5. utgave av NIOSH Prøvetakingsmanual er klar

Av Hans Thore Smedbold

NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) er en samling av metoder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i arbeidsplassluft, på overflater, og i blod og urin fra arbeidere som er yrkesmessig eksponert.

Disse metodene har blitt utviklet eller tilpasset av NIOSH eller en av deres partnere. De har blitt vurdert i forhold til etablerte forsøksprotokoller og kvalitetskrav. NMAM inneholder også kapitler om kvalitetssikring, prøvetaking, bruk av bærbare instrumentering, etc (http://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-05-02-16.html  ).

Det er vår jobben som yrkeshygieniker å ta stilling til hvordan  prøvetaking skal utføres og hvordan de skal analyseres.

Jeg vil anbefaler at denne brukes sammen med STAMI sin metodehåndbok (https://www.norskoljeoggass.no/Global/Kjemisk/Pr%C3%B8vetakings-%20og%20analysemetoder%20(STAMI).pdf ) og at den beste metoden velges i forhold til hva som skal kartlegges.

Det finnes også andre metoder publisert av for eksempel OSHA, MSHA, EPA, ASTM, ISO eller kommersielle leverandører som f.eks. SINTEF, IFKAN og Eurofins, som i en gitt prøvetaking situasjon kan være bedre.

Det er en del av jobben vår som yrkeshygieniker å ta stilling til hvordan  prøvetaking skal utføres, samt krav til metodenes analytisk nøyaktighet, kostnader og antall prøver etc. Laboratoriene vil kunne gi gode råd, men det vi som yrkeshygienikere som må vurdere og beslutte om det laboratoriet kan levere er tilstrekkelig.

Det finnes også forskrifter som setter både krav til grenseverdier men også ytelseskrav til prøvetakings og analysemetodene som skal benyttes. Et eksempel på dette er OSHAs forskrifte vedr benzen.

Legg igjen en kommentar