Kontinuerlig substitusjonsprosess

Substitusjon

0
Med substitusjon menes å bytte noe ut med noe annet. Det kan for eksempel være et kjemikalie, en strålingskilde, et arbeidsverktøy eller arbeidsprosess. Substitusjon...
tiltakshierarki

Tiltakshierarki

0
Tiltakshierarkiet beskriver en prioritert rekkefølge for å kontrolere og redusere eksponering. Hovedelementene i tiltakshierarkiet er eliminasjon, substitusjon, tekniske barrierer, administrative barrierer og bruk av...

Eksponering

0
Eksponering innebærer enten å eksponere seg selv for noe eller man utsettes for en påvirkning. Innen yrkeshygiene brukes ordet hovedsakelig i den siste betydningen....

Beregning av minste prøvetakingstid

0
Et av kravene til prøvetaking i hht. NS-EN 689 er at den gjennomføres på en slik måte at det er mulig å måle minimum...
vurderingsprosess

NS-EN 482

0
NS-EN 482 er an av nøkkel standardene når det gjelder krav til utføring av yrkeshygieniske kartlegginger og stiller krav til nøyaktigheten i kartleggingensprosedyren vi...
kvalitetssikring

Kvalitetssikring av yrkeshyginiske kartlegginger

0
En yrkeshygienisk kartlegging av eksponerig innebærer en rekke trinn eller deloppgaver som er nødvendig for å få et rett bilde av eksponeringen og hvilken...
yrkeshygiene

Yrkeshygiene

0
Yrkeshygiene betegner i Norge det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å...

Hva er en yrkeshygienisk måling?

0
For målinger som utføres for sammenligning mot grenseverdier stilles det særskilte krav til metode. Disse er beskrevet i NS-EN 482.

Faglitteratur: Aerosoler

0
Utvalg av yrkeshygienisk faglitteratur om "Aerosoler"

Faglitteratur: Vurderingsstrategier

0
Utvalg av yrkeshygieniske faglitteratur om "Vurderingsstrategier"