Vurdering av “Sammenlignbar eksponert gruppe” (SEG)

Last modified: 23. October 2022
Du er her:
Estimated reading time: 4 min

I vår yrkeshygieniske praksis gjør vi som regel få målinger og de få vi tar ønsker vi skal være representative for flest mulig. Bruk av “Sammenlignbar eksponert gruppe (SEG)” er et forsøk på å gjøre dette mulig og finne en formålstjenlig middelvei når vi skal bruke målinger for å vurdere eksponering i forhold til grenseverdi. Velger vi tilfeldig og / eller inkluderer for mange blir ofte spredningen i gruppen for stor, og vi kan ofte ende opp med ikke kunne si noe om eksponeringen forhold til grenseverdi likevel. Forventes høyeste ekspoeringen å kunne være over 10% av grenseverdi er det spesielt viktig å være nøye med hvordan gruppene defineres.

Definisjon: Gruppe av arbeidstakere som utsettes for tilnærmet lik eksponering. Dette kan være tilfelle når arbeidstakerne utfører like arbeidsoppgaver med like materialer og prosesser, de utfører oppgavene på lik måte og med lik hyppighet. En SEG kan bestå av én eller flere arbeidstakere og samme arbeidstaker kan være med i flere SEGer (Arbeidstilsynet, 2022).

Innledende vurdering og planlegging av forenklet eller detaljert undersøkelse

Å vurdere hvem som tilhører samme SEG er noe vi gjør i forbindelse med en innledende vurdering eller planlegging av målingene våre. Dette vil ofte være basert på ett faglig skjønn og erfaring. Er du usikker diskuter med andre yrkeshygienikere. Ofte vil en starte med å gjøre en «Innledende vurdering» i hht. Arbeidstilsynets veiledning (Arbeidstilsynet, 2020).

Hvis konklusjonen fra vurderingen er at det er behov for å gjøre målinger for å kunne konkludere videre, er det ofte nyttig å ta utgangspunkt i:

  • Hvor enhetlig beskriver bedriften / arbeidstakerne selv arbeidsoppgavene sine?
  • Hvor fininndelt tror vi det er behov for å være?
  • Skal gjøre fullskift (8 timer), korttidsmålinger (15 minutter), oppgavemålinger eller direktevisende målinger?
  • Hvis målingene inkluderer “kontorfolk”, gjør de det samme som andre når de er ute i “produksjonen”?
  • Hvor variabel foreventes eksponeringen å være?
  • Tidligere målinger fra lignende arbeid.

For å få mest mulig ut av få målinger er det viktig at spredningen mellom høyeste og laveste nivå ikke er for høy. For å vurdere «hva som ikke er for høyt» kan det være nyttig tenke gjennom følgende forhold mellom spredning, median verdi og 95 persentilen for en log-normal fordeling:

SpredningEstimat 95-persentil
Liten (GSD ~ 1,5)Median x 2
Middels (GSD 2-2,5)Median x 4
Stor (GSD ~3)Median x6

Median verdien finnes ved å sortere måleverdiene og bestem midt verdien. Hvis n er et oddetall er median midtverdien, hvis partall er det gjennomsnittet av de to midterste tallene. Medianen er et surrogat for geometrisk middelverdi (GM).

Hvis det er gjort svært mange målinger er det en sammenheng mellom forholdet mellom høyeste (maks) og laveste (min) verdi og spredningen (geometrisk standard avvik (GSD)):

Forhold (Maks / Min)GSD
~ 41,2
~ 121,5
~ 752
~ 2502,5
~ 10003,0

Forenklet undersøkelse

Er det gjennomført en forundersøkelse 3-5 målinger må det gjøres en faglig vurdering av om målingene er fra en sammenlignbar eksponert gruppe (SEG). Det er ikke nok målinger til å benytte statistiske metoder.

Detaljert undersøkelse

Når vi har gjort målingene må vi igjen vudere basert på måleverdiene og arbeidsoppgavene loggene om målingene virkelig tilhører samme SEG. Nedenfor er det gitt et eksempel på en kartlegging, hvor inndeling av SEG er drøftet.

Eksempel:

En gruppe operatør på fire jobber 12-timersskift i en landbasert virksomhet. Det er gjort en serie på seks “fullskiftsmålinger” over 8 timer. De seks målingene ble utført på tilfeldige dager over en 3 ukers periode. Målingene over 8 timer vurderes å være representative også for eksponeringen for de resterende 4 timene. Eksponeringsmålingene ble derfor benyttet som mål på 12-timers eksponering. Arbeidstakerne førte logg over hvilke arbeidsoppgaver de utførte. Grenseverdien for 8-timers eksponeringen var 1,0 mg/m3.

