Eksponert for støv? Trenger jeg beskyttelse?

Det fin støvet du ikke ser er trolig farligere enn du tror. Ofte er det antall partikler du puster inn og ikke mengde målt som vekt som er mest alvorlig. Unngå å virvle opp støv, bruk avsuget på maskiner som har dette og beskytt deg med maske.

Mekanikere, metallarbeidere, arbeidere innen bygg- og anlegg, bønder og renholdere er blant de som rapporterer høyest forekomst av støveksponering. Målemetodene og grenseverdiene er basert på måling av vekt, mens forskning viser at det er mengden fine partikler, kjemisk sammensetning og hvorvidt det er fiber i støvet som betyr mest for utvikling av lungesykdom, mens vi kan tåle ganske mye grov støv. Dette betyr at hvis du blir utsatt for mye finstøv eller fiber må du bruke åndedrettsvern, uansett om tradisjonelle yrkeshygieniske målinger viser at støv eksponeringen er under grenseverdiene.

Viktig også å vite at merkingen av kjemikalier er basert på farene knyttet til innånding av damp, svelging eller direkte hudkontakt og at denne ikke tar hensyn til farer knyttet til innånding av kjemikalie i partikkel form (aerosol). Dette betyr at selv “ikke merkepliktige” kjemikalier vil kunne være helseskadelige hvis man innånder de som partikler.

Det er imidlertid mye som kan gjøres for å unngå eller redusere eksponering for støv eller partikler:

  • Unngå bruk av spray flasker. Bruk spruteflasker i stedet.
  • Unngå kosting. Kosting virvler opp det fineste støvet og det faller veldig langsomt ned igjen. Det fineste støvet bruker lang tid på å falle ned. Lufting med gjennomtrekk er den beste måten å bli kvitt finstøvet på vanlige byggeplasser. Bruk byggstøvsugere med HEPA filter.
  • Bruk punktavsug eller avsug på maskiner som har dette. Sjekk at avsuget går ut (event. er påmontert HEPA filter) og at det fungerer.
  • Jobb vått. Hvis du sliper, borer eller river hold arbeidsstedet vått. Spyl rikelig med vann under arbeidet.
  • Sørg for at du benytter anleggskjøretøyer med HEPA filter i luftinntaket.
  • Bruk rett åndedrettsvern. Benytt hel- eller halvmaske med P2- eller P3-filter for arbeidsoppgaver inntil 1 timer. Skal du jobbe sammenhengende lenger enn 1 time bør du benytte motorassisterte filtermasker.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.