Misvisende og potensielt helseskadelig informasjon i sikkerhetsdatablad for “Produsert vann”

SDS

En gjennomgang av 10 sikkerhetsdatablader for «Produsert vann» misvisende og potensielt helseskadelig informasjon. Sikkerhetsdatabladene viser ikke viktig informasjon for å forstå risiko ved arbeid med prøvetaking og med vedlikehold på «produsert vann» systemer. Sikkerhetsdatabladene som er gjennomgått i bruk idag.

«Produsert vann» er ett av de største biproduktene av olje og gassproduksjon. «Produsert vann» består av formasjonsvann i tillegg til vann og kjemikalier tilsatt under produksjon.

Informasjonen bør være slik at den kan sette de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader. Informasjonen skal i hht Arbeidstilsynet gjøre det mulig å (Arbeidstilsynet, 2021):

 • sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljø.
 • sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier.
 • sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp.

I hht. Arbeidstilsynet er det viktig at sikkerhetsdatabladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å:

 • kartlegge hvilke kjemikalier som brukes.
 • risikovurdere kjemikaliene.
 • sette i verk nødvendige vernetiltak.

Sikkerhetsdatabladene brukes også som del av transport dokumentasjon for farlig gods og inngår i dokumentasjonen som vurderes ved utredning av personer med mulig yrkessykdom.

En oppsummering av de 10 sikkerhetsdatabladene er gitt i Figur 1. Informasjonen i sikkerhetsdatabladene sammenfaller ikke med anbefalinger og retningslinjer utgitt av Norsk Olje og Gass (Norsk olje og gass, 2014)og de fleste selskapers rutiner for prøvetaking og arbeid på «produsert vann» systemer. Informasjonen i sikkerhetsdatabladene og selskapenes prosedyrer bør sammenfalle.

Sammendrag av informasjon i 10 sikkerhetsdatablader for “Prosusert vann” (til figur i full oppløsning)

Alvorlige feil:

 • Opplysninger angående ingredienser er basert på analyse av stabiliserte vannprøver. Dette er prøver hvor oppløst gass og de mest flyktige hydrokarbonene er fjernet før transport og analyse. Dette gjelder også polare lettflyktige aromater som benzen.
 • Informasjon om at innholdet kun beskriver stabilisert prøve av “produsert vann” er ikke oppgitt i sikkerhetsdatabladet.
 • Vernetiltakene pkt. 8.2 er ikke i hht. selskapenes prosedyrer for arbeid på hydrokarbonførende utstyr.
 • Vernetiltakene pkt. 8.2 gir ikke tilstrekkelig veiledning om hvilke type hansker og åndedrettsvern som skal benyttes og under hvilke forholde de skal benyttes.
 • Enkelte av sikkerhetsdatabladene refererer til gammelt regelverk.

Mindre alvorlige er det et grenseverdier fortsatt omtales som administrative normer i fire av sikkerhetsdatabladene (siste revidert august 2020) og at vernetiltak (eksponeringsbarrierer) omtales som “hygiene tiltak”. Eldste sikkerhetsdatablad er sist revidert i 2011. Sammen gir dette et bilde av mangelfull kvaliteskontroll med innholdet isikkerhetsdatabladene som brukes i norsk olje og gass industri. Dette er i trå med hva Arbeidstilsynet tidligere har rapportert angående feil og mangler ved sikkerhetsdatablad.

Kunnskapshull

Kunnskap om innholdet av «produsert vann» stammer hovedsakelig fra analyser utført med tanke på å dokumentere innhold av miljøskadelige stoffer (Norsk olje og gass, 2012) og er ikke utført for å gi et bilde av mulig risiko knyttet til eksponering ved prøvetaking eller vedlikehold på «produsert vann» systemer.

Miljøanalysene som ofte er benyttet som basis for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad for «produsert vann» utføres på land gjøres på stabiliserte prøver. Dette er prøver hvor oppløst gass og de mest flyktige hydrokarbonene er fjernet før transport og analyse. Dette gjelder også polare lettflyktige aromater som benzen. Innholdet av oppløst gass og flyktige forbindelser vil også variere avhengig av hvor i produksjonsprosessen prøvene er tatt (brønnhode, etter separator, etter degasser, etter rensing ved utslipp til sjø).

Flere selskap benytter et generisk sikkerhetsdatablad for alle deres felt. Dette fører til at viktig informasjon om forskjeller i sammensetning og risiko ikke kommuniseres, da det er store forskjeller i innhold i det produserte vannet mellom ulike felt. Innholdet varierer også over tid avhengig av om det i hovedsak er «gammelt» formasjons vann som produseres eller som det er injisert sjøvann.

Referanser

Arbeidstilsynet. (2021). Sikkerhetsdatablad. Hentet 19.01 2021 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/stoffkartotek/sikkerhetsdatablad/

Norsk olje og gass. (2012). 085 – Norwegian Oil and Gas recommended guidelines for sampling and analysis of produced water. Stavanger: Norsk olje og gass,. Hentet fra https://www.norskoljeoggass.no/contentassets/799e400a40bf42dabc2dcf1f19d86dbc/085-norwegian-oil-and-gas-recommended-guidelines-for-samling-and-analysis-of-produced-water-rev-1-11.12.2012.pdf

Norsk olje og gass. (2014). Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering (Anbefalte retningslinjer). Stavanger: Norsk olje og gass,. Hentet fra https://www.norskoljeoggass.no/contentassets/78f305f51b054d10b0b9f465100a678a/anbefalte-retningslinjer-for-identifisering-vurdering-kontroll-og-oppfolging-av-benzeneksponering-07.04.2014.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.