Estimert Øvre Konsentrasjon (EØK)

    Estimert Øvre Konsentrasjon (EØK) er øvre 70% konfidensgrense til 95-persentilen. Dersom EØK er høyere enn grenseverdien (GV) er eksponeringen å anse å være over GV i hht. Arbeidstilsynet og NS-EN 689.

    På engelsk benyttes begrepet «Upper Tolerance Level (UTL)».