.

Nettsted: https://www.ohlearning.com

Her finnes gratis kursmateriell som tilsvarer mye av pensum på NYF sertifiseringskurs. 

Back to top

P

Periodiske målinger

Kontrollmålinger for å overvåke eksponeringen etter at det er gjennomført forundersøkelse eller detaljert undersøkelse. Hyppighet av periodiske målinger avhenger av resultatene fra tidligere undersøkelser.

Back to top

Populasjon av eksponering

Populasjonen av eksponering er all eksponering for et individ eller gruppe. Vanligvis har en begrenset kapasitet eller mulighet til å observere alle og foretar derfor kun målinger på et utvalg.

Back to top

Pustesone

Sone på 30 cm fra nese og munn utenfor eventuelt åndedrettsvern.

Back to top

R

Rapporteringsgrense

Intervall mellom nedre og øvre deteksjonsgrense for en analysemetode eller direktevisende instrument

Back to top

S

Sammenliknbar eksponert gruppe

Gruppe av arbeidere som har den samme generelle eksponerings-profilen for kjemikalie(er) som studeres på grunn av likheten og hyppigheten av oppgavene de utfører, materialene og prosessene de arbeider med, og likheten på måten de utfører oppgavene.

En gruppe kan bestå av en eller flere arbeidstakere og en arbeidstaker kan være med i flere grupper.

Back to top

Samtidig kjemisk eksponering

Eksponering som skjer enten samtidig (blandingseksponering) eller etter hverandre i løpet av en arbeidsdag.

Back to top

Sertifisert yrkeshygieniker (SYH)

En sertifisert yrkeshygieniker har en utdanning og faglig nivå innen yrkeshygiene som er godkjent av «Norsk yrkeshygienisk sertifisering«. For å vedlikeholde en sertifisering (resertifisering), må faglig aktivitet dokumenteres hvert 5. år i hht. kravene til «Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering».

Back to top

Standardavvik

Kvadratroten av variansen.

Back to top

T

Takverdi

Grenseverdi som er satt som en øyeblikksverdi for maksimum konsentrasjon av et kjemikalium i pustesonen som ikke skal overskrides.

For stoffer med egnet direktevidende metode. Anbefales en referansetid som er så kort som mulig, men ikke kortere enn 60 sekunder.

For metoder som krever oppsamling på adsorbent anbefales en prøvetakingstid på 2-15 min avhengig av metodens deteksjonsgrense.

Back to top

U

Utvalg av eksponering

Et utvalg av eksponeringsmålinger tatt for å beskrive populasjonens eksponering.

Back to top

V

Varians

Differensen mellom observert verdi og gjennomsnitt for alle observasjonene, kvadrere disse differensene og dividere summen av dem med antall individer. Se artikkel om grunnleggende statistikk.

Back to top

Y

YH-HJELP

YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenligens mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdier. Les mer

Back to top

Yrkeshygiene

Yrkeshygiene betegner i Norge det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko. Personer som arbeider med yrkeshygiene kalles yrkeshygienikere.

Back to top
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 72
X