metningskonsentrasjon

    Metningskonsentrasjon er høyeste konsentrasjon av et flyktig stoff i luft ved 20°C og normalt trykk og er forholdet mellom kjemikaliets damptrykk og omgivelsestrykket.