Hva er en grenseverdi for kjemisk eksponering ?

Last modified: 12. September 2021
Du er her:
Estimated reading time: 2 min

«Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» definerer “grenseverdi” for kjemisk eksponering som “Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer” (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, 2021).


Her på “yrkeshygiene.no” vil vi imildertid bruke “grenseverdier” i en videre betydning: “Maksimumsverdi for gjennomsnitts-konsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode”, hvor referanseperioden kan variere fra sekunder opp til år. Begrepet “grenseverdi” (engelsk: Occupational Exposure Limit – OEL ) er også benyttet som en felles betegnelse på verdier fastsatt av ulike instanser som f.eks. nasjonale myndigheter, EU, organisasjoner eller internt i en bedrift. Det er også mulig å se for seg et hierarki av grenseverdier basert på godheten av kunnskapen den baserer seg på og i hvor stor grad andre forhold enn helse er vektlagt i fastsetting av disse (se figur).

hierarki av grenseverdier
Hierarki av grenseverdier. Se “Kontroll med kjemisk eksponering”

Fullskiftsgrenseverdi

Grenseverdi for helt skift (normalt 8 timer). For lengre skift anbefalers bruk av Brief og Scalas metode for beregning av sikkerhetsfaktor. For arbeid offshore med skiftlenge på 12 timer og som omfattes av Petroleumstilsynet forskrifter skal en sikkerhetsfaktor på 0,6 benyttes j.fr. Aktivitetsforskriften § 36 (Aktivitetsforskriften, 2017; Arbeidstilsynet, 2020; Brief & Scala, 1975, 1986).

Korttidsgrenseverdi (S)

Korttidsverdi (S, fra engelsk STEL – short time exposure limit) er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode på 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

Enkelte stoffer oppført med korttidsgrenseverdier med kortere referanseperiode. Et eksempel på dette metylisocyant som i Norge har en korttidsgrenseverdi med en referanseperiode på 5 minutter. I Sverige er det flere korttidsgrenseverdier som har kortere referanseperioder f.eks. amoniakk, mono- og diisocyanater (5 minutter) og akrylsyre (1 minutt) (Arbetsmiljöverket, 2020; Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, 2021).

Takverdi (T)

En takverdi (T) er en grenseverdi grenseverdi som er satt som en øyeblikksverdi for maksimum konsentrasjon av et kjemikalium i pustesonen som ikke skal overskrides.

For stoffer med egnet direktevisende metode anbefales en referansetid som er så kort som mulig. Her anbefaler Arbeidstilsynet 10 sekunder, som korteste midlingstid (Arbeidstilsynet, 2020), mens det i Tyskland anbefales en kortest midlingstid på 60 sekunder (AGS. 2010). For metoder som krever oppsamling på adsorbent anbefales en prøvetakingstid på 2-15 min avhengig av metodens deteksjonsgrense.

Andre relevante artikler

Referanser

AGS. (2010). Identification and assessment of the risks from activities involving hazardous substances: inhalation exposure (Technical Rules for Hazardous Substances TRGS 402). Committee on Hazardous Substances (AGS), Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Hentet fra https://www.baua.de/EN/Service/Legislative-texts-and-technical-rules/Rules/TRGS/pdf/TRGS-402.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Aktivitetsforskriften. (2017). Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-04-29-613

Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.08. 2021 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/

Brief, R. S. & Scala, R. A. (1975). Occupational exposure limits for novel work schedules. American Industrial Hygiene Association Journal, 36(6), 467-469. https://doi.org/10.1080/0002889758507272

Brief, R. S. & Scala, R. A. (1986). Occupational health aspects of unusual work schedules: a review of Exxon’s experiences. American Industrial Hygiene Association Journal, 47(4), 199-202. https://doi.org/10.1080/15298668691389612

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. (2021). Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 823
X