Hva er en yrkeshygienisk måling?

Last modified: 20. April 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

Som yrkeshygienikere benytter vi en rekke verktøy og metoder for vurdering av eksponering. Dette kan være fagligvurdering, direktevisende målinger, modellering, målinger med oppsamling på adsorbent eller filter med påfølgende analyse på laboratorium. Kan vi velge fritt ? Hvis du er i tvil – svaret er NEI.

Krav til yrkeshygieniske målinger

For målinger som utføres for sammenligning mot grenseverdier stilles det særskilte krav til metode. Disse er beskrevet i NS-EN 482 (Standard Norge, 2015). Dette innebærer bl.a. krav til nøyaktighet av prøvetakings- og analysemetode. Eksempler på metoder er f.eks. beskrevet i NIOSH sin manual for prøvetaking og analyse (NIOSH, 2020) eller i MAK sin metodesamling for prøvetaking av gasser og damper (DFG, 2009). 

Kravene i NS-EN 482 vil i de fleste sammenhenger ekskludere bruk av punktmålinger og enklere direktevisende måleinstrumenter til bruk for vurdering av eksponering mot grenseverdier. Det er derfor viktig å skille mellom verktøy og metoder vi benytter for å understøtte kvalitative vurderinger eller benyttet i felt for å ta operative beslutninger i forhold til behov for verneutstyr, evakuering etc. og metoder benyttet for sammenligning mot grenseverdi jfr. NS-EN 689 (Standard Norge, 2019).

Veiledning

Når vi har bestemt oss for hva som skal kartlegginges må vi ta stilling til valg av strategi. Arbeidstilsynet og NS-EN 689 har gitt nærmere veiledning om hvordan dette skal gjøres (Arbeidstilsynet, 2020; Standard Norge, 2019). Ofte vil kriteriet vi sammenligner mot være en grenseverdi. Dette kan være en grenseverdi gitt av Arbeidstilsynet, EU, andre land, av organisasjoner eller basert på bedriftsinterene krav. For mer informasjon om grenseverdier se disse artiklene:

Kan vi stole på grenseverdiene våre ?

Grenseverdi angitt som takverdi

NYF webinar – Grenseverdier

Referanser

Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.07. 2020 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/

DFG. (2009). Sampling and Analysis of Gases and Vapours [Air Monitoring Methods, 2009]. I The MAK‐Collection for Occupational Health and Safety (s. 14-47). Henter fra: https://doi.org/10.1002/3527600418.amsampgase0011

NIOSH. (2020). NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) 5th Edition. Hentet fra https://www.cdc.gov/niosh/nmam/pdf/NMAM_5thEd_EBook-508-final.pdf

Standard Norge. (2015). Arbeidsplassluft. Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler (NS-EN 482:2012+A1:2015).

Standard Norge. (2019). Arbeidsplassluft. Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innanding. Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier. (NS-EN 689:2018 – AC 2019).

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 538
X