Rapport fra ekspertseminar om strategier for å redusere eksponering for prosessgenererte kreftfremkallendestoffer

tunnel arbeid
Construction Machinery Working in Tunnel Construction

I november 2021 ble rundt 50 eksperter samlet til et interaktivt online seminar angående prosessgenererte kreftfremkallendestoffer. Fra Norge deltok repsentater fra Arbeidstilsynet, konsulenter, institutter og arbeidsmedisiske avdelinger.

Målet med seminaret var å bringe sammen eksperter fra myndigheter, forskningsmiljøer og partene i arbeidslivet for å bidra til å redusere negative helseeffekter knyttet til prosessgenererte kreftfremkallendestoffer i Europa. Et mål var å bidra til å få fortgang i reduksjon av eksponering for slike stoffer. Seminaret ble arrangert som del av “Veikart for å redusert eksponering for kreftfremkallendestoffer i EU” – Roadmap on carcinogens.

De fleste som blir eksponert for prosessgenererte kreftfremkallendestoffer arbeidet med varme prosesser som sveising, sliping, kutting og lodding og arbeid som innebærer eksponering for krystalinsk silika knyttet til gruve- og tunellarbeid, smelteverk og bygg og anlegg.

strategi, drivere og barrierer

I korte breakout økter ble implementerings- og kontrollstrategier, drivere og stoppere for disse og håndtering av ulike stakeholdere diskutert. Noen trender ble også observert, for eksempel hvordan gammel utdatert kunnskap og motvilje mot endringer kan begrense muligheten for å redusere eksponeringen for prosessgenererte kreftfremkallendestoffer. Det ble identifisert en lang liste med forslag til tiltak for å redusere slik eksponering.

tiltak

Ekspertseminaret, sammen med veikartet for kreftfremkallende stoffer, har gitt mulighet for å bringe eksperter og stakeholdere sammen for å utforske hvordan man kan få fortgang på å reduksjonen av eksponeringen for prosessgenererte kreftfremkallendestoffer. Tiltakene som ble identifisert må bearbeides videre. Det videre arbeidet bør resultere i en detaljert handlingsplan, inkludert en tidslinje som presenterer når tiltakene skal iverksettes og hvem som skal utføre hvilke oppgaver i de europeiske landene. Rapporten fra ekspertseminaret gir en oversikt over diskusjonene og konklusjonene fra seminaret.

Referanse

Fransman, W., Lange, J. d., Meima, M. & Vernooij, A. (2021). Report on the Roadmap on Carcinogens Expert Seminar on 23 November 2021: Strategies to Reduce Exposure to Process Generated Carcinogens. TNO. Hentet fra: https://roadmaponcarcinogens.eu/wp-content/uploads/2022/01/Report-on-the-Roadmap-on-Carcinogens-Expert-Seminar-on-23-November-2021-.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.