NS-EN 482

Last modified: 20. April 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

NS-EN 482 er an av nøkkel standardene når det gjelder krav til utføring av yrkeshygieniske kartlegginger og stiller krav til nøyaktigheten i kartleggingensprosedyren vi benytter. NS-EN 482 utgjør sammen med NS-EN 689 grunnlaget for vurdering av eksponering i forhold til en grenseverdi.

I løpet av 2021 vil ny versjon av NS-EN 482 bli gjort gjeldende. De viktigste endringene vil være:

  • Tittelen på standarden er endret i tråd med standardens hensikt
  • Standarden er oppdatert i hht til ISO 20581:2016
  • Det er tatt inn anbefalinger i forhold til måling av topp (peak) eksponering
  • Annex A er utvidet og gir bedre veiledning i forhold til bruk av standarden
  • Annex B har fått et nytt avsnitt i forhold til håndtering av blindprøver.

Det er presisert i standarden at denne gjelder for testing av nøyaktighet av kartleggingsprosedyren under kontrollerte «laboratoriebetingelser». De overordnede kravene til kartleggingsprosedyren er (avsnitt 5.4.5):

  • Korttidsmålinger (15 min.): ½ x til 2 x grenseverdi: <= 50%
  • Fullskiftsmålinger (8-timer): fra 1/10 x til 1/2 x grenseverdien: <= 50%
  • Fullskiftsmålinger (8-timer): fra ½ x til 2x grenseverdien: <= 30%

Når det gjelder topp (peak) eksponering angir standarden (avsnitt 5.4.3) at:

“Exposure peaks which may occur systematically or randomly during the shift should fulfil the short term exposure limit conditions, if any”.

Standarden henviser til en rekke mer detaljerte standarder for bestemmelse av støv, gasser, aerosoler og blandinger av disse enten ved bruk av aktive eller passive oppsamlingsmetoder eller ved bruk av direktevisende instrumenter. De fleste av disse er gjeldende som Norsk Standard (NS):

NS-EN 481, Arbeidsplassluft – Definisjoner av partikkelstørrelse for måling av luftbårne partikler

NS-EN 838, Arbeidsplassluft – Prosedyrer for måling av gass og damp ved bruk av diffusjon – Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 1540, Arbeidsplassluft – Terminologi

NS-EN 13205 (alle deler), Arbeidsplassluft – Vurdering av prøvetakerens ytelse ved måling av konsentrasjon av luftbårne partikler

NS-EN 13936, Arbeidsplassluft – Prosedyrer for måling av et kjemisk middel i en blanding av luftbårne partikler og damp – Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 45544 (alle deler), Arbeidsplassluft – Elektrisk utstyr benyttet til direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper

NS-EN ISO 13137, Arbeidsplassluft – Pumper for individuell prøvetaking av kjemiske og biologiske agenser – Krav og prøvingsmetoder (ISO 13137:2013)

NS-EN ISO 17621, Arbeidsplassluft – Måleinnretning med korttidsdetektorrør – Krav og prøvingsmetoder (ISO 17621:2015)

NS-EN ISO 21832, Arbeidsplassluft — Metall og halvmetaller i luftbårne partikler — Krav til evaluering av måleprosedyrer (ISO 21832:2018)

NS-EN ISO 22065, Arbeidsplassluft — Gass og damp — Krav til evaluering av måleprosedyrer ved hjelp av aktiv prøvetaking (ISO 22065:2020)

ISO 78-2, Chemistry — Layouts for standards — Part 2: Methods of chemical analysis

ISO 16107, Workplace atmospheres — Protocol for evaluating the performance of diffusive samplers

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 558
X