OSLO kommune går foran for å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv

Byrådet i OSLO kommune vedtok 11. mai 2017 nye og strengere krav til kommunenes anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg (byrådssak 1057/17). De nye kravene vil gjelde for alle nye kontrakter i Oslo kommune.

Hensikten med de nye kravene er å bidra til å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv i leveranser til Oslo kommune. Oslo kommune har i lengre tid vært i dialog med sentrale leverandører for å forberede denne saken. Byråd Geir Lippestad, presenterte forslagene på Vårkonferansen til Norsk Yrkeshygienisk Forening (www.nyf.no). Han antar saken vil skape diskusjon, men at ingen av de seriøse leverandørene vil ha problemer med å tilpasse seg de nye kravene.

Oslo kommune går med dette foran i kampen om å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv. Det er håp om at andre offentlige og private aktører innfører lignende krav og at Oslo kommune også kan danne eksempel for norsk petroleumsvirksomhet.

Følgende nye eller skjerpede krav vil bli stilt til alle nye kontrakter:

 • Krav til norsk kunnskaper til leverandørers nøkkelpersoner, samt at minst en person på hvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.
 • Krav om HMS-kort fra første dag til alle ansatte.
 • Krav til bruk av lærlinger utvides til 10% av utført arbeid innenfor fagområder med behov for lærlingplasser (for kontrakter med varighet på over 3 mnd. og ramme over 1,1 mill.).
 • Pliktig medlemskap i Startbank eller tilvarende leverandørregister.
 • Revisjon – rett til innsyn i de opplysningene som er nødvendige for oppfølging og kontroll av kontraktskrav. Bestemmelsen gjelder alle kommunens seriøsitetskrav. Retten til innsyn omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende leverandørledd.
 • Krav om i all hovedsak bruk av fast ansatte (minst 80% stilling) ved utførelse av kontraktsarbeid for Oslo kommune.
 • Krav til bruk av minst 50% faglærte håndverkere ved utførelse av oppdrag for Oslo kommune innen bygg og anlegg og risikoutsatte tjenesteområder.
 • All bruk av innleid arbeidskraft skal skriftlig forhånds godkjennes av oppdragsgiver.
 • Begrensning i antall ledd underleverandører til ett ledd i vertikal kjede under hovedleverandør.
 • Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som fremgår av tariffavtaler.
 • Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring.
 • Krav om betaling via bank til ansattes lønnskonto for alle lønnsutbetalinger og annen godtgjørelse.

I arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, har Oslo kommunen videre sett behov for mer effektiv oppfølging av leverandørene. Kommunen innfører derfor et «Kjernesystem for leverandøroppfølging» – et elektronisk registreringssystem for mannskap på byggeplasser og lignende (SELMA/HMSREG). Dette systemet skal, ved registrering av HMS-kortet på oppdragsstedet, gjøre det mulig å kontrollere hvem som til enhver tid arbeider på byggeplassen, og at det er ordnede forhold rundt den enkelte arbeider. Det innføres derfor en bestemmelse som legger til rette for og krever overføring av opplysninger til det elektroniske kjernesystem for oppfølging av leverandører.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.