Estimering av blyblodnivå (beta)

Last modified: 11. August 2021
Du er her:
Estimated reading time: 2 min

Overvåking av blyeksponering

Arbeid med bly eller blyprodukter er omfattet av spesielle krav knyttet til overvåking av eksponeringen (1). I tillegg til kontroll med at luftbåreneksponering er i hht. grenseverdi (0,05 mg/m3 (1)) er det krav til at det etableres gode rutiner for hygiene og renhold på arbeidsplassen for å unngå eksponering via hud og inntak via munn. For overvåking av samlet eksponering er det krav om biologisk monitorering av bly nivåene i blod hver 3. mnd for eksponert personer (2).

Biologisk monitorering av samlet bly eksponering gjøres via en blodprøve. Blyblodmålinger vil være relevant i de tilfeller hvor potensiell eksponering for bly utgjør en vesentlig del av arbeidet, varer over lengre tid (flere uker) og hvor eksponeringen utgjør mer enn 10% av grenseverdi, forutsatt at bly ikke opptas via hud eller via munn. Blyblodmålinger kan også benyttes til å sjekke om samlet eksponering er høyre enn bakgrunnseksponering.

Halveringstiden til bly som er opptatt i kroppen er langsom og varierer avhengig av type vev (blod, bløtvev og bein) og kan strekke seg fra uker til flere år.

Forenklet estimat av blyblodnivå

Nedenfor er det beskrevet en forenklet metode for å estimere nivå av bly i blod. Metoden forutsetter at eksponeringen minimum vedvarer over noen uker. En ukes gjennomsnittseksponering (40 timer) som overskrider 0,003-0,009 mg/m3 tilsvarer ca.10 % av biologiskgrenseverdi for hhv. kvinner fertil alder og øvrige arbeidstakere.

Estimering av langtids blyblodnivået (PbB_3mnd) bygger på følgende antagelser:

 • Arbeidseksponering (Pb_WorkAir): (ukesgjennomsnitt (40 timer) basert på målinger o.l)
 • Bakgrunnseksponering utenom arbeidstid (Pb_Ambient Air): 0,1 mikrogram/m3 (4)
 • Bly_luft vs bly_blod (PbB_AtB): Ved langtidseksponering over 3 mnd – antas en gjennomsnittlig (24/7) eksponering for 1 mikrogram/m3 å gi et blyblod nivå på 16 mikrogram/l hos voksne
 • Konvertering mellom mikrogram og mol (k): 1 mikrogram/l = 4,8 nmol/l
 • Arbeidsuke (w_h): 40 timers arbeidsuke (8 x 5 timer)
 • Biologisk grenseverdi for bly: 0,5 mikromol/l for kvinner i fertilalder og 1,5 mikromol/l for øvrige (1)

(1)   \begin{equation*}  PbB_{3mnd} = \frac{Pb_{Work Air}*w_{h} + Pb_{Ambient Air} *(168-w_{h})}{168} * PbB_{AtB} * k\end{equation*}

Usikkerhet

Metoden som her er beskrevet for estimering av 3 mnd blyblodnivå er grov. Den tar bl.a. ikke hensyn til individuelle forskjeller i opptak og utskillelse av bly, forskjeller mellom ulike typer arbeidsoppgave eller forskjell i biologisk tilgjengelighet av ulike blyforbindelser. Modellen må derfor anvendes med forsiktighet.

Referanser

 1. Forskrift om utførelse av arbeid. (2020). Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (FOR-2011-12-06-1357). Arbeids- og sosialdepartementet. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/
 2. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. (2020). Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358
 3. EPA. (2003). Assessing intermittent or variable exposures at lead sites (EPA-540-R-03-008 OSWER # 9285.7-76). Washington, DC: Office of Solid Waste and Emergency Response U.S. Environmental Protection Agency Hentet fra https://semspub.epa.gov/work/11/176288.pdf
 4. WHO. (2001). Air Quality Guidelines. I. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 285
X