støv

  Ved prøvetaking av luftbårent støv (ofte kalt aerosoler) er følgende partikkelfraksjoner ofte benyttet:

  Totalstøv: Massefraksjonen av det totale antallet luftbårne partikler som kan kan prøvetas med en lukket 37 mm filterkassett med en prøvetakingshastighet på 2 l/minutt. Prøvetaking av totalstøv fraksjonen vil normalt samle opp noe mindre enn ved prøvetaking av inhalerbar fraksjon.

  Andre ofte benyttede partikkel fraksjoner er definert i forhold til hvor i luftveiene partiklene hovedsakelig deponeres. Vi skiller normalt mellom:

  Inhalerbar fraksjon: Massefraksjonen av det totale antallet luftbårne partikler som kan inhaleres gjennom nese og munn.

  Torakal fraksjon: Massefraksjonen av inhalerte partikler som kan passere forbi nese og munn.

  Respirabel fraksjon: Massefraksjonen av inhalerte partikler som kan trenge ned til de terminale bronkiolene og lungeblærene.

  Fraksjonene er definert matematisk med formler som beskriver andelen som inngår i de ulike fraksjonene som funksjon av aerodynamisk diameter. Inhalerbar fraksjon kan som en tilnærmelse beskrives som partikler ≤ 100 μm, torakal fraksjon < 30 μm og respirabel fraksjon < 10 μm.

  Johannesburg – konvensjonen for definering av partikkelstørrelse for prøvetaking av luftbårne partikler NS-En 481:1993 (figur fra Arbeidstilsynets nettsted)

  Figuren viser andel partikler av den totale aerosolen som funksjon av partikkelstørrelse som inngår i hhv. respirabel, torakal og inhalerbar fraksjon i hht. NS-EN 481:1993.