geometrisk middelverdi

  Geometrisk middelverdi (GM) er et sentralitetsmål i en tallrekke. Det geometriske gjennomsnittet finner man ved å gange alle tallene i tallrekken med hverandre for deretter å finne den n’te roten til dette produktet. N er antall tall i tallrekken.

  (1)   \begin{equation*}\left ( \prod_{1}^{n} \right ) ^{1/n} = \sqrt[n]{a_{1}a_{2} \cdots a_{n}}\end{equation*}

  Innen yrkeshygiene er det vanlig å bruke begrepet “Geomertisk middelverdi (GM)” i forbindelse med eksponeringsdata vi antar er skjevfordlet mot venstre dvs. eksponeringssituasjoner hvor eksponeringen normalt er lav, men hvor vi har enktelte høye verdier. Den enkleste og mest vanlige fordeling som beskriver denne typen data er det vi kaller en log-normalfordeling. Det elegante med denne fordelingen er at hvis vi enten ln- eller log-tranformerer eksponeringsdataene våre (ligning 2) får vi en normalfordeling. Dette har mange fordeler når vi skal forsøke å forstå resultatene våre.

  (2)   \begin{equation*}y_i=ln(x_i)\end{equation*}

  Etter å ha ln- eller log-transformert eksponeringsverdiene regner vi ut det aritmetiske gjennomsnitte av disse (ligning 3).

  (3)   \begin{equation*}\bar y = \frac{\sum\limits_{i = 1}^n {y_i} }{n}\end{equation*}

  For å kunne sammenligne dette gjennomsinttet med f.eks. en grenseverdi må vi huske å tranformere verdien tilbake (ligning 4).

  (4)   \begin{equation*}GM =e^{\bar y}\end{equation*}

  Om vi velger ln eller log transformering spiller ingen rolle så lenge vi husker å bruke samme “base” begge veier.