Norge innfører restriksjoner i bruk av diisocyanter

"2014 - Costa Rica - Sarchi - Spray gun at Rest 1 of 2" by Ted's photos - For Me For You is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Norge har implementert EU-kommisjonens restriksjoner for stoffgruppen diisocyanater. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser. Diisocyanater er sensibiliserende, og har enten en harmonisert klassifisering som Resp. Sens. 1 og eventuelt også Skin Sens. 1, eller er klassifisert som dette av leverandørene. Restrsiksjonen inneholder en grense for diisocyanater i stoffblandinger på 0,1 % eller høyere og detaljerte krav til opplæring av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater (EU-kommisjonen, 2020).

Forslag angående implementering av restriksjonene i norsk regelverk ble sendt på høring 14.08.2020, med høringsfrist 05.10.2020. Ingen av instansene som leverte høringssvar hadde noen kommentarer eller merknader til forslaget. Restriksjonene ble gjort gjeldende fra 12.2.2021 (Regjeringen, 2020). For nærmere detaljer vises til forordningen (EU-kommisjonen, 2020).

Overgangsordninger

Krav om opplæring må være iverksatt senest innen 24. august 2023, mens merkekravet skal være implementert før 24. februar 2022 (Regjeringen, 2020).

Om isocyanater

Mer informasjon om isocyanater og arbeid med denne typen produkter finnes på Arbeidstilsynets sider (Arbeidstilsynet, 2021).

Referanser

Arbeidstilsynet. (2021). Isocyanater. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyantaer/

EU-kommisjonen (2020). COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1149. Hentet fra: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&qid=1618574891783&from=EN

Regjeringen. (2020). REACH/XVII/Diisocyanater. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/sep/reachxviidiisocyanater/id2653503/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.