Substitusjon

Last modified: 27. November 2021
Estimated reading time: 1 min

Med substitusjon menes å bytte noe ut med noe annet. Det kan for eksempel være et kjemikalium, en strålingskilde, et arbeidsverktøy eller arbeidsprosess. Substitusjon er en kontinuerlig prosess og er hjemlet i petroleums-, arbeidsmiljø- og produktkontrollregelverket. Figuren over illustrerer hvordan Miljødirektoratet beskriver en slik kontinuerlig prosess (Miljødirektoratet, 2014). Det er viktig at liv og helse, brann og eksplosjonsfare og kort- og langsiktige skadevirkning på miljø, samt tekniske egenskaper vurderes i en substitusjonsprosess.

Substitusjon av kjemikalier

I forhold til kjemikalier innebærer substitusjon å bytte ut enten hele produktet eller deler (ingredienser) av et produkt. Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, skal vurdere substitusjon (Miljødirektoratet, 2014).

Substitusjon gjøres også som del av kjemikalieprodusentenes produktutvikling. Substitusjonen kan påvirke kun produktet (nivå 1), produktet og arbeidsutførelsen (nivå 2) eller produktet, arbeidsutførelsen og prosessen (nivå 3) (Ahrens, Braun, Gleich, Heitmann & Lißner, 2006). Kjemikalieleverandør eller importør plikter å informere sluttbruker om endringer i produktet med betydning for HMS vurderingen. Dette gjøres normalt ved at oppdatert sikkerhetsdatablad sendes ved neste forsendelse av produktet. Arbeidsgiver må sikre å ha systemer som fanger opp denne typen endringer og risikovurdere disse endringene.

Tabell 1: Nivåer av substitusjon

ProduktArbeidsmåteProsess
Nivå 1+
Nivå 2++
Nivå 3+++

Referanser

Ahrens, A., Braun, A., Gleich, A., Heitmann, K. & Lißner, L. (2006). Hazardous Chemicals in Products and Processes : Substitution as an Innovative Process (1. utg.). Heidelberg.


Miljødirektoratet. (2014). Substitusjonsplikten. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m104/m104.pdf

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 381
X