Ordliste

ORDLISTE

En liste over ofte benyttede ord og uttrykk innen yrkeshygienisk statistikk. Listen vil bli utvidet.

Forslag til nye ord og endringer kan sendes til post@yrkeshygiene.no.


Sist endret: 22.08.2020

Ord 

Forkortelse

Forklaring

Aritmetisk middelverdi

AM

Summen av en rekke tall delt på antall tall.

Eadd

Summasjonsformel benyttes på samtidig kjemisk eksponering med lignende effekter (f.eks. løsemiddelskade).

NB! Må brukes med forsiktighet da grenseverdiene normalt er satt ut fra mest kritisk endepunkt av f.eks. kreft, reproduksjonsskade, nevrologiske effekter, astma / allergi, irritasjon. 

Eindeks

Summasjonsformel benyttet på «all» samtidig kjemisk eksponering uavhengig av effekt.

Emisjonsmåling

Måling tatt nær emisjonskilden for å beskrive kilden - også kalt kildestyrkemåling.

Estimert Øvre Konsentrasjon

EØK

Estimert øvre 70% konfidensgrense til 95-persentilen. Dersom EØK er høyere enn GV er eksponeringen å anse å være over GV. På engelsk benyttes begrepet «Upper Tolerance Level (UTL)».

Geometrisk middelverdi

GM

Anti-log av summen av en rekke log-transformerte tall delt på antall tall.

Geometrisk standardavvik

GSD

Anti-log av standardavviket til en rekke log-transformerte tall.

Grenseverdi

GV

Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en fastsatt referanseperiode. Normalt 8 timer.

J

Forholdet mellom estimert øvre konsentrasjon (EØK) og grenseverdi (GV). J = EØK/GV

Korttidsverdi

S

Korttidsverdi (STEL) er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

Metningskonsentrasjon

Høyeste konsentrasjon av et flyktig stoff ved standard trykk og temperatur.

Minste varians forventningsrett estimat

MVUE

Antatt beste estimatet for aritmetisk middelverdi til den samlede populasjonen av eksponeringsmålinger.

Nedre deteksjonsgrense

NDG

Minste verdi analysemetoden kan rapportere. Kan enten være deteksjonsgrensen eller kvantifiseringsgrensen (se eget avsnitt). I hht. NS-EN 482 skal analysemetoden som benyttes minimum kunne detektere 1/10 av grenseverdien.

Periodiske målinger

Kontrollmålinger for å overvåke eksponeringen etter at det er gjennomført forundersøkelse eller detaljert undersøkelse. Hyppighet av periodiske målinger avhenger av resultatene fra tidligere undersøkelser.

Populasjon av eksponering

Populasjonen av eksponering er all eksponering for et individ eller gruppe. Vanligvis har en begrenset kapasitet eller mulighet til å observere alle og foretar derfor kun målinger på et utvalg.

Pustesone

Sone på 30 cm fra nese og munn utenfor eventuelt åndedrettsvern.

Sammenliknbar eksponert gruppe

SEG

Gruppe av arbeidere som har den samme generelle eksponerings-profilen for kjemikalie(er) som studeres på grunn av likheten og hyppigheten av oppgavene de utfører, materialene og prosessene de arbeider med, og likheten på måten de utfører oppgavene.

En gruppe kan bestå av en eller flere arbeidstakere og en arbeidstaker kan være med i flere grupper.

Samtidig kjemisk eksponering

Eksponering som skjer enten samtidig (blandingseksponering) eller etter hverandre i løpet av en arbeidsdag.

Standardavvik

Kvadratroten av variansen.

Takverdi

T

Grenseverdi som er satt som en øyeblikksverdi for maksimum konsentrasjon av et kjemikalium i pustesonen som ikke skal overskrides.

For stoffer med egnet direktevidende metode. Anbefales en referansetid som er så kort som mulig, men ikke kortere enn 60 sekunder.

For metoder som krever oppsamling på adsorbent anbefales en prøvetakingstid på 2-15 min avhengig av metodens deteksjonsgrense.

Varians

Differensen mellom observert verdi og gjennomsnitt for alle observasjonene, kvadrere disse differensene og dividere summen av dem med antall individer. Se artikkel om grunnleggende statistikk.

Utvalg av eksponering

Et utvalg av eksponeringsmålinger tatt for å beskrive populasjonens eksponering.

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept