Tiltakshierarki

Last modified: 20. April 2021
Du er her:
Estimated reading time: 3 min

Tiltakshierarkiet beskriver en prioritert rekkefølge for å kontrolere og redusere eksponering. Hovedelementene i tiltakshierarkiet er eliminasjon, substitusjon, tekniske barrierer, administrative barrierer og bruk av personlig verneutstyr (§ 5.1, Standard Norge, 2018). Tiltakshierarkiet henvises til i tilsyn foretatt av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Tiltak rettet mot kilden (begrense emmisjon) bør prioriteres fremfor tiltak rettet mot å hindre eller begrense spredningen og bruk av personlig verneutstyr. Bruk av personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, hørselsvern, hansker, vernetøy og vernesko inngår ofte som del av standard verneutstyrskrav.

Eliminasjon

Eliminasjon innebærer å fjerne faren eller kilden til eksponering.

Substitusjon

Substitusjon innebærer å bytte noe ut med noe annet. Det kan for eksempel være et kjemikalie, en strålingskilde, et arbeidsverktøy eller arbeidsprosess. Les mer i egen artikkel om substitusjon.

Tekniske tiltak eller barrierer

Tekniske tiltak eller barrierer innebærer tiltak som kan innebære innebygging av kilden eller arbeidstaker (operatørbu), oppsamling ved hjelp av punktavsug eller fortynning ved hjelp av allmennventilasjon.

Administrative tiltake eller barriere

Administrative eller organisatoriske tiltak eller barrierer innebærer tiltak i forhold til organisering av arbeidet (rotasjon eller oppholdstidsbegrensninger), begrensninger i forhold til spesielt sårbare grupper (f.eks. ungearbeidstakere eller gravide), eller tiltak som tar sikte på å påvirke utførelsen av arbeidet i form av opplæring og trening.

Personlig verneutstyr (personlige barrierer)

Personlig verneutstyr (PVU) omfatter bl.a. hjelm, briller, visir, bekledning, hansker, sko, åndedrettsvern, kjemikaliedress, redningsvest og fallsikring.

Regelverk

Eksempler på bruk av tiltakshierarkiet fra “Forskrift om utførelse av arbeid” (2020):

§ 3-8. Tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier


Arbeidsgiver skal sørge for at helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av kjemikalier fjernes eller reduseres til et fullt forsvarlig nivå, ved å:

a) utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidet som utføres,
b) stille til rådighet egnet utstyr for utførelse av arbeidet, herunder utstyr til reparasjon, vedlikehold og renhold,
c) begrense antall arbeidstakere som blir eksponert for kjemikalier til et minimum,
d) begrense eksponeringens nivå og varighet til et minimum,
e) begrense mengden av kjemikalier på arbeidsplassen til det som er nødvendig for det aktuelle arbeidet,
f) iverksette egnede hygiene- og renholdstiltak.

Dersom disse tiltakene ikke er tilstrekkelige, skal arbeidsgiver sørge for å fjerne eller redusere risikoen til et fullt forsvarlig nivå ved å iverksette følgende tiltak, i prioritert rekkefølge:

a) utforme egnede arbeidsprosesser og rutiner for teknisk kontroll, og benytte hensiktsmessig utstyr og materialer,
b) iverksette kollektive vernetiltak ved risikokilden, herunder ventilasjon,
c) iverksette personlige vernetiltak og tildele personlig verneutstyr når eksponering ikke kan unngås på andre måter.

§ 14-5. Tiltak mot støy

Arbeidsgiveren skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiveren skal blant annet sørge for at risiko som er forårsaket av støy fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå, ved å:

a) vurdere alternative arbeidsmetoder som gir redusert støyeksponering,
b) velge hensiktsmessig arbeidsutstyr som gir minst mulig støy,
c) utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidslokalene for eksempel ved at tekniske innretninger oppstilles og brukes på en slik måte at unødig støy ikke oppstår,
d) foreta teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft, for eksempel ved hjelp av skjermer, innbygging eller lydabsorbenter,
e) foreta teknisk støyreduksjon som reduserer strukturlyd og vibrasjoner ved å avbalansere, dempe eller isolere lydkilder,
f) ha systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og støydempingstiltak,
g) tilrettelegge arbeidet ved begrensning av eksponeringstid og intensitet, og med tilstrekkelige støyfrie hvileperioder,
h) sørge for helseundersøkelser.


Arbeidsgiveren skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare.

§ 16 A-5. Tiltak mot eksponering for elektromagnetisk felt

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal sørge for at risiko som er forårsaket av elektromagnetisk felt fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå.

For å redusere eksponering skal det på bakgrunn av utarbeidet risikovurdering lages en handlingsplan som inneholder tekniske og organisatoriske tiltak. Det skal særlig tas hensyn til:

a) alternative arbeidsmetoder,
b) valg av hensiktsmessig arbeidsutstyr som gir minst mulig elektromagnetisk stråling,
c) tekniske innretninger som reduserer elektromagnetisk stråling, innbefattet bruk av avskjerming, innbygging eller lignende,
d) systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og arbeidslokaler,
e) utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidslokalene,
f) begrensning av eksponeringstid,
g) tilgjengelighet av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
h) bruksanvisninger fra produsenter av utstyr,
i) passende avgrensnings- og adgangstiltak,
j) prosedyrer for å håndtere gnistutladninger og kontaktstrømmer gjennom tekniske hjelpemidler og opplæring av arbeidstakere,
k) spesielle tiltak rettet mot arbeidstakere som tilhører følsomme risikogrupper, og
l) gjennomføring av helseundersøkelser i henhold til § 16 A-7.


Arbeidsgiver skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- og helsefare.

Referanser

Forskrift om utførelse av arbeid. (2020). Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (FOR-2011-12-06-1357). Arbeids- og sosialdepartementet. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/

Standard Norge. (2018). Arbeidsmiljø. Rev. 5 (NORSOK S-002 N).

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 2770
X