Yrkeshygiene

Hva er en grenseverdi for kjemisk eksponering ?

«Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» definerer «grenseverdi» for kjemisk eksponering som «Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer».

Her på «yrkeshygiene.no» vil vi imildertid bruke «grenseverdier» i betydning «Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode», hvor referanseperioden kan variere fra sekunder opp til år. Begrepet «grenseverdi» (engelsk: Occupational Exposure Limit (OEL)) er også benyttet som en felles betegnelse på verdier fastsatt av ulike instanser som f.eks. nasjonale myndigheter, EU, organisasjoner eller internt i en bedrift. Det er også mulig å se for seg et hierarki av grenseverdier basert på godheten av kunnskapen den baserer seg på og i hvor stor grad andre forhold enn helse er vektlagt i fastsetting av disse (se figur).

Hierarki av grenseverdier. Se «Kontroll med kjemisk eksponering»

Fullskiftsgrenseverdi

Grenseverdi for helt skift. Normalt 8 timer. For lengre skift anbefalers bruk av Brief og Scalas metode for beregning av sikkerhetsfaktor. For arbeid offshore med skiftlenge på 12 timer og som omfattes av Petroleumstilsynet forskrifter skal en sikkerhetsfaktor på 0,6 benyttes j.fr. Aktivitetsforskriften § 36.

Korttidsgrenseverdi (S)

Korttidsverdi (S, fra eng. STEL – short time exposure limit) er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode på 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

Enkelte stoffer er internasjonalt oppført med korttidsgrenseverdier som er kortere. Et eksempel på dette er amoniakk og diisocyanatene HDI og MDI som i Sverige har angitt en referanseperiode på 5 minutter.

Takverdi (T)

En takverdi (T) er en grenseverdi grenseverdi som er satt som en øyeblikksverdi for maksimum konsentrasjon av et kjemikalium i pustesonen som ikke skal overskrides.

For stoffer med egnet direktevisende metode anbefales en referansetid som er så kort som mulig, men ikke kortere enn 60 sekunder. For metoder som krever oppsamling på adsorbent anbefales en prøvetakingstid på 2-15 min avhengig av metodens deteksjonsgrense.

Les mer om takverdier

Exit mobile version