Sveiserøyk


Sveiserøykeksponering

Oppdatert: 22.04.2020


Eksponering for røyk fra elektrodesveis ble i 2018 klassifisert som kreftfremkallende av IARC. Dette innebærer at det ofte vil være behov for bruk av både åndedrettsvern og punktavsug ved all innendørssveising. Eksponerte arbeidstakere og informasjon om deres eksponering skal registreres i virksomhetens register for eksponerte arbeidstakere jfr. Forskrift om utføring av arbeid §31.

 

Overvåking av eksponering vil være nødvendig når eksponering er ukjent, eller når det er fare for overskridelse av grenseverdier. Overvåking kan også være nødvendig for å bekrefte at iverksatte tekniske kontrolltiltak fungerer.


Valg av metode for overvåking og kontroll av sveiserøyk eksponering vil være viktig.


Mer om overvåking av sveiserøykeksponering kan leses i faktaarkene "Overvåking av sveiserøykeksponering" og "Kontroll av sveiserøykeksponering" (kommer i løpet av Q2 2020).

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept