Bakgrunnen for «Tommelfingerreglen» for vurdering av korttidseksponering

Last modified: 11. October 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

De fleste yrkeshygieniske grenseverdier (GV) er satt for fullskifteksponering (8-timer). I tillegg er det for enkelte stoffer satt spesifikke kortidsgrenseverdier (S) og takverdier (T). I tillegg er det gitt veiledning for hvor mye en eksponering kan overskride fullskiftgrenseverdien, for de tilfeller hvor det ikke er satt en korttidsgrenseverdi eller takverdi. Disse kalles ofte for «overskridelsesfaktor» eller på engelsk «excursion factor». I Norge har disse fått et eget navn og omtales som «Tommelfingerreglene».

Overskridelsesfaktorene som vi kjenner som «Tommelfingerreglene» ble første gang beskrevet på norsk av Karl Wülfert i hans oversettelse av ACGIH´s TLV liste fra 1965 (Wülfert, 1965). Her skriver han at disse overskridelsesfaktorene kan benyttes som en «veiledning» for hvor mye en grenseverdi i en kortere periode i løpet av en arbeidsdag kan overskrides med, gitt at gjennomsnittet over 8 timer er under grenseverdien.

Disse overskridelsesfaktorene ble senere tatt inn i første utgave av Administrative normer fra 1978 (Arbeidstilsynet, 1978) for å angi høyeste overskridelse av en administrativ norm for en periode på inntil 15 minutter. I denne første versjon av Administrative normer var normene kun angitt for fulltid eller som takverdi (T). En takverdi i 1978 ble av måletekniske grunner vurdert for en periode på inntil 15 minutter (Leidel, Busch & Lynch, 1977) mao en takverdi i 1978 kan sammenlignes med dagens korttidsverdier (S).

Andre relevante artikler

Referanser

Arbeidstilsynet. (1978). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Oslo: Arbeidstilsynet. Hentet fra https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Best%20nr%20361%20Adm%20norm%20utg%201%20-%20DAT%201978.pdf

Leidel, N. A., Busch, K. A. & Lynch, J. R. (1977). Occupational exposure sampling strategy manual United States Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Center for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health.

Wülfert, K. (1965). Liste over grenseverdier vedtatt på det 27. årsmøte, avholdt av “American Conference of Governmental Industrial Hygienists.” Houston, Texas, 2.-4. mai 1965 (norsk oversettelse). Yrkeshygienisk Institutt. Hentet fra https://yrkeshygiene.no/onewebmedia/Yrkeshygieniske%20grenseverdier%20-%20YHI%201965.pdf

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 152
X