Brief & Scala metode ble benyttet for å finne grenseverdi for 12 timers eksponering, som gav oss 0,5 mg/m3. For en beskrivelse av Brief & Scala sin metode og fortsettelse av dette eksempelet se artikkelen “Justering av grenseverdi ved lange skift“.

Måleserie A

DagOperatørKonsentrasjon (mg/m3)
1A0,042
4D0,015
6B0,278
12C0,024
15B0,392
20A0,126

Vurdering av måleserie A

En analyse av målingene ved hjelp av YH-HJELP gav følgende resultat:

A) Antall målinger: Det er gjort 6 målinger. En statistisk analyse av dataene velges.

B) Fordeling: Seks målinger er for lite til å gjøre en pålitelig statisisk vurdering av om målingene er normal eller log-normal fordelt. Log-normal fordeling velges.

C) Spredning: Stor spredning i måledataene. Minste verdi er 0,015 mg/m3 som er 3% av grenseverdi (GV), mens høyeste verdi er 0,39 mg/m3 som er 78% av GV. Geometrisk standardavvik (GSD) er 3,8.

D) Estimert øvre konsentrasjon (EØK): 1,43 mg/m3 (3 x GV) denne høye verdien skyldes den store spredningen i måleverdiene.

E) Foreløpig vurdering: Basert på en helhetsvurdering av forholdene vurderes EØK å være urimelig høy. Det blir derfor vurdert å se nærmere på arbeidsloggene og vurdere om operetørene tilhører samme SEG.

F) Ved nærmere vurdering av arbeidsloggene viste det seg at operatør “A” har jobbet ca halve tiden i produksjonen med eksponert arbeid, men resten av dagen har vært møter og kontrollroms arbeid. Operatør “B” har jobbet fulltid ute i produksjon, mens operatør “C” og “D” har jobbet i kontrollrommet hele dagen og kun kort tid (mindre enn 1 time) vært uten i produksjonen. Basert på dette ble det besluttet å dele operatørene i to SEGer; arbeid i produksjon (mer enn 4 timer) og kontrollromsarbeid (mindre enn 1 time i produksjonen).

G) Ny innledende vurdering – kontrollromsoperatør: Basert på målingene og vurdering av forholdene vurderes eksponeringen å være betydelig under 10% av grenseverdi. Eksponeringen vurderes som akseptabel. Ny vurdering gjøres om ett år.

H) Ny innledende vurdering – produksjons arbeid: Høyeste måling er 78% av grenseverdi. Kriteriene for å vurdere eksponeringen som tilfredsstillende basert på en Forenklet vurdering er ikke oppfylt. Forholdene vurderes slik at eksponeringen enkelt kan reduseres ved å gjennomføre administrative tiltak, støvreduserende tiltak og bedret renhold. Påbud om bruk av åndedrettsvern ble innført for arbeid på fyllestasjon og i forbindelse med rengjøringsoperasjoner inntil ny industristøvsuger med HEPA filter var på plass. Det ble besluttet å gjøre seks nye målinger innen 6 mnd. når de støvreduserende tiltakene var implementert.

Måleserie B (etter tiltak)

DagOperatørKonsentrasjon (mg/m3)
1C0,016
5D0,023
6C0,081
12C0,043
13D0,151
21D0,090

Vurdering av måleserie B

Analyse av målingene (Måleserie B) ved hjelp av YH-HJELP gav følgende resultat:

I) Antall målinger: Det er gjort 6 målinger. En statistisk analyse av dataene velges.

J) Fordeling: Seks målinger er for lite til å gjøre en pålitelig statisisk vurdering av om målingene er normal eller log-normal fordelt. Log-normal fordeling velges.

K) Spredning: Moderat spredning i måledataene. Minste verdi er 0,016 mg/m3 som er 3% av GV, mens høyeste verdi er 0,62 mg/m3 som er 30% av GV. GSD er 2,4.

L) Arbeidslogg: Ut fra arbeidsloggen har alle jobbet mer enn 4 timer ute i produksjonen de aktuelle dagene. Det vurderes at kriteriene for SEG er oppfylt.

M) Estimert øvre konsentrasjon (EØK): 0,34 mg/m3 (67% av GV).

N) Foreløpig vurdering: Basert på en helhetsvurdering av forholdene vurderes EØK å være representativ og under 8-timers grenseverdien.

Andre relevante artikler

Revisjoner

23.10.2022 Inkludert kvalitativ vurdering av SEG, og referanser

Referanser

Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.08. 2021 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/

Arbeidstilsynet. (2022). Detaljert undersøkelse. Hentet 23.10 2022 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/slik-gjor-du/detaljert-undersokelse/

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 203
X