Byggherreforskriften endret fra 1. januar 2021

tunnel arbeid
Construction Machinery Working in Tunnel Construction

Fra 1. januar 2021 tredde endringer i byggherreforskriften (BHF) i kraft. Endringene har som formål å gjøre kravene til byggherren tydeligere. Endringene innebærer endrede kravene planlegging og oppfølging av bygg- og anleggsprosjekter og tydeligere krav til rollefordeling og kunnskap innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

Alminnelige drifts- og vedlikeholdsoppgaver omfattes ikke av forskriften, men det er tydeliggjort at vedlikehold av midlertidig karakter anses som bygge- og anleggsarbeider i hht. BHF. Det vil for eksempel kunne bety at fast snømåking eller årlig sjekk av radiatorer ikke omfattes av forskriften, mens utskifting av vinduer, maling av oppganger eller rehabilitering av rør nå vil omfattes av byggherreforskriften.

Et borettslag eller boligselskap vil når de bestiller vedlikehold av midlertidig karakter, er de å regne som byggherre, og derfor ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen etter byggherreforskriften. For å ivareta dette ansvaret vil de kunne engasjere en uavhengig tredjeperson som «byggherrens representant» eller «koordinator» for SHA (SHA-koordinator). Brudd på byggherreforskriften kan straffes. Det vanligste er at det ilegges bøter.

Andre eksempler på byggherrer er private, kommunale og statlige virksomheter.

Endringene omfatter

  • Tydeliggjøring av plikt til skriftlig dokumentasjon av kartlegging, risikovurdering og planer for å redusere risiko for prosjektet.
  • Byggherren må ta med foreløpige planer for hvordan risiko skal reduseres i tilbudsgrunnlaget.
  • Ansvar for å planlegge og dokumentere avsatt tid til prosjektering og utførelse.
  • Tydeligere krav til rollefordeling og kunnskap innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  • Plikt til å tilrettelegge for dialog om sikkerhetsarbeidet mellom aktørene i byggeprosjektet.
  • Hvis arbeidet innebærer ergonomiske belastninger, skal byggherren utarbeide tiltak for å redusere disse.

Mer utfyllende informasjon om endringene i byggherreforskriften er gitt på Arbeidstilsynets nettsider «Byggherreforskriften: Endringer i regelverket».

Risikoprofil arbeidsmiljø: Bygg – og anlegg

Arbeid innen bygg og anlegg kjennetegnes ved høy risiko knyttet til skader, mekaniske, fysike og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. Risikovurdering og oppfølging av de fleste av disse faktorene vil normalt kreve bistand fra spesialister innen yrkeshygiene (sertifisert yrkeshygieniker).

Risikoprofil Bygg- og anlegg (hentet fra NOA)

Referanse

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). (01.01.2021). I FOR-2009-08-03-1028. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028