Hans Thore Smedbold

23 Posts

Yrkeshygieneopplæring i korona tid

Yrkeshygiene opplæring i Norge er i dag ikke lett tilgjengelig. Det er imidlertid en del nyttige læringsressurser, som du finner oversikt over her.

Hvor gode er de yrkeshygieniske grenseverdiene?

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag i de risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre, og for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. "Yrkeshygiene.no" har startet et prosjekt for å se nærmere på hvor gode våre yrkeshygieniske grenseverdier er.

Krav til YH-rapport

Yrkeshygiene handler om identifikasjon, kartlegging, evaluering og tiltaksforslag i forhold til risikofaktorer på arbeidsplassen. God og effektiv kommunikasjon er vesentlig i dette arbeidet. NYF har utgitt en veiledning for yh-rapport

Grenseverdi angitt som takverdi

Om norske grenseverdier angitt som takverdi. I dag har 41 stoffer i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» (2020) en takverdi.

NYF WEBINAR – EN 689

Standard for prøving av samsvar med grenseverdier og ny veiledning fra Arbeidstilsynets om vurdering av forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Fremveksten av yrkeshygiene som en teknisk profesjon i Norge

Noen glimt fra yrkeshygienens tidlige historie som ledet fram til etableringen av Norsk Yrkeshygienisk Forening i 1985 og senere en sertifiseringsordning for yrkeshygienikere i 1997.

Sveiserøykeksponering

Eksponering for sveiserøyk ved elektrodesveis er kreftfremkallende. Dette innebærer behov for bruk av åndedrettsvern og punktavsug.

TEAS – verktøy for simulering av kjemisk eksponering

TEAS et nyttig verktøy for simulering av kjemisk eksponering og COVID-19. TEAS er utviklet av Paul Hewett (EASinc).

Ny veiledning fra Arbeidstilsynet: Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

"Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier" veiledningen bygger på tidligere bestillingsnr 450 og NS-EN 689. 

Tekniske feil i Vedlegg 1: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

I forbindelse med gjennomgang av Vedlegg 1 i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» har vi funnet noen teknisk feil. Enkelte grenseverdier har blitt skrevet...

NS-EN 482 – ny versjon på høring

Ny versjon av EN 482 har vært på formell votering i EU (november 2020) og forventes å bli gjort gjeldende i løpet av 2021. Denne vil da erstatte NS-EN 482:2012+A1:2015. NS-EN 482 er an av nøkkel standardene våre når det gjelder vurdering av eksponering i forhold til en grenseverdi og stiller krav til nøyaktigheten i alle ledd av kartleggingensprosedyren vi benytter.

Ny anbefaling om sikker sveising fra «Breathe freely»

Vektøyet "Welding fume control selector tool" er laget for å gi informasjonen om sikker sveising. Det gir veiledning om sikker utføring av vanlige sveiseoppgaver og gir informasjon om bl.a. bruk av avtrekk og åndedrettsvern.

Kan vi stole på grenseverdiene våre?

Mange av grenseverdiene våre er gamle og kun en fjerdedel har offentlig tilgjengelig dokumentasjon som beskriver bakgrunnen.

GESTIS ILV – Oversikt over internasjonale grenseverdier

GESTIS ILV databasen inneholder en samling yrkesgrenseverdier for farlige stoffer samlet fra 32 lister fra 27 land
X