NS-EN 482 – ny versjon 2021

Ny versjon av EN 482

Ny versjon av EN 482 har vært ute på formell votering i EU (november – desember 2020) og forventes å bli gjort gjeldende i løpet av 2021. Denne vil da erstatte NS-EN 482:2012+A1:2015. NS-EN 482 er an av nøkkel standardene når det gjelder vurdering av eksponering i forhold til en grenseverdi og stiller krav til nøyaktigheten i alle ledd av kartleggingensprosedyren vi benytter. Den nye versjone av standarden vil på engelsk hete:

Workplace exposure – Procedures for the determination of the concentration of chemical agents – General performance requirements

De viktigste endringene fra gjeldende versjon (NS-EN 482:2012+A1:2015) er:

  • Tittelen på standarden er endret i tråd med standardens hensikt.
  • Standarden er oppdatert i hht til ISO 20581:2016.
  • Det er tatt inn anbefalinger i forhold til måling av topp (peak) eksponering.
  • Annex A er utvidet og gir bedre veiledning i forhold til bruk av standarden.
  • Annex B har fått et nytt avsnitt i forhold til håndtering av blindprøver.

For mer informasjon se artikkel i Kunnskapbasen om EN 482.