Justering av grenseverdi ved lange skift

Last modified: 9. July 2024
Du er her:
Estimated reading time: 2 min

Ved arbeidstid over 8 timer øker dette mulig eksponeringstid, samtidig som det reduserer hvile eller restitusjonstiden. I tilfeller hvor det jobbes flere påfølgende slike lange skift bør det etableres bedriftsinterne grenseverdier, som tar hensyn til dette. Arbeidstilsynet (2020) og ACGIH (2020) anbefaler å benytte Brief & Scala´s metode for å redusere grenseverdi ved skiftlengder lenger enn 8 timer (Brief & Scala, 1975, 1986).

Reduksjonsfaktoren i hht. Brief & Scala´s regnes ut på følgende vis:

(1)   \begin{equation*}reduksjonsfaktor = \frac{8}{t} * \frac{\left( 24-t \right)}{16}\end{equation*}

hvor t= antall timer arbeidet pr dag (NB! kan kun brukes for skift lenger enn 8 timer).

Grenseverdien multipliseres med reduksjonsfaktoren og gir den justerte grenseverdien.

Brief & Scala (1975) understrekte at det vill være stor usikkerhet rundt effekter av eksponering ved lengre skiftlenge og at eksponerte arbeidstakere derfor må følges opp nøye med målrettede helseundersøkelser. Modellen gir derimot en noe økt sikkerhetsmargin ved lengre skift da den også tar hensyn redusert restitusjonstid mellom skift.

Nedenfor er det gitt et eksempel på en kartlegging, hvor Brief & Scala metode er benyttet.

Eksempel:

En gruppe operatør på fire, jobber 12-timersskift i en landbasert virksomhet. Det er gjort en serie på seks “fullskiftsmålinger” over 8 timer. De seks målingene ble utført på tilfeldige dager over en 3 ukers periode. Målingene utført over 8 timer vurderes å være representative også for eksponeringen for de resterende 4 timene. Eksponeringsmålingene ble derfor benyttet som mål på 12-timers eksponering. Arbeidstakerne førte logg over hvilke arbeidsoppgaver de utførte. Grenseverdien for 8-timers eksponering er 0,5 mg/m3.

Det ble gjort først gjort en kartlegging Måleserie A (for detaljer se artikkel angående “Vurdering av Sammenlignbar eksponert gruppe (SEG)”). Basert på denne kartleggingen ble det konkludert med at det var behov for støvreduserendetiltak og nye målinger etter tiltak. Nedenfor vises målingene og hvilke vurderinger som ble gjort:

Måleserie B (etter tiltak)

DagOperatørKonsentrasjon (mg/m3)
1C0,016
5D0,023
6C0,081
12C0,043
13D0,151
21D0,090
Måleserie B

Det er gjort 6 målinger. Det legges tilgrunn at målingene er log-normalfordelte og at det kan gjøres en statistisk analyse av dataene. Ut fra en vurdering av spredning (minste verdi er 0,016 mg/m3 (3% av GV), høyeste verdi er 0,62 mg/m3 (30% av GV)) og arbeidsloggen ble det konkludert at målingene tilhørte samme SEG. Basert på dette kan ii kan gå videre til en vurdering av resultatene ved hjelp av YH-HJELP:

A) Estimert øvre konsentrasjon (EØK): 0,34 mg/m3 (67% av GV)

B) Foreløpig vurdering: Basert på en helhetsvurdering av forholdene vurderes EØK å være representativ og under 8-timers grenseverdien.

C) Skiftlengden er imidlertid 12 timer og ikke 8 timer. Brief & Scala sin metode benyttes for å korrigere 8-timers grenseverdien til 12-timers skift.

Reduksjonsfaktoren i hht. Brief & Scala for 12-timersskift regnes ut:

(2)   \begin{equation*}reduksjonsfaktor = \frac{8}{12} * \frac{\left( 24-12 \right)}{16} = 0,5\end{equation*}

Korrigert grenseverdi for aktuell eksponering blir dermed: GV x 0,5 = 0,5 mg/m3 x 0,5 = 0,25 mg/m3.

D) Estimert øvre konsentrasjon (EØK) 0,34 mg/m3 utgjør 134% av korrigert GV (for 12-timers eksponering).

E) Konklusjon: De gjennomførte tiltakene viser seg å ha medført betydelig reduksjon i eksponeringsnivåene. Spredningen viser at det forsatt er betydelig dag til dag spredning (0,016 til 0,151 mg/m3). Dette indikerer at eksponeringen med enkle midler kan reduseres ytterliggere. Spredningen viser også at med kun mindre endringer i arbeidsmetode og produsjon vil eksponering kunne overskride korrigert grenseverdi. Det vurderes derfor at eksponeringsreduserende tiltak er nødvendig. Det besluttes derfor å se nærmere på ytterligere støvreduserende tiltak. Ny kartlegging gjennomføres etter gjennomførte tiltak.

Andre relevante artikler

Revisjonshistorikk

09.07.2024 I innledningen er det presisert at korrigeringen av grenseverdi gjelder for flere påfølgende skift over 8-timer. Pkt E) Konklusjon er endret. Behov for tiltak er tydeligere beskrvet.

Referanser

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 357
X