Sveiserøyk – vurdering av eksponering og grenseverdier

welding
Close-up of a Industrial Welder holding welding Torch with welding sparks.

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) arrangerte 10.03.2022 webinar om sveiserøyk. Webinaret gav en god gjennomgang av aktuelle sveisemetoder og eksponering. For mer informasjon om seminaret se NYF sine sider.

En nyttig orientering om ulike sveisemetoder på dansk finnes på BFA Industri sine sider. Arbeidsmiljø ved sveising. Gode løsninger. Orienteringen er fra 2006. BFA Industri er opprettet av partene i dansk industri.

Vurdering av sveiserøyk er vanskelig og komplisert. Ny kunnskap om sammenheng mellom sveising og kreft og effekter av ultrafine (nano) partikler gir grunn til å vurdere eksponering for sveiserøyk langt strengere enn vi har hatt for vane i Norge. Den norske grenseverdien for sveiserøyk er etter min mening uforsvarlig høy og bør ikke benyttes som grunnlag for å vurdere om en eksponering for sveiserøyk er akseptabel. Dette understreker behovet for å iverksette tiltak basert på etablert “best praksis”, snarere enn å vente med tiltak til etter det er gjort risikovurdering og måling. Dette var hovedteamaet i min presentasjon på webinaret med tittelen “Grenseverdier og vurdering av eksponering ved sveising“.

Danske myndigheter etablerte i 2020 et sett av erfaringsbaserte grenseverdier for sveiserøyk (Figur 1). Disse er langt strengere enn de norske sveirøyk grenseverdiene (NB! i Danmark måles totalstøv med en lufthastighet på 1,25 mg/m3). De danske verdiene er etter mitt syn et steg i rett retning. De tar imidlertid ikke, slik jeg vurderer det, tilstrekkelig hensyn til ny kunnskap om effekt av eksponering for persistente nano-partikler jfr. ACGIHs TLV for ultrafine partikler av titanoksid (TiO2). Jeg mener derfor at disse grenseverdiene burde vært satt ennå lavere.

Figur 1: Danske grenseverdier for sveiserøyk (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/698).

På slutten av presentasjon oppfordret jeg til å være kritisk til de grenseverdiene som anvendes som basis for vurdering, da mange av våre grenseverdier ikke har vært revidert siden vi fikk våre første norske administrative normer i 1978. De som ønsker det kan lese mer om dette i presentasjonen “For få og for dårlig røktet. Bekymringer angående kvaliteten og antallet grenseverdier“.

Basert på en veiledning utarbeidet av BOHS er det laget et utkast til “Veiledning om vurdering av sveiserøyk eksponering”. De som ønsker å være med å kommentere på og ferdigstille denne oppfordres til å ta kontakt.

Roadmap on Carcinogens:

Kreft er den viktigste årsaken til arbeidsrelatert dødelighet i EU. Å identifisere smarte løsninger og dele god praksis mellom bedrifter og organisasjoner kan utgjøre en enorm forskjell. I 2016 ble en handlingsplan for å øke bevisstheten om risikoen som oppstår ved eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen og utveksling av god praksis landsert. Handlingsordningen fikk tittelen «Roadmap on Carcinogens». Et av fokusområdene er eksponering for prosessgenererte kreftfremkallendestoffer. I tilknyttning til dette er det utarbeidet en veiledning til om sveising til Europeiske arbeidstilsyn inspektører og faktaark om bl.a. sveising.

Noen relaterte artikler på Yrkeshygiene.no :

Referanser

ACGIH. (2020). TITANIUM DIOXIDE – (notice of intended change). American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 698 af 28/05/2020 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/698

BFA Industri. Arbeidsmiljø ved sveising. Gode løsninger. 2006.

Smedbold, H.T. Grenseverdier og vurdering av eksponering ved sveising. Presentasjon på NYF webinar om sveising 10.03.2022.

Revisjonshistorikk

12.04.2022 Oppdatert med lenker til Roadmap on carcinogens

14.03.2022 Oppdatert med informasjon om orientering om sveising fra BFA Industri.

12.03.2022 Oppdatert med informasjon om nye danske grenseverdier for sveiserøyk.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.