Justering av grenseverdi ved lange skift

Last modified: 15. May 2022
Du er her:
Estimated reading time: 2 min

Ved arbeidstid over 8 timer øker dette mulig eksponeringstid, samtidig som det reduserer hvile eller restitusjonstiden. I slike tilfeller bør grenseverdiene justeres. Arbeidstilsynet (2020) og ACGIH (2020) anbefaler å benytte Brief & Scala´s metode for å redusere  grenseverdi ved skiftlengder lenger enn 8 timer (Brief & Scala, 1975, 1986).

Reduksjonsfaktoren i hht. Brief & Scala´s regnes ut på følgende vis:

(1)   \begin{equation*}reduksjonsfaktor = \frac{8}{t} * \frac{\left( 24-t \right)}{16}\end{equation*}

hvor t= antall timer arbeidet pr dag (NB! kan kun brukes for skift lenger enn 8 timer).

Grenseverdien multipliseres med reduksjonsfaktoren og gir den justerte grenseverdien.

Brief & Scala (1975) understrekte at det vill være stor usikkerhet rundt effekter av eksponering ved lengre skiftlenge og at eksponerte arbeidstakere derfor må følges opp nøye med målrettede helseundersøkelser. Modellen gir derimot en noe økt sikkerhetsmargin ved lengre skift da den også tar hensyn redusert restitusjonstid mellom skift.

Nedenfor er det gitt et eksempel på en kartlegging, hvor Brief & Scala metode er benyttet.

Eksempel:

En gruppe operatør på fire jobber 12-timersskift i en landbasert virksomhet. Det er gjort en serie på seks “fullskiftsmålinger” over 8 timer. De seks målingene ble utført på tilfeldige dager over en 3 ukers periode. Målingene over 8 timer vurderes å være representative også for eksponeringen for de resterende 4 timene. Eksponeringsmålingene ble derfor benyttet som mål på 12-timers eksponering. Arbeidstakerne førte logg over hvilke arbeidsoppgaver de utførte. Grenseverdien for eksponeringen er 0,5 mg/m3.

Det ble gjort først gjort en kartlegging Måleserie A (for detaljer se artikkel angående “Vurdering av Sammenlignbar eksponert gruppe (SEG)”). Basert på denne kartleggingen ble det konkludert med at det var behov for støvreduserendetiltak og nye målinger etter tiltak. Nedenfor vises målingene og hvilke vurderinger som ble gjort:

Måleserie B (etter tiltak)

DagOperatørKonsentrasjon (mg/m3)
1C0,016
5D0,023
6C0,081
12C0,043
13D0,151
21D0,090
Måleserie B

Det er gjort 6 målinger. Det legges tilgrunn at målingene er log-normalfordelte og at det kan gjøres en statistisk analyse av dataene. Ut fra en vurdering av spredning (minste verdi er 0,016 mg/m3 (3% av GV), høyeste verdi er 0,62 mg/m3 (30% av GV)) og arbeidsloggen ble det konkludert at målingene tilhørte samme SEG. Vi kan gå videre til en vurdering av resultatene ved hjelp av YH-HJELP:

A) Estimert øvre konsentrasjon (EØK): 0,34 mg/m3 (67% av GV)

B) Foreløpig vurdering: Basert på en helhetsvurdering av forholdene vurderes EØK å være representativ og under 8-timers grenseverdien.

C) Skiftlengden er imidlertid 12 timer og ikke 8 timer. Brief & Scala sin metode benyttes for å korrigere grenseverdien til 12-timers skift.

Reduksjonsfaktoren i hht. Brief & Scala for 12-timersskift regnes ut:

(2)   \begin{equation*}reduksjonsfaktor = \frac{8}{12} * \frac{\left( 24-12 \right)}{16} = 0,5\end{equation*}

Korrigert grenseverdi for aktuell eksponering blir dermed: GV x 0,5 = 0,5 mg/m3 x 0,5 = 0,25 mg/m3.

D) Estimert øvre konsentrasjon (EØK) 0,34 mg/m3 utgjør 134% av korrigert GV (for 12-timers eksponering).

E) Konklusjon: De gjennomførte tiltakene viser seg å ha medført betydelig reduksjon i eksponeringsnivåene. Forsatt betydelig dag til dag spredning (0,016 til 0,151 mg/m3) indikerer at eksponeringen med enkle midler kan reduseres ytterliggere. Spredningen viser også at med kun mindre endringer i arbeidsmetode og produsjon vil eksponering kunne overskride korrigert grenseverdi. Det besluttes derfor å se nærmere på ytterligere støvreduserende tiltak. Ny kartlegging gjennomføres innen 12 mnd.

Andre relevante artikler

Referanser

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 319
X