Beregning av minste prøvetakingstid

0
Et av kravene til prøvetaking i hht. NS-EN 689 er at den gjennomføres på en slik måte at det er mulig å måle minimum...
vurderingsprosess

NS-EN 482

0
NS-EN 482 er an av nøkkel standardene når det gjelder krav til utføring av yrkeshygieniske kartlegginger og stiller krav til nøyaktigheten i kartleggingensprosedyren vi...
Lange arbeidsskift

Justering av grenseverdi ved lange skift

0
Brief og Scala's metode for å justere grenseverdi ved lange skift. Metoden er anbefalt av ACGIH og Arbeidstilsynet.
takverdi, topp og tidsveidgjennomsitt

Hva er en grenseverdi for kjemisk eksponering ?

0
Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode
gamle grenseverdier

De første «grenseverdiene» (før 1912)

0
Utviklingen av yrkeshygieniske grenseversier henger sammen med utviklingen av kvantitativ analytisk kjemi på 1800-tallet i Tyskland.

Arbeidstilsynets – Administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfæren (1978-2012)

0
Genseverdier eller de administrative normene som de etterhvert ble kalt i Norge, har vært viktige referanser ved vurdering av mulig helserisiko forbundet med bruk av kjemiske stoffer.