grenseverdi (GV)

    I Norge er grenseverdi (GV) definert som maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en fastsatt referanseperiode normalt på 8 timer. Dette kan mer pressist benevnes fullskiftsgrenseverdi.

    For arbeidsskrift på over 8 timer se artikkel om justering av grenseverdi ved langeskift. For 12-timers skift som kommer inn under Petroleumstilsynets regelverk gjelder en justeringsfaktor på 0,6.

    Internasjonalt benyttes “grenseverdi” som en felles betegnesle på fullskiftsgrenseverdi, korttidsgrenseverdi og takverdi.

    I NS-EN 1540: 2021 Arbeidsplassluft – Terminologi – benyttes begrepet “grenseverdi for arbeidsrelatert eksponering”, som er en norsk oversettelse av det engelske uttrykket “occupational exposure litmit value”, som forkortes OEVL.