Begrensninger i brukstid av åndedrettsvern

Last modified: 19. March 2023
Du er her:
Estimated reading time: 2 min

Filtrerende åndedrettsvern er ikke egnet for bruk en hel arbeidsdag. Åndedrettsvern bør derfor bare benyttes i en begrenset tidsperiode daglig. Arbeidstilsynet skriver om bregrensninger i bruk av åndedrettsvern [1]:

«Bruk av filtrerende åndedrettsvern der kun egen pustekraft presser lufta gjennom filteret (også kalt passivt åndedrettsvern) bør være kortvarig, da det fort blir ubehagelig å gå med denne type verneutstyr, og faren for feil bruk øker. Spesielt ved tungt arbeid og ved spesielle typer forurensinger bør bruk av denne type åndedrettsvern begrenses, for eksempel ved asbestsanering. Hvis arbeidet er planlagt å overstige én time, bør det fra starten av arbeidet brukes motorassistert eller lufttilført åndedrettsvern.

Åndedrettsvern bør vanligvis ikke brukes mer enn totalt tre timer daglig. Selv om beskyttelseseffekten ikke reduseres ved utvidet bruk, er det alltid en belastning å bruke åndedrettsvern. Langvarig bruk kan gi ulike hudplager som for eksempel akne, trykkrelatert hudskade og irritativt eller allergisk kontakteksem. For å begrense bruken kan arbeidet organiseres slik at man unngår sammenhengende langvarig bruk for eksempel ved å ta regelmessige pauser og rullere på arbeidsoppgavene.

I noen yrker og i noen situasjoner, for eksempel i helsevesenet, må man imidlertid bruke åndedrettsvern mer enn tre timer pr dag. Når man har vurdert hvilket åndedrettsvern som gir riktig beskyttelse, er det viktig å komme fram til den typen eller modell som er mest komfortabel å bruke».

Noe mer veiledning gis av det danske arbeidstilsynet som skriver [2] (oversatt fra dansk til norsk):

«Hvis arbeidet strekker seg utover 3 timer, må det enten brukes motorassistert filtrerende åndedrettsvern (turboutstyr) eller trykkluftforsynt åndedrettsvern fra arbeidets begynnelse.

Trykkluftforsynt åndedrettsvern og filtrerende åndedrettsvern med turboutstyr (vifte) kan brukes en hel normal arbeidsdag. Det skal holdes pauser, hvor lengde og antall avhenger av arbeidsbelastningen og gener. Arbeid som ikke krever bruk av åndedrettsvern, kan utføres i disse pausene. Filtrerende åndedrettsvern med turboutstyr (vifte) må bare brukes i situasjoner hvor filtrerende åndedrettsvern ellers kan brukes.

Ved arbeid med asbestholdige materialer, må arbeidet med trykkluftforsynt åndedrettsvern ikke overstige 6 timer per dag for den enkelte ansatte. For rivearbeid gjelder spesielle regler.

Ved arbeid med løsemidler (kodenumererte produkter) må arbeid med åndedrettsvern ikke overstige 6 timer på en arbeidsdag når det brukes trykkluftforsynt åndedrettsvern. I spesielt belastende situasjoner som følge av arbeidets art, temperaturforhold eller lignende, skal tiden reduseres. Arbeid med åndedrettsvern må ikke foregå uavbrutt.

Ungdom under 18 år må høyst arbeide 4 timer daglig med arbeid hvor det benyttes trykkluftforsynt åndedrettsvern, og hvor arbeidet er en nødvendig del av en yrkeskompetansegivende utdanning.

Hvis det forekommer arbeid av forskjellig art, kan filtrerende og trykkluftforsynt åndedrettsvern benyttes innenfor samme arbeidsdag. Den tid den ansatte må arbeide med åndedrettsvernene, skal da reduseres forholdsmessig. Hvis for eksempel en ansatt arbeider med asbestholdig materiale (ikke rivearbeid) og bruker trykkluftforsynt åndedrettsvern i 3 timer, er det “brukt opp” halvparten av de 6 timene som er tillatt. Den ansatte har da halvparten “igjen” i den resterende delen av arbeidsdagen. Hvis vedkommende deretter skal bruke filtrerende åndedrettsvern, må dette skje i 50 prosent av den tillatte tiden for denne typen åndedrettsvern, altså 1,5 time. Tilsvarende kan det for eksempel først arbeides med trykkluftforsynt åndedrettsvern i 4 timer, noe som tilsvarer 2/3 av den tillatte arbeidstiden, og deretter med filtrerende åndedrettsvern i 1, som svarer til den resterende 1/3 av den tillatte arbeidstiden.»

Referanser

[1]       Arbeidstilsynet. 2023. Åndedrettsvern. Hentet fra: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/andedrettsvern/. Lastet ned: 10.03.

[2]       Arbejdstilsynet, “Vejledning om åndedrætsværn og dets brug.,” København, Danmark 2008, https://at.dk/regler/at-vejledninger/aandedraetsvaern-d-5-4/.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 170
X