Ny veiledning for vurdering av eksponering


Publisert: 25.04.2020

Ny veiledning fra Arbeidstilsynet:

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Arbeidstilsynet har nettopp publisert en oppdatert veiledning knyttet til "Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier" (Arbeidstilsynet, 2020). Veiledningen bygger på tidligere bestillingsnr 450 (Arbeidstilsynet, 2008) og NS-EN 689 (Standard Norge, 2018). 


For utdypende informasjon om NS-EN 689 henvises til tidligere kurs holdt i regi av lokallagene av NYF i hhv. Stavanger og Trondheim. Materialet fra kursne er tilgjengelig her. Temasidene om statistikk inneholder informasjon om enkelte temaer knyttet til vurdering av yrkeshygieniske målinger.

 

Referanser:

 

Arbeidstilsynet. (2008). Orientering om Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren. (Best. nr 450). Oslo.


Arbeidstilsynet. (2020). Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier. Hentet 24.04. 2020 fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/


Standard Norge. (2018). Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.


Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

GESTIS har samlet grenseverdier fra ulike land. Oversikten viser ofte en 2-10 gang forskjell mellom ulike nasjonale grensverdier. Denne forskjellen kan skyldes forhold som; valg av kritisk effekt, vektlegging av tekniske og økonomiske hensyn, dato for revisjon etc. "Skal vi som yrkeshygienikere, bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, er det trolig de laveste verdiene av disse verdiene vi burde fulgt", hevder Smedbold. 


"Det er i dag ikke mulig ut fra «Forskrift om tiltaks og grenseverdier» å identifisere hva som er ansett som kritisk effekt, eller når grenseverdien sist er revidert med unntak av verdier revidert etter 2000", sier Smedbold. "Et av målene med prosjektet er å digitalisere og tilgjengeliggjøre mer av denne bakgrunnsdokumentasjonenen. I første omgang vil det bli gjennomført et forprosjekt for å få oversikt over omfang og tilgjengelighet av informasjon", fortsetter han.


Tabell 2: Oversikt over revisjonsdato oppgitt i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier»  (2018) for oppgitte grenseverdier. Enkelte stoffer kan være oppført med mer en enn "grenseverdi". Et foreløpig resultat fra dette prosjektet er at grenseverdier og administrative normer fra 1965-2012 er blitt samlet og gjort tilgjengelig. Lenke


I bruk av grenseverdiene er det derfor viktig å sjekke  når de sist ble revidert. Er grenseverdiene eldre enn 20 år (=revisjonsdato ikke oppført i Forskrift om tiltaks og grenseverdier) bør nyere og mer oppdaterte grenseverdier fra f.eks. EU, UK eller Tyskland benyttes. MAK og ACGIH sine anbefalte verdier bør også sjekkes. "En nyttig oversikt over internasjonale grenseverdier er tilgjengelig på «GESTIS». Det er ofte en 2-10 gang forskjell mellom disse. Noe til ettertanke", sier Smedbold, og fortsetter: "Trolig bør vi benytte de laveste tilgjengelige grenseverdiene i vårt daglige arbeid som yrkeshygienikere med mindre vi ikke har gode grunner for noe annet".


Litteratur:

ACGIH. (2019). TLVs and BEIs : threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. (2018). Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. (FOR-2018-08-21-1255).

Hansson, S. O. (1998). Setting the Limit: Occupational Health Standards and the Limits of Science.

Wergeland E. og Norberg, P. 2019. Verneombudet. 4. utgave. Gyldendal.

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept