Perspektiver på risiko for yrkeshygienikere

Av Hans Thore Smedbold

Vi møter i stadig flere sammenhenger krav om at det skal gjøres risikovurderinger. Myndigheter og virksomheter erstatter ofte konkrete og mer detaljerte krav med overordnede krav til risikovurdering uten at det avklares hvilken kunnskapsbasis og metode disse risikovurderingene skal bygge på. Feil anvendelse og mangelfull forståelse for de de underliggende forutsetningene vil lett føre til feil beslutninger vedrørende eksponering og sannsynlighet for skade eller utvikling av sykdom. Uten tilstrekkelig forståelse for usikkerhet vil vi ofte ende opp med å underestimerer sannsynligheten for overeksponering.

I dette kompendiet er det forsøkt å definere en ramme for risikovurdering knyttet til yrkeshygiene. Yrkeshygiene er i dette kompendiet definert som ”Yrkeshygiene er en disiplin som identifiserer, gjenkjenner, evaluerer og kontrollerer helsefarer innenfor arbeidsmiljøet med hovedoppgave på å beskytte arbeiderens helse og velvære, og samtidig beskytte hele samfunnet”, (www.ioha.net) hvilket er en videre definisjon enn f.eks. den Norsk Yrkeshygienisk  Foreningen har benyttet (www.nyf.no) og omfatter i tillegg til tradisjonelle yrkeshygiene fag omfatte bl.a. ergonomi, tilkomst og materialhåndtering.

Dokumentet kan lestes ned fra http://www.yrkeshygiene.no

Verktøyene og begrepene som tradisjonelt er anvendt i innen risikovurdering er ofte hentet fra andre fagtradisjoner enn yrkeshygiene. Innholdet i dette kompendiet er avgrenset til den delen av risikostyringsprosessen som handler om risikovurdering.

Noe av materialet som her presenteres er hentet fra ”2. nasjonale arbeidsmøte om risikovurderingsverktøy for helse og arbeidsmiljø”, arrangert av Norsk Yrkeshygienisk Forening nov. 2006.  Kompendiet bygger ellers i stor grad på følgende kilder:

  • Risk assessment principles for the Industrial Hygienist (Jayjock, Lynch, & Nelson, 2000)
  • A strategy for Assessing and Managing Occupational Exposure (Jahn, Ignacio, & Bullock, 2015)
  • Risikovurdering i arbeidsmiljøet. Risiko ved langtidsutsættelse (Olsen, 1998)
  • Risikostyring: grunnleggende prinsipper og ideer (Aven, 2015)
  • Risikoanalyse: prinsipper og metoder, med anvendelser (Aven, Wiencke, & Røed, 2008)

Dokumentet trenger å modnes videre. Tilbakemelding på innholdet er derfor ønskelig.

Legg igjen en kommentar