Kontinuerlig substitusjonsprosess

Substitusjon

0
Med substitusjon menes å bytte noe ut med noe annet. Det kan for eksempel være et kjemikalie, en strålingskilde, et arbeidsverktøy eller arbeidsprosess. Substitusjon...
tiltakshierarki

Tiltakshierarki

0
Tiltakshierarkiet beskriver en prioritert rekkefølge for å kontrolere og redusere eksponering. Hovedelementene i tiltakshierarkiet er eliminasjon, substitusjon, tekniske barrierer, administrative barrierer og bruk av...

Eksponering

0
Eksponering innebærer enten å eksponere seg selv for noe eller man utsettes for en påvirkning. Innen yrkeshygiene brukes ordet hovedsakelig i den siste betydningen....

Hva er en yrkeshygienisk måling?

0
For målinger som utføres for sammenligning mot grenseverdier stilles det særskilte krav til metode. Disse er beskrevet i NS-EN 482.

Krav til en yrkeshygienisk rapport

0
God og effektiv kommunikasjon er viktig i yrkeshygienisk arbeid og spesielt i rapportering av risikovurdering eller målinger (yh-rapport).

Perspektiver på risiko og usikkerhet for yrkeshygienikere

0
Vi møter i stadig flere sammenhenger krav om at det skal gjøres risikovurderinger. Myndigheter og virksomheter erstatter ofte konkrete og mer detaljerte krav med...