YL-merking

    Merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger, som inneholder organiske løsemidler (YL-merking). YL-tallet ble beregnet etter flyktigheten og grenseverdiene til løsemidlene i produktet . YL-merkingen delte løsemiddelholdige produkter i sju grupper, fra 00 til 5 (YL-gruppe), etter hva bruken krevde av ventilasjon (luftbehov).

    Dette var en forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Siste versjon utkom i 29. januar 1998. Forskriften kan leses på Nationalbiblioteket https://www.nb.no/items/69655b62059d53d9251a3c642c33a3f5 .

    Forskriften ble fjernet i 2005 på grunn av tilpasning til EU-regler. Dette skjedde på et tidspunkt hvor det bl.a. var startet et arbeid i Nederland for å etablere en tilsvarende merkeordning. Dette arbeidet stoppet når YL-merkingen forsvant i Norge.

    I Danmark har de en lignende ordning de kaller for MAL kode (Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov) som fortsatt er i bruk